54197_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
54197
Kraftig oppjustering av skatteinntektene
statistikk
2011-12-02T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2010

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig oppjustering av skatteinntektene

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter viser et overskudd på 282 milliarder kroner for 2010. Det er en oppjustering på 17 milliarder sammenlignet med forrige publisering. Revisjonen kan forklares av en betydelig oppjustering av inntektene fra selskapsskatten.

Offentlig forvaltnings totale inntekter i 2010 summerte seg til 1 424 milliarder kroner, opp 78 milliarder sammenlignet med 2009. De økte inntektene skyldtes hovedsakelig økte skatte- og avgiftsinntekter. De totale utgiftene økte med i overkant av 47 milliarder kroner, til 1 142 milliarder kroner. Utgiftsøkningen skyldtes især vekst i stønader til husholdninger og økte lønnskostnader.

Stort underskudd i kommuneforvaltningen

Sammenlignet med året før økte kommuneforvaltningens inntekter med 20 milliarder kroner, til 354 milliarder i 2010. De totale utgiftene beløp seg til 382 milliarder kroner. Underskuddet ble dermed på 28 milliarder kroner for 2010, 2,5 milliarder høyere enn for året før. Siden 1995 har kommuneforvaltingen, foruten et lite overskudd i 2002, gått med underskudd hvert eneste år.

Inntektsveksten i 2010 skyldtes i hovedsak økte overføringer fra statsforvaltningen, samt økte skatteinntekter. I tillegg hadde kommuneforvaltningen inntekter fra bompenger på riksveier og fergesamband som de overtok ansvaret for fra statsforvaltningen i 2010. Kommuneforvaltningens totale utgifter økte i stor grad grunnet høyere lønnskostnader, økt kjøp av varer og tjenester samt økte bruttorealinvesteringer som følge av veireformen.

Veier overført til kommuneforvaltningen

Fra 1. januar 2010 ble ansvaret for 17 200 km av riksveinettet og 78 fergesamband overført fra staten til fylkeskommunene. Dette innebærer en økt økonomisk belastning for kommuneforvaltningen i form av drift, vedlikehold og investeringer. Reformen bidro til den relativt sterke veksten i investeringer i kommuneforvaltingen fra 2009 til 2010. De økte utgiftene kompenseres delvis ved økte overføringer fra statsforvaltingen. I tillegg overtar fylkeskommunene betydelige bompengeinntekter, som for 2010 er beregnet til om lag 2 milliarder kroner. Disse registreres under formuesinntekter i statistikken.

 

Les mer om overføringen i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet .

Reviderte tall for perioden 2003-2010

I denne frigivningen presenteres reviderte tall for inntekter og utgifter i offentlig forvaltning tilbake til 2003. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter er med dette sammenlignbare med nasjonalregnskapet, som også har revidert tilsvarende periode.

De viktigste endringene er at Statsbygg, Forsvarsbygg og Jernbaneverket er flyttet inn i offentlig forvaltning. De var tidligere klassifisert i andre sektorer. Endringene påvirker imidlertid inntektene og utgiftene i liten grad. Lønnskostnadene øker fordi mer enn 5 000 ansatte i disse virksomhetene inkluderes i statistikken. På den andre siden går kjøp av varer og tjenester ned, da utgifter i form av husleie og annet varekjøp, som forvaltningen tidligere hadde fra de samme virksomhetene, ikke lenger telles med på utgiftssiden. Totale utgifter er derfor om lag uendret.

For kommuneforvaltningen innebærer revisjonen kun mindre endringer. Dette gjelder hovedsakelig beregningen av kjøp av varer og tjenester, produktkjøp til husholdninger og overføringer til ideelle organisasjoner. Revisjonen gir kun små utslag i underskuddet.

Les mer om hovedrevisjonen i nasjonalregnskapets realregnskap og sektorregnskap .

Tabeller

Tabeller til publiseringen