11149_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/arkiv
11149
Reviderte tall for offentlig forvaltning
statistikk
2005-12-06T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2004

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Reviderte tall for offentlig forvaltning

Statistisk sentralbyrå publiserer nå reviderte tall for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter for årene 2003 og 2004. Totale inntekter for 2004 er oppjustert med 7,4 milliarder kroner i forhold til tidligere beregnet. Totale inntekter utgjør nå 939,4 milliarder. For 2003 er det kun mindre endringer.

Oppjusteringen av inntektene for 2004 er først og fremst et resultat av høyere produksjonsskatter og skatt på inntekt og formue unntatt ved utvinning petroleum enn tidligere beregnet. Disse skattene er revidert opp med henholdsvis 2,9 og 4,2 milliarder. Samtidig er totale utgifter om lag uendret, noe som gjør at overskuddet i offentlig forvaltning, målt ved nettofinansinvesteringer, er oppjustert med drøyt 7 milliarder. Nettofinansinvesteringene er nå beregnet til 200,2 milliarder, en økning på 81,5 milliarder sammenlignet med 2003.

Stats- og kommuneforvaltningen

For statsforvaltningen innebærer revisjonen kun mindre endringer. Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer for 2004 er beregnet til 166,6 milliarder.

Kommuneforvaltningens inntekter for 2004 er omtrent uendret siden forrige publisering, mens løpende utgifter er justert ned med drøyt 1,6 milliarder kroner. Til sammen gir dette en økning i sparingen, som nå beløper seg til -0,3 milliarder. Samtidig er kapitalutgiftene revidert opp med 1,8 milliarder. Revisjonen henger blant annet sammen med ny fordeling av merverdiavgift mellom konsum og investeringer. Forbedret sparing og høyere kapitalutgifter gjør i sum at nettofinansinvesteringene er om lag uendret siden forrige publisering. Det nye anslaget for 2004 er -10,2 milliarder.

Formålsfordelte utgifter

Tabellene over formålsfordelte utgifter for 2003 og 2004 er også oppdatert. De viktigste endringene er at utgifter til kommunalt disponerte boliger, boligformidling og bostøtteordninger er flyttet fra formål 10, sosiale omsorgstjenester, til formål 6, boliger og nærmiljø. Dette innebærer dermed et brudd med formålstallene for 2002.

Tabeller: