11127_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/arkiv
11127
Overskuddet oppjustert med 5,8 milliarder
statistikk
2008-11-26T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2007

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Overskuddet oppjustert med 5,8 milliarder

Overskuddet i offentlig forvaltnings inntekter og utgifter for 2007, målt ved nettofinansinvesteringer, anslås etter justeringer å være 402,5 milliarder kroner. Dette er 5,8 milliarder kroner høyere enn ved forrige publisering.

I 2007 var de totale inntektene for offentlig forvaltning 1 276,7 milliarder kroner, mens totale utgifter utgjorde 874,3 milliarder. Oppjusteringen av inntektene med 5,6 milliarder, skyldes hovedsakelig nye beregninger av påløpte skatter på inntekt og formue unntatt ved utvinning av petroleum, som gir en nivåøkning på 7,3 milliarder kroner.

Tallene for 2006 er nå endelige. De totale inntektene for offentlig forvaltning er beregnet til 1 219,7 milliarder kroner, 1,6 milliarder lavere enn ved forrige publisering. Totale utgifter for 2006 utgjorde 820,6 milliarder, ned 1,9 milliarder. Nettoeffekten av siste revidering er dermed liten, og nettofinansinvesteringene beregnes til 399,1 milliarder kroner for 2006, en oppjustering på 0,2 milliarder.

Uendrede nettofinansinvesteringer i kommuneforvaltningen

Den største revisjonen i tallene for kommuneforvaltningen gjelder indirekte målte bank- og finanstjenester, se forklaring i boks, som for både 2006 og 2007 er nedjustert med om lag 2 milliarder kroner. For 2006 er det ingen andre endringer av stor betydning. For 2007 er det innarbeidet nye regnskaper for kommuner og særbedrifter, det vil si kommunale foretak og interkommunale selskaper. Dette innebærer enkelte større endringer. Lønnskostnader og bruttoinvestering i fast realkapital er begge oppjustert med 0,5 milliarder kroner. Dette motvirkes av oppjusterte gebyrer på 0,9 milliarder kroner. Gebyrer er klassifisert som en negativ utgift, men er i realiteten en inntekt for kommuneforvaltningen. Resultateffekten av denne revideringsrunden er derfor liten med hensyn til nettofinansinvesteringene som utgjør henholdsvis 0,7 milliarder kroner for 2006 og -12,1 milliarder for 2007.

Indirekte målte bank- og finanstjenester

Indirekte målte bank- og finanstjenester er en størrelse som beregnes av SSB. Den er et estimat på verdien av de tjenestene som tilbys av banker og andre finansinstitusjoner, hvor betaling skjer i form av rentemarginer. Eksempler på slike tjenester er opptak av lån eller plassering av likviditet som bankinnskudd. Rentemarginen betraktes som produksjon i finansinstitusjonene, og er en inntekt for banknæringen. I tillegg har finansinstitusjonene inntekter i form av gebyrer og provisjoner. I statistikken for offentlig forvaltings inntekter og utgifter summeres indirekte målte bank- og finanstjenester og ordinære kjøp av varer og tjenester. Denne summen kalles produktinnsats.

En korreksjon for å nøytralisere resultatvirkningen av indirekte målte bank- og finanstjenester inngår i formuesinntektene. Revisjonen av tallene for 2006 og 2007 skyldes hovedsakelig nye kilder og nytt beregningsopplegg. For mer om indirekte målte bank- og finanstjenester: Begreper i nasjonalregnskapet