11121_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/arkiv
11121
Ingen store endringer etter oppdatering
statistikk
2009-12-03T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2008

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ingen store endringer etter oppdatering

SSB publiserer nå oppdaterte tall for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter for 2008 samt endelige tall for 2007. Tallene for 2008 viser at overskuddet målt ved nettofinansinvesteringene er oppjustert med 1,7 milliarder kroner til 480 milliarder kroner.

Offentlig forvaltnings inntekter oppjusteres med nytt anslag for påløpte skatter, først og fremst gjelder dette inntektsskatt som oppjusteres med 4,7 milliarder kroner. Utgiftene oppjusteres også. Renteutgifter og produktkjøp til husholdninger er av utgiftene som øker.

Rekordoverskudd i offentlig forvaltning tross svakt resultat for kommunene i 2008

Offentlig forvaltning er delt opp i undersektorene stats- og kommuneforvaltningen. Nye beregninger som er gjort i påløpte verdier, viser for 2008 et underskudd i kommuneforvaltningen målt ved nettofinansinvesteringer på 31,6 milliarder kroner. Tilsvarende beregning for statsforvaltningen viser et overskudd på over 511 milliarder kroner. Samlet sett gir dette et overskudd for offentlig forvaltning på nærmere 480 milliarder kroner, noe som er det største årlige overskuddet for offentlig forvaltning noensinne.

Mindre endringer for 2007

2007-tallene har tidligere vært gjennom flere revisjoner, og derfor er det kun mindre endringer for disse tallene. Både offentlig forvaltnings inntekter og utgifter oppjusteres med om lag 1,5 milliarder, og dette gir uendrede nettofinansinvesteringer.

Nytt tabelloppsett

Fra og med denne publiseringen vil SSB publisere tabellene for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter i et nytt oppsett. Det nye oppsettet tar utgangspunkt i IMFs Government Finance Statistics Manual 2001 (GFSM 2001). Endringene innebærer ingen revisjon av tallene, kun en omgruppering av enkelte av artene. De viktigste endringene sammenlignet med tidligere publiserte tabeller er at det innføres et klarere skille mellom driftsinntekter og driftsutgifter på den ene siden, og transaksjoner i ikke-finansiell kapital på den andre, samt at gebyrinntekter flyttes fra utgifts- til inntektssiden. Dette gjør at både inntekter og utgifter er høyere enn tidligere. Videre er lønnskostnader og kjøp av varer og tjenester som er knyttet til egne bygg- og anleggsarbeider, fjernet fra utgiftene. Indirekte målte banktjenester (FISIM) er ikke lenger innarbeidet i statistikken. Overskuddbegrepet i statistikken, kalt nettofinansinvesteringer, er imidlertid uendret.

 

Tabell 1-3 viser inntekter og utgifter i offentlig forvaltning, og undersektorene stats- og kommuneforvaltningen, i påløpte verdier. Sektor for skatteinnkreving, som er en konstruert sektor hvor forskjeller mellom bokførte og påløpte verdier registreres, utgår. Det samme gjelder tabellene for statskassen, andre stats- og trygderegnskap, kommuner og fylkeskommuner.

 

Tabell 4-6 er nye, detaljerte skattetabeller for henholdsvis offentlig forvalting, stats-, og kommuneforvaltningen. Disse tabellene gir en spesifisering av skatter og avgifter for de nevnte sektorene. Formålsfordelte utgifter vises i tabell 7-9. I tillegg til de påløpte tallene presenteres kommuneforvaltningen i bokførte verdier i tabell 10.

 

Det publiseres tabeller med tidsserier tilbake til 2002, men SSB vil komme tilbake med utvidede tidsserier på et senere tidspunkt.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen