11153_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/arkiv
11153
Kraftig vekst i overskuddet
statistikk
2005-03-10T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2004

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig vekst i overskuddet

Offentlig forvaltnings overskudd, målt ved nettofinansinvesteringene, økte fra 119,7 milliarder i 2003 til 193,1 milliarder i 2004. De totale utgiftene i offentlig forvaltning økte fra 719,0 milliarder i 2003 til 737,1 milliarder i 2004, noe som tilsvarer en vekst på 2,5 prosent.

Den kraftige veksten i offentlig forvaltnings nettofinansinvesteringer skyldes i hovedsak en sterk økning i skatteinntektene, fra 676,5 milliarder i 2003 til 754,3 milliarder i 2004. I tillegg til veksten i skatteinntektene viser statsregnskapet overføringer fra statens petroleumsvirksomhet (SDØE) på 76,6 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 23 prosent sammenlignet med 2003, da disse overføringene utgjorde 62,5 milliarder kroner.

Redusert underskudd i kommuneforvaltningen

En økning i totale inntekter på 5,2 milliarder kombinert med en svak vekst i samlede utgifter, bidro til et redusert underskudd i kommuneforvaltningen. I 2004 ble underskuddet målt ved nettofinansinvesteringene 11,6 milliarder. Dette er en forbedring på 4,3 milliarder sammenlignet med 2003. Den svake veksten i kommuneforvaltningens utgifter henger blant annet sammen med at staten overtok oppgaver innenfor barne- og familievern med virkning fra 1/1-2004. Samtidig faller investeringene i kommuneforvaltningen med omtrent 1,4 milliarder, eller vel 5 prosent, sammenlignet med året før. Tallene bygger på foreløpige regnskaper fra kommunene, og må tolkes med forsiktighet.

Vi gjør oppmerksom på at det vil være en ny publisering av offentlig forvaltnings inntekter og utgifter for 2004, som også omfatter offentlig forvaltnings utgifter etter formål (Cofog), den 29. april 2005.