11137_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/arkiv
11137
Kraftig vekst i overskuddet
statistikk
2007-04-27T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2006

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig vekst i overskuddet

Offentlig forvaltnings overskudd målt ved nettofinansinvesteringer beløp seg til 413 milliarder kroner i 2006. Dette er 117 milliarder mer enn i 2005, og skyldes hovedsakelig økte inntekter fra petroleumsvirksomheten. Kommuneforvaltningen hadde et overskudd på 1,5 milliarder kroner.

Totale inntekter i offentlig forvaltning utgjorde 1 234 milliarder i 2006. Dette er en vekst på 16 prosent sammenliknet med året før. Forvaltningens skatteinntekter utgjorde 960 milliarder kroner i 2006, en økning på drøyt 13 prosent fra 2005. Mesteparten av økningen skyldes petroleumsskatter, men også generell økning i andre skatter bidro til skatteveksten. Også arbeidsgiveravgiften steg betydelig i 2006.

Økte lønnsutgifter

Offentlig forvaltnings totale utgifter beløp seg til 821 milliarder i 2006, en økning på 7 prosent fra 2005. Vekst i lønnskostnader på 6 prosent bidro i stor grad til økningen. Lønnskostnader i offentlig forvaltning utgjorde 256 milliarder i 2006.

Inntektsvekst i statsforvaltningen

Statsforvaltningens totale inntekter i 2006 utgjorde 1 052 milliarder kroner, en stigning på nærmere 17 prosent fra året før. Den kraftige veksten i inntektene skyldtes først og fremst høye oljepriser som genererte store inntekter fra petroleumssektoren. Statsforvaltningens totale utgifter beløp seg til 681 milliarder kroner i 2006. Overskuddet i statsforvaltningen utgjorde dermed 370 milliarder, en økning på 106 milliarder fra året før.

Stigning i petroleumsinntektene

Statsforvaltningen mottar skatteinntekter fra samtlige operatører som er engasjert i de ulike olje- og gassutvinningsfeltene på norsk sokkel. Statsregnskapet viser at bokført skatt på inntekt og formue ved utvinning av petroleum utgjorde 212 milliarder kroner i 2006, 47 milliarder mer enn året før. I tillegg til petroleumsskattene inntektsføres driftsoverskuddet fra Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumssektoren (SDØE) sine andeler på norsk sokkel. Dette fremkommer som uttak fra statens forretningsdrift i statsregnskapet. Driftsoverskuddet fra SDØE utgjorde 125 milliarder kroner i 2006, en økning på vel 25 prosent sammenlignet med 2005.

Petroleumsvirksomheten alene frembrakte et overskudd på rundt 390 milliarder kroner. I denne beregningen inngår påløpte petroleumsskatter, avgifter, uttak fra virksomheten, utbytte, investeringer og andre inntekter og utgifter knyttet til petroleumssektoren.

Overskudd i kommuneforvaltningen

Totale inntekter i kommuneforvaltningen i 2006 var på 242 milliarder kroner, en økning på 24 milliarder sammenlignet med 2005. Inntektsøkningen kan særlig knyttes til økte skatteinntekter og overføringer fra staten. Totale utgifter var på 241 milliarder, en økning på 19 milliarder fra 2005. Dette gir et overskuddet i kommuneforvaltningen for 2006, målt ved nettofinansinvesteringer, på 1,5 milliarder kroner. Sammenlignet med 2005, hvor det var et underskudd på 3,3 milliarder, var dette en klar forbedring.

Offentlig forvaltnings utgifter etter formål

Offentlig forvaltning samlet viser at det var formålskategoriene sosial beskyttelse, helse og utdanning som representerte de største andelene av totale utgifter. Utgifter til sosial beskyttelse utgjorde 40 prosent av totale utgifter og tilsvarte 329 milliarder kroner i 2006. Utgifter til helse og utdanning utgjorde henholdsvis rundt 17 og 14 prosent av totale utgifter.

I løpet av perioden fra 2000 til 2006 har sammensetningen av utgiftene endret seg noe. Utgifter til sosial beskyttelse har totalt sett økt med 1,3 prosentpoeng i perioden. Utgifter til helseformål har også økt siden 2000, og utgjorde 0,7 prosentpoeng mer i 2006. Videre har utgifter til næringsøkonomiske formål, forsvar og miljøvern relativt sett hatt en nedgang i perioden.

Offentlig forvaltning. Hovedtall for inntekter og
utgifter. 2005-2006. Milliarder kroner
 
  Milliarder kroner Prosentvis vekst
  2005 2006
 
1. Totale inntekter 1 063,8     1 234,0 16,0
1.1 Formuesinntekter  205,2  262,7 28,0
1.2 Skatteinntekter  847,9  960,2 13,2
1.3 Andre inntekter 10,8 11,1 3,3
       
       
2. Totale utgifter  768,2  821,1 6,9
2.1 Formuesutgifter 23,5 32,8 39,7
2.2 Overføringer til private  320,7  330,3 3,0
2.3 Andre løpende overføringer 16,1 17,4 8,6
2.4 Konsum i offentlig forvaltning  390,0  417,8 7,1
2.5  Kapitalutgifter 18,0 22,7 26,2
       
3. Nettofinansinvesteringer  295,6  412,9 -
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen