11155_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/arkiv
11155
Overskuddet noe redusert
statistikk
2004-04-30T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2003

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Overskuddet noe redusert

Offentlig forvaltnings overskudd, målt ved nettofinansinvesteringene, ble redusert fra 139,3 milliarder i 2002 til 129,9 milliarder i 2003. De totale utgiftene i offentlig forvaltning økte fra 673,7 milliarder i 2002 til 717,1 milliarder i 2003, noe som tilsvarer en vekst på 6,4 prosent.

Offentlig forvaltnings totale inntekter viser en økning fra 813,1 milliarder i 2002 til 847,1 milliarder i 2003. Dette skyldes hovedsakelig økning i skatteinntektene og andre løpende overføringer, deriblant en økning i overføringer fra statens petroleumsvirksomhet (SDØE) fra 58,6 milliarder i 2002 til 62,5 milliarder i 2003.

Økt underskudd i kommuneforvaltningen

For kommuneforvaltningen samlet er underskuddet målt ved nettofinansinvesteringene på 15 milliarder i 2003. Dette er en forverring sammenlignet med resultatet for 2002, dersom en ser bort fra ekstraordinære forhold. I forbindelse med at sykehusene ble overtatt av staten, ble det i fjor gitt et tilskudd på 21,6 milliarder øremerket sletting av fylkeskommunal gjeld. Holdes dette utenfor regnskapet, var underskuddet på drøyt 14 milliarder i 2002.

For primærkommunene inkludert Oslo viser 2003-tallene et underskudd på 13 milliarder kroner, noe som er omtrent 4 milliarder svakere enn i 2002. Høyere lønnskostnader, produktinnsats og bruttoinvestering i fast realkapital bidrar til dette.

Revisjon av kommuneregnskapet for 2001 medfører en kraftig oppjustering av kommunalt konsum. Økningen har sin årsak i at enkelte overføringer til private har blitt omgruppert til produktkjøp til husholdninger, som er en av komponentene i konsumet. Til sammen dreier dette seg om ca. 3 milliarder kroner. Revisjonene henger sammen med at det nye rapporteringssystemet for kommunene, KOSTRA, gir mer detaljerte opplysninger som er innarbeidet i regnskapet fra og med endelig regnskap for 2001. I regnskapet for 2002 er det økte nivået for direkte produktkjøp videreført. Dette betyr at også for 2002 har konsumet økt sammenlignet med frigivningen våren 2003.

Statsforvaltningen

Statsforvaltningens totale utgifter økte fra 569,9 milliarder i 2002 til 583,2 milliarder i 2003. Denne veksten knyttes hovedsakelig til økte utbetalinger fra folketrygden og økt konsum i helseforetakene.

Siden tall for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter ble publisert våren 2003 er det foretatt en revisjon av føringsmåten for transaksjoner mellom Statens bankinvesteringsfond og Statskassen1. Dette har blant annet ført til endringer i interne overføringer og utbetalt utbytte i perioden 1993 til 2002. I 1999 og 2000 er nettofinansinvesteringene oppjustert med henholdsvis 2,1 og 7,7 milliarder som følge av denne korreksjonen.


1  Revisjonen består i at kontantstrømmen fra Bankinvesteringsfondet til Statskassen er flyttet fra utbytte til interne overføringer da det ifølge European System of Accounts (ESA) ikke skal forekomme utbytte fra enheter tilhørende offentlig forvaltning. Som følge av dette er også nettofinansinvesteringene i Statsforvaltningen blitt endret noe i denne perioden. I forbindelse med dette har vi også korrigert føringen av transaksjoner knyttet til salg av bankaksjer. Verdien av nedsalget er flyttet fra utbytte til finanstransaksjoner, noe som har medført betydelige endringer i nettofinansinvesteringene for statsforvaltningen.