International Comparison Program 2011 - Afrika

Flertallet av verdens fattigste land ligger i Afrika

Publisert:

Tall fra International Comparison Program (ICP) 2011 viser at Afrika er verdens fattigste region målt ved BNP per innbygger. Av de 49 landene i verden der BNP per innbygger er mindre enn en tredel av verdensgjennomsnittet, ligger hele 35 i Afrika.

International Comparison Program (ICP) er et internasjonalt statistikksamarbeid som sammenlikner sentrale økonomiske størrelser mellom land. ICP kartlegger blant annet prisnivået i deltakerlandene. Hensikten med denne kartleggingen er først og fremst å prisnivåjustere størrelser som BNP og personlig konsum. I internasjonale sammenlikninger er dette nødvendig for å unngå at land med høyt prisnivå får overvurdert sine tall i forhold til land med lavt prisnivå. ICP-tallene fra 2011 som vi refererer til i denne artikkelen, er dermed justert for prisnivåforskjeller. Enkelte land valgte å ikke delta i ICP 2011, blant disse er Libya, Eritrea, Somalia og Sør-Sudan. Derfor er disse landene heller ikke tatt med i våre figurer og tabeller.

Egypt er Afrikas største økonomi

Resultatene av ICP 2011, som ble lagt frem av Verdensbanken tidligere i år, viser at de største økonomiene i Afrika målt ved prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP), var Egypt, Sør-Afrika, Nigeria og Algerie. Til sammen utgjorde disse fire nærmere 60 prosent av verdensdelens samlede økonomi. Marokko, Sudan, Angola, Tunisia, Etiopia, Kenya og Ghana hadde også relativt store økonomier. Til sammen utgjorde disse syv statene 22 prosent av Afrikas økonomi. Regionens største økonomi, Egypt, utgjorde likevel bare 0,9 prosent av verdensøkonomien. Afrika som helhet stod for beskjedne 4,5 prosent. Til sammenlikning var USAs andel 17,1 og Norges andel av verdensøkonomien drøyt 0,3 prosent.

Folketallet, BNP per innbygger og prisnivået er de tre viktigste faktorene i ICPs rangering av landene. Årsaken til at også prisnivået her er en viktig faktor, er at i slike sammenlikninger tas det høyde for at innbyggere i et land med lavt prisnivå kan kjøpe like mange varer og tjenester for sin (lavere) inntekt som innbyggere i et land med høyt prisnivå. Egypt har for eksempel bare omkring halvparten så mange innbyggere som Nigeria, som er Afrikas mest folkerike land. Egypt kommer likevel ut som Afrikas største økonomi på grunn av høyere BNP per innbygger og et lavere prisnivå enn Nigeria. Et annet eksempel er Algerie, som har relativt høyt BNP per innbygger, men som også har et mye lavere folketall enn Egypt. Dessuten er Algeries prisnivå høyere. Algerie kommer ut som nummer fire i denne rangeringen. Landet plasserer seg dermed etter Sør-Afrika som har høyt BNP, men også det høyeste prisnivået av de fire største økonomiene.

Figur 1

Andel av regionens totaløkonomi

Et flertall av verdens fattigste land ligger i Afrika

Prisnivåjustert BNP per innbygger er et mye brukt mål for det materielle velstandsnivået i ulike land. I verdensmålestokk ligger gjennomsnittet for ICP-regionen Afrika på kun 30 prosent av verdensgjennomsnittet. Til sammenlikning ligger for eksempel ICP-regionen Latin-Amerika langt høyere, omkring 10 prosent under verdensgjennomsnittet, mens den mest velstående ICP-regionen, Europa og OECD, ligger betydelig høyere, omkring 150 prosent over snittet.

Bare fire land i ICP region Afrika har et prisnivåjustert BNP per innbygger som er høyere enn verdensgjennomsnittet: Ekvatorial-Guinea har det soleklart høyeste prisnivåjusterte BNP per innbygger i regionen, nesten tre ganger høyere enn verdensgjennomsnittet. Dette skyldes stor oljeproduksjon og -eksport, og at landet bare har 700 000 innbyggere. En annen betydelig oljeprodusent med forholdsvis liten befolkning, Gabon, kommer også godt ut. Det samme gjør to øystater i Det indiske hav, Seychellene og Mauritius, som begge har betydelige inntekter fra turisme. Botswana, Algerie, Sør-Afrika, Egypt og Tunisia utmerker seg med et høyt nivå på BNP per innbygger i afrikansk målestokk. Nivået i Egypt og Tunisia er likevel kun på linje med Europas to fattigste land, Albania og Bosnia-Hercegovina. Namibia, Angola, Marokko, Swaziland, Kapp Verde og Kongo har også BNP per innbygger som er relativt høyt i afrikansk målestokk, fra 40 til 60 prosent av verdensgjennomsnittet. Av de 49 landene i verden med BNP per innbygger mindre enn en tredel av verdensgjennomsnittet ligger så mange som 35 i Afrika. Blant landene som kommer aller dårligst ut, er Liberia, Komorene, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi og Niger. I disse landene ligger BNP per innbygger på omkring 5 prosent av verdensgjennomsnittet.

Figur 2

BNP og personlig konsum per innbygger. 2011. Utvalgte land. Indeks. Verden=100

Lever av 1-2 dollar per dag i de fattigste landene

Dersom vi er interesserte i et mål på befolkningens faktiske velstandsnivå, kan prisnivåjustert personlig konsum per innbygger ofte være en bedre tilnærming enn BNP. Personlig konsum er et uttrykk for mengden varer og tjenester som innbyggerne i et land faktisk konsumerer. Blant landene i ICP-region Afrika er det bare Seychellene og Mauritius som har et personlig konsum over verdensgjennomsnittet, henholdsvis 52 og 37 prosent over. Deretter følger Egypt, Sør-Afrika, Tunisia, Botswana og Algerie, med personlig konsum fra gjennomsnittlig nivå ned til 30 prosent lavere enn gjennomsnittet. Også når det gjelder personlig konsum, er Liberia, Komorene, Kongo, Burundi og Niger i bunnsjiktet. I disse landene konsumerer innbyggerne i gjennomsnitt varer og tjenester for 1-2 amerikanske dollar per dag (prisnivåjusterte tall), mens det tilsvarende tallet for Norge er omkring 85 dollar per dag. I rundt halvparten av Afrikas land er personlig konsum per innbygger lavere enn 5 dollar om dagen (prisnivåjustert).

Bistand og andre overføringer fra utlandet bidrar til høyere konsum

En del land i Afrika med lavt BNP per innbygger har et høyere indekstall for personlig konsum per innbygger. Et høyt konsum i forhold til landets egen produksjon (BNP) kan bety at verdien av landets import er større enn eksportverdien. Finansieringen av et slikt eksportunderskudd skjer i en del tilfeller ved at disse landene mottar overføringer av penger fra utlandet, enten i form av offisiell bistand eller som pengestøtte fra for eksempel slektninger bosatt i andre land. Liberia og Lesotho er eksempler på land i en slik situasjon. I Liberia finansieres dette ved at landet mottar betydelige summer i bistand. I Lesotho mottar mange husholdninger relativt store summer i pengestøtte fra familie/venner som arbeider i Sør-Afrika.

BNP eller personlig konsum per innbygger sier selvsagt ingenting om hvordan den materielle velstanden er fordelt internt i det enkelte land. Et land med høyt BNP eller personlig konsum per innbygger kan likevel ha stor fattigdom internt, på grunn av forskjeller mellom regioner eller ulikheter mellom samfunnslag.

Høyest prisnivå i Angola

Landene i Afrika har gjennomgående meget lave priser på varer og tjenester til personlig konsum. Ingen av landene på dette kontinentet har et prisnivå som er høyere enn verdensgjennomsnittet. Angola er landet med det høyeste prisnivået, 7 prosent under verdenssnittet. Gabon, Namibia, Sør-Afrika og Ekvatorial-Guinea har også et høyt prisnivå i afrikansk målestokk. I disse landene ligger prisnivået fra 10 til 20 prosent under verdensgjennomsnittet. Flertallet av landene - 34 av 50 land i Afrika - har et prisnivå mellom 20 og 50 prosent lavere enn verdensgjennomsnittet. 13 land har et prisnivå under halvparten av verdensgjennomsnittet. Av disse ligger Egypt, Etiopia og Madagaskar aller lavest, med prisnivåer fra 40 prosent av snittet og lavere. Til sammenlikning er prisnivået i Egypt omkring en sjettedel av det norske.

Figur 3

Prisnivå for personlig konsum. 2011. Utvalgte land. Indeks. Verden=100

Flere artikler om BNP og konsum verden over

Denne teksten avslutter en serie på seks artikler. I perioden 25. juli-9. september 2014 har SSB omtalt ICP-resultater fra regionene Midt-Østen, Latin-Amerika, Asia, SUS-landene, Europa-OECD og Afrika.

Kontakt