11131_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/arkiv
11131
Økte inntekter og utgifter
statistikk
2008-03-28T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2007

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte inntekter og utgifter

Offentlig forvaltnings totale inntekter beløp seg til 1 268 milliarder kroner i 2007. Totale utgifter for samme periode summerte seg til 871 milliarder kroner. Både inntektene og utgiftene for offentlig forvaltning økte, med henholdsvis 46 og 49 milliarder kroner.

Veksten i utgiftene var større enn veksten i inntektene for offentlig forvaltning, slik at overskuddet målt ved nettofinansinvesteringene i 2007 ble 2,9 milliarder kroner lavere enn i 2006. Nettofinansinvesteringene var 396 milliarder kroner i 2007, mot 398,9 milliarder kroner i 2006. Selv med en svak nedgang i overskuddet var det likevel stort i 2007 sammenlignet med tidligere år.

Totalt sett økte utgiftene for offentlig forvaltning med 49 milliarder kroner. Lønnskostnader var blant utgiftene som økte mest. Disse økte med 21,2 milliarder kroner sammenlignet med året før, en økning på 8,2 prosent. Totale inntekter økte med 46,1 milliarder kroner. Både økte innbetalinger til folketrygden, produksjonsskatter og skatt på inntekt og formue bidro til inntektsøkningen.

Statsforvaltningen

Totale inntekter i statsforvaltningen summerte seg til 1 104,9 milliarder kroner for 2007. Dette er en vekst på 53,7 milliarder kroner sammenlignet med 2006. Flere inntektsposter økte kraftig i 2007 sammenlignet med 2006. Renter og utbytte økte med henholdsvis 14 og 10 milliarder kroner. Skatt på inntekt og formue (unntatt skatt på utvinning av petroleum), trygde- og pensjonspremier, moms og investeringsavgift økte med til sammen 65,2 milliarder kroner.

Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten utgjør en betydelig del av statsforvaltningens samlede inntekter. Kontantstrømmen består hovedsakelig av skatter og avgifter ved utvinning av petroleum og uttak fra statens petroleumsvirksomhet (SDØE). Tallene viser en nedgang i kontantstrømmen på 39,4 milliarder fra 2006 da disse inntektene utgjorde 361,5 milliarder. Petroleumsinntektene utgjorde likevel over en fjerdedel av statsforvaltningens inntekter i 2007.

Totale utgifter til statsforvaltningen summerte seg til 713,4 milliarder kroner for 2007, en økning på 31,1 milliarder fra 2006. Utgiftsøkningen skyldes i hovedsak økning i lønnskostnader, pensjonsstønader og overføringer til kommuneforvaltningen.

Kommuneforvaltningen

Totale inntekter for kommuneforvaltningen summerte seg til 256,2 milliarder i 2007. Det er en økning på 14,8 milliarder kroner fra 2006. Økte overføringer fra statskassen på 9,2 milliarder bidro sterkt til de økte inntektene. På utgiftssiden økte konsumet med 17,9 milliarder kroner fra 2006, en vekst på 9 prosent. Overskuddet målt ved nettofinansinvesteringene var på minus 12 milliarder. Dette er en nedgang på 12,7 milliarder kroner fra 2006, da overskuddet var på 700 millioner.

Totale utgifter etter formål

Formålskategoriene som økte mest var sosial beskyttelse, helse og utdanning. Av økningen i utgiftene på 49 milliarder kroner sto helse, utdanning og sosial beskyttelse for 36,9 milliarder. Helse, utdanning og sosial beskyttelse sto for over to tredjedeler av de totale utgiftene for offentlig forvaltning.

Folketrygden

Innbetalingene til folketrygden i 2007 økte med 16,8 milliarder kroner og summerte seg til 206 milliarder kroner. Både innbetalinger fra medlemmer og fra arbeidsgivere steg, med henholdsvis 6,5 og 10,3 milliarder kroner.

Tallene i denne publiseringen er foreløpige tall, og det vil kunne bli endringer i senere publiseringer.

Offentlig forvaltning. Hovedtall for inntekter og utgifter. 2006-2007
 
  Milliarder kroner Prosentvis vekst
  2006 2007
 
1. Totale inntekter 1 221,4 1 267,5 3,8
1.1 Formuesinntekter  261,5  271,8 4,0
1.2 Skatteinntekter  948,6  982,6 3,6
1.3 Andre inntekter 11,3 13,1 15,9
       
2. Totale utgifter  822,5  871,5 6,0
2.1 Formuesutgifter 33,1 28,5 -14,0
2.2 Overføringer til private  331,9  347,1 4,6
2.3 Andre løpende overføringer 17,6 18,7 6,3
2.4 Konsum i offentlig forvaltning  415,5  449,1 8,1
2.5 Kapitalutgifter 24,4 28,1 14,9
       
3. Nettofinansinvesteringer  398,9  396,0 -
 
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen