11133_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/arkiv
11133
Oppjusterte inntekter for offentlig forvaltning i 2006
statistikk
2007-11-20T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2006

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppjusterte inntekter for offentlig forvaltning i 2006

De reviderte tallene for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter inneholder nye påløpte skatteberegninger som medfører en oppjustering av skatteinntektene på 11 milliarder kroner for 2006. For utgiftene er det både for 2005 og 2006 snakk om mindre korrigeringer.

Den største endringen for offentlig forvaltning i 2006 kommer fra skatt på inntekt og formue unntatt ved utvinning av petroleum, hvor de nye påløpte beregningene oppjusterer inntektene med over åtte milliarder kroner. Andre inntekter som bidrar til oppjusteringen, er andre produksjonskatter og trygde- og pensjonsinnbetalinger fra arbeidstakerne. Totale inntekter for offentlig forvaltning summerer seg til 1 220 milliarder kroner, mens totale utgifter summerer seg til 822 milliarder kroner.

Nedjustering av inntektene i 2005

Tallene for 2005 er nå endelige. De totale inntektene for offentlig forvaltning summerte seg til 1 061 milliarder kroner, en nedjustering på to milliarder kroner siden forrige publisering. Nedjusteringen kommer fra andre produksjonsskatter. De totale utgiftene er beregnet til 768 milliarder kroner.

De justerte påløpte skatteinntektene for 2005 og 2006 medfører en tilsvarende justering i netto finansinvesteringene for disse årene. I 2006 fører dette til at nettofinansinvesteringene summerer seg til 398 milliarder kroner. Nettofinansinvesteringene for 2005 endte på 294 milliarder kroner.

Små endringer i kommuneforvaltningen

For kommuneforvaltningen er korrigeringene av mindre karakter, spesielt for 2005. For 2006 medfører justeringer på både inntekts- og utgiftssiden at nettofinansinvesteringene er 800 millioner kroner lavere enn ved sist publisering. De største justeringene på utgiftssiden knyttes til nedjustering av produktinnsats og oppjustering av kapitalutgifter, mens den største justeringen på inntektssiden knytter seg til nedjustering av formuesinntekter. Med disse justeringene summeres kommuneforvaltningens totale inntekter og utgifter til henholdsvis 241,3 og 240,6 milliarder kroner,

Ønskes en mer grundig gjennomgang av offentlig forvaltnings inntekter og utgifter for 2005 og 2006, viser vi til tidligere publiserte artikler for 2005 og 2006.