11159_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/arkiv
11159
Overskuddet ble kraftig redusert
statistikk
2003-04-30T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2002

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Overskuddet ble kraftig redusert

Overskuddet til offentlig forvaltning, målt ved nettofinansinvesteringene, ble redusert fra 208,7 milliarder i 2001 til 152,6 milliarder i 2002. Den kraftige reduksjonen skyldes både vekst i offentlig forvaltnings utgifter og en reduksjon i forvaltningens samlede inntekter.

De totale utgiftene i offentlig forvaltning gikk opp fra 632,3 milliarder i 2001 til 674,8 milliarder i 2002. Dette tilsvarer en vekst på 6,7 prosent. Denne økningen skyldes både vekst i konsumet og en økning i stønader til husholdningene.

Reduserte inntekter

Den viktigste forklaringen til reduksjonen i inntektene er at overføringer fra statens petroleums
virksomhet (SDØE) gikk ned fra 76,5 milliarder i 2001 til 58,6 milliarder i 2002. Dessuten falt også overføringene fra Norges Bank bort i 2002. Overføringene fra Norges Bank utgjorde 10,7 milliarder kroner i 2001.

Nettofinansinvesteringer i offentlig forvaltning i prosent av BNP. 1996-2002

Økte utgifter i statsforvaltningen

Statsforvaltningens totale utgifter økte fra 492,7 milliarder i 2001 til 570,4 milliarder i 2002, eller 15,8 prosent. Den betydelige utgiftsveksten i statsforvaltningen skyldes både økte driftsutgifter knyttet til overtakelsen av spesialhelsetjenesten og ekstraordinære overføringer til fylkeskommunene i forbindelse med sletting av gjeld. Eierskiftet av sykehusene kommer også til uttrykk gjennom en reduksjon av kommuneforvaltningens utgifter fra 234,2 milliarder i 2001 til 199,0 milliarder i 2002.

Nettofinansinvesteringer

Nettofinansinvesteringer i offentlig forvaltning er et over- /underskuddsmål som benyttes i nasjonalregnskapet og i internasjonale sammenligninger. Ett av EUs krav til medlemskap i den økonomiske og monetære union (ØMU) er at nettofinansinvesteringene ikke må overstige -3 prosent av BNP. I 2002 var Norges nettofinansinvesteringer i offentlig forvaltning på 10,0 prosent av BNP.

Offentlig forvaltning. Hovedtall for inntekter og
utgifter. 2001-2002
  Milliarder kroner Prosentvis vekst
  2001 2002
1. Totale inntekter     840,9      827,4 -1,6
1.1 Formuesinntekter 77,1 82,1 6,5
1.2 Skatteinntekter  666,4  672,9 1,0
1.3  Andre løpende overføringer 91,6 66,8 -27,1
1.4 Andre inntekter 5,8 5,6 -3,4
       
2. Totale utgifter  632,3  674,8 6,7
2.1 Formuesutgifter 29,2 28,5 -2,4
2.2 Overføringer til private  265,8  284,8 7,1
2.3 Andre løpende overføringer 10,1 12,7 25,7
2.4 Konsum i offentlig forvaltning  309,8  332,4 7,3
2.5  Kapitalutgifter 17,4 16,3 -6,3
       
3. Nettofinansinvesteringer  208,7  152,6 -26,9