11139_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/arkiv
11139
Sterk vekst i overskuddet
statistikk
2007-03-06T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2006

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk vekst i overskuddet

Offentlig forvaltnings overskudd målt ved nettofinansinvesteringer, beløp seg til 414 milliarder kroner i 2006. Dette er 118 milliarder mer enn i 2005, og skyldes hovedsakelig økte inntekter fra petroleumsvirksomheten. Kommuneforvaltningen hadde et overskudd på 3 milliarder kroner.

Totale inntekter i offentlig forvaltning utgjorde 1 231 milliarder kroner i 2006. Dette er en vekst på 167 milliarder kroner, eller 15,7 prosent sammenlignet med året før. Forvaltningens skatteinntekter utgjorde 959 milliarder kroner i 2006, en økning på 13,1 prosent fra 2005. Mesteparten av økningen skyldes petroleumsskatter, men også økt merverdiavgift på over 20 milliarder samt generell økning i flere andre produksjonsskatter bidro til skatteveksten. Også arbeidsgiveravgiften steg betydelig i 2006.

Økte lønnsutgifter

Offentlig forvaltnings totale utgifter beløp seg til 817 milliarder kroner i 2006, en økning på 49 milliarder, eller 6,4 prosent, fra 2005. Utgiftsveksten kommer først og fremst til uttrykk i form av økte lønnskostnader på 6,3 prosent. Lønnskostnader i offentlig forvaltning utgjorde dermed 257 milliarder i 2006. Også pensjonsstønadene inkludert alders- og uførepensjoner økte relativt mye, fra 156 milliarder i 2005 til 165 milliarder i 2006. Syke- og fødselspenger utgjorde 37 milliarder i 2006, en vekst på 8,4 prosent fra året før. Samtidig ble arbeidsløshetsstønader sterkt redusert med nesten 3,5 milliarder, og beløp seg til 6,1 milliarder kroner i 2006.

Inntektsvekst i statsforvaltningen

Statsforvaltningens totale inntekter i 2006 utgjorde 1 051 milliarder kroner, en økning på 16,5 prosent fra året før. Den kraftige veksten i inntektene skyldtes først og fremst høye oljepriser som genererte store inntekter fra petroleumssektoren. Statsforvaltningens totale utgifter beløp seg til 680 milliarder kroner i 2006. Nettofinansinvesteringene i statsforvaltningen utgjorde dermed 371 milliarder, en økning på 106 milliarder fra året før.

Den viktige petroleumssektoren

Statsforvaltningen mottar skatteinntekter fra samtlige operatører som er engasjert i de ulike olje- og gassutvinningsfeltene på norsk sokkel. Statsregnskapet viser at bokført skatt på inntekt og formue ved utvinning av petroleum utgjorde 212 milliarder kroner i 2006, 47 milliarder mer enn året før. I tillegg til petroleumsskattene inntektsføres driftsoverskuddet fra Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumssektoren (SDØE) sine andeler på norsk sokkel. Dette fremkommer som uttak fra statens forretningsdrift i statsregnskapet. Driftsoverskuddet fra SDØE utgjorde 125 milliarder kroner i 2006, en økning på 25,5 prosent sammenlignet med 2005.

Petroleumsvirksomheten alene frembrakte et overskudd på nærmere 390 milliarder kroner. I denne beregningen inngår påløpte petroleumsskatter, avgifter, uttak fra virksomheten, renter og utbytte, investeringer samt andre inntekter og utgifter knyttet til petroleumssektoren.

Inntektene stiger i kommuneforvaltningen

Foreløpige regnskapstall viser et overskudd på 3,1 milliarder kroner i kommuneforvaltningen for 2006. Dette er en kraftig forbedring fra 2005 hvor det var et underskudd på 3,3 milliarder. Resultatforbedringen kan særlig knyttes til økte skatteinntekter og overføringer fra statsforvaltningen.

Totale inntekter i kommuneforvaltningen anslås til i underkant av 241 milliarder kroner. Inntektsøkningen fra 2005 var på drøyt 22,5 milliarder kroner, det vil si en vekst på over 10 prosent.

Statistisk sentralbyrå publiserer nå påløpte tall for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter for 2006, samt bokførte tall for statsforvaltningen og kommuneforvaltningen. Det frigis nye tall for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter for 2006 den 27. april 2007. Denne publiseringen omfatter også bokførte tall for statskassen, andre stats- og trygderegnskap, kommuner og fylkeskommuner. I tillegg publiseres offentlig forvaltnings utgifter etter formål (Cofog).