11129_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/arkiv
11129
Oppjusterte inntekter og utgifter
statistikk
2008-05-21T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2007

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppjusterte inntekter og utgifter

Siden forrige publisering er offentlig forvaltnings inntekter justert opp 3,7 milliarder kroner, mens utgiftene er oppjustert med 3,1 milliarder kroner. For offentlig forvaltning anslås overskuddet å være 396,6 milliarder kroner i 2007.

Siden forrige publisering er offentlig forvaltnings samlede skatteinntekter i 2007 økt til 985,1 milliarder kroner, en oppjustering på 2,5 milliarder. Dette skyldes hovedsakelig nye beregninger for påløpte produksjonsskatter og ny informasjon om skatt på inntekt ved utvinning av petroleum. For øvrig er det kun mindre endringer på inntektssiden.

På utgiftssiden er overføringene til private, hovedsakelig stønader til husholdninger, økt med 1,7 milliarder kroner siden forrige publisering. Konsumet er om lag uendret.

Stats- og kommuneforvaltningen

Statsforvaltningens inntekter og utgifter er endret som følge av at det er innarbeidet nye regnskaper i undersektoren andre stats- og trygderegnskaper. Den største endringen innebærer at overføringer til private er økt med om lag 1,7 milliarder kroner. For øvrig er det bare mindre justeringer.

Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter er oppdatert med nye tall for kapitalslit og indirekte målte finansielle tjenester. Det er ingen endring i de øvrige bokførte tallene. Underskuddet, målt ved netto finansinvesteringer, var på 12 milliarder kroner i 2007.