11151_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/arkiv
11151
Kraftig vekst i overskuddet
statistikk
2005-04-29T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2004

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig vekst i overskuddet

Offentlig forvaltnings overskudd, målt ved nettofinansinvesteringene, økte fra 118,8 milliarder i 2003 til 192,9 milliarder i 2004. De totale utgiftene i offentlig forvaltning økte fra 720,6 milliarder i 2003 til 739,1 milliarder i 2004, noe som tilsvarer en vekst på 2,6 prosent.

Den kraftige veksten i offentlig forvaltnings nettofinansinvesteringer skyldes i hovedsak en sterk økning i skatteinntektene, fra 676,5 milliarder i 2003 til 754,5 milliarder i 2004. I tillegg til veksten i skatteinntektene viser statsregnskapet overføringer fra statens petroleumsvirksomhet (SDØE) på 76,8 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 22,8 prosent sammenlignet med 2003, da disse overføringene utgjorde 62,5 milliarder kroner.

Offentlig forvaltnings utgifter gruppert etter formål viser at det er hovedgrupperingene utdanning, helsepleie og sosiale omsorgstjenester som står for de største andelene av totale utgifter. Utgifter til utdanning utgjør 13,9 prosent av offentlig forvaltings totale utgifter, utgifter til helsepleie utgjør 17,1 prosent og utgifter til sosiale omsorgstjenester utgjør 40,9 prosent av totale utgifter. De formålsgrupperte tallene viser også at det er utgifter til sosiale omsorgstjenester som har hatt den største veksten. Utgiftene til dette formålet har økt med 4,7 prosent sammenlignet med 2003 og utgjorde 302,0 milliarder kroner i 2004.

Redusert underskudd i kommuneforvaltningen

En økning i totale inntekter på 5,2 milliarder kombinert med en svak nedgang i samlede utgifter, bidro til et redusert underskudd i kommuneforvaltningen i 2004. Underskuddet målt ved nettofinansinvesteringene er beregnet til 10,1 milliarder. Dette er en forbedring på 5,7 milliarder sammenlignet med 2003.

Inntektsøkningen skyldes både høyere kommunal skatteinngang og økte overføringer fra staten. Reduksjonen i kommuneforvaltningens utgifter henger blant annet sammen med at staten overtok oppgaver innenfor barne- og familievern med virkning fra januar 2004. Samtidig faller investeringene i kommuneforvaltningen med omtrent 1,2 milliarder, eller om lag 4,5 prosent, sammenlignet med året før.

Kommunalt konsum økte med 5,2 milliarder, eller 3,1 prosent, i 2004. En stor del av denne økningen er knyttet til barnehagereformen. Satsing på kommunale barnehager bidrar til å øke lønnskostnader og produktinnsats, mens høyere overføringer til de private barnehagene vises ved økning i produktkjøp til husholdninger.