54195_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
54195
263 milliarder kroner i overskudd1
statistikk
2011-03-30T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2010

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

263 milliarder kroner i overskudd1

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter viser nettofinansinvesteringer for 2010 på 263 milliarder1 kroner, 14 milliarder1 mer enn i 2009. Mens statsforvaltningen hadde et overskudd på 292 milliarder kroner, leverte kommuneforvaltningen et underskudd på nærmere 29 milliarder1.

Rettet 01.04.2011

Tall for kommuneforvaltningens utgifter og underskudd ble rettet 1. april 2011. Som følge av dette ble også tall for totale utgifter og overskudd rettet.

Offentlig forvaltnings totale inntekter summerte seg til 1 410 milliarder1 kroner i 2010, opp 62 milliarder1 sammenlignet med året før. De økte inntektene skyldtes hovedsakelig økte skatte- og avgiftsinntekter. De totale utgiftene økte med i underkant av 48 milliarder1 kroner til 1 146 milliarder1 kroner. Utgiftsøkningen skyldtes især vekst i stønader til husholdninger og økte lønnskostnader.

Korrigering av petroleumsbeskatningen (2005-2008)

Statistikken Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter publisert 30.03.2011 inneholder rettede tabeller på bakgrunn av to nye ordninger i petroleumsbeskatningen som ble innført fra og med 2005. Dette gir for årene 2005-2008 direkte utslag i statsforvaltningens skatteinntekter som nedjusteres, og dette påvirker nettofinansinvesteringene som reduseres tilsvarende. Denne ordningen var allerede innarbeidet for 2009 ved forrige publisering. Les mer om rettingene i egen artikkel, " Retting av skattestatistikk - utbetaling av skatteverdi ".

Statsforvaltningens inntekter opp 50 milliarder

Statsforvaltningens inntekter økte med i overkant av 50 milliarder kroner fra 2009 til 2010. Økningen skyldtes blant annet økt skatt på inntekt og formue ved utvinning av petroleum (opp 29 milliarder kroner), men også økte inntekter fra avgifter (opp 20 milliarder kroner). Det er især merverdiavgift og engangsavgift på motorvogner som bidro til økningen her.

Statsforvaltningens utgifter økte med snaue 33 milliarder kroner til 911 milliarder i 2010. Stønader til husholdninger økte totalt med 18 milliarder. I forbindelse med NAV-reformen erstattes rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad med opprettelsen av arbeidsavklaringspenger som utgiftspost fra og med 2010. Dette fører til brudd i seriene for uførepensjoner og attføringsstønader. Disse utgiftene økte summert med 6 milliarder kroner fra 2009 til 2010. Alderspensjoner, som også er en del av stønader til husholdninger, økte med snaue 9 milliarder, mens statsforvaltningens overføringer til kommuneforvaltningen økte med 10 milliarder kroner.

Fortsatt underskudd i kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens inntekter økte med 20 milliarder kroner fra 2009 til 354 milliarder i 2010. Totale utgifter var på 383 milliarder1 kroner i 2010, en økning på 23,8 milliarder1. Underskuddet ble på 28,8 milliarder1 kroner, 3,4 milliarder1 høyere enn for 2009. Kommuneforvaltingen har gått med underskudd siden 1995, bortsett fra et lite overskudd i 2002.

Inntektsveksten i 2010 skyldtes i hovedsak økte overføringer fra statsforvaltningen, samt økt ordinær skatt på inntekt. I tillegg hadde kommuneforvaltningen inntekter fra bompenger på riksveier og fergesamband, som de overtok ansvaret for fra statsforvaltningen i 2010. Kommuneforvaltningens totale utgifter økte i stor grad grunnet høyere lønnskostnader, økt kjøp av varer og tjenester, samt økt kjøp av fast realkapital.

Veier overført til kommuneforvaltningen

Fra 1. januar 2010 ble ansvaret for 17 200 km av riksveinettet og 78 fergesamband overført fra staten til fylkeskommunene. Dette innebærer en økt økonomisk belastning for kommuneforvaltningen i form av drift, vedlikehold og investeringer. Reformen bidro dermed til den relativt sterke veksten i investeringer i kommuneforvaltingen fra 2009 til 2010. De økte utgiftene kompenseres delvis ved økte overføringer fra statsforvaltingen. I tillegg overtar fylkeskommunene betydelige bompengeinntekter, som for 2010 er beregnet til om lag 2 milliarder kroner. Disse registreres under formuesinntekter i statistikken.

 

Les mer om overføringen i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet .

Størst utgifter til sosial beskyttelse

Sosial beskyttelse er den største utgiftsgruppen under statsforvaltningen og det er også her utgiftene økte mest fra 2009 til 2010. Utgifter under sosial beskyttelse, som omfatter blant annet stønader vedrørende sykdom og uførhet, alderdom og stønader til barn og familier, økte totalt sett med 20 milliarder kroner sammenlignet med 2009.

De største utgiftsgruppene for kommuneforvaltningen er sosial beskyttelse, som blant annet er utgifter til alderdom og barnehage, og utdanning. Den største endringen fra 2009 til 2010 finner vi imidlertid under utgiftsgruppen næringsøkonomiske formål, hvor undergruppen transport økte fra 18 milliarder i 2009 til 30 milliarder i 2010. Dette skyltes i stor grad den ovennevnte overføringen av deler av riksveinettet og fergesamband fra statsforvaltningen.

For 2009 oppjusteres påløpte skatteinntekter med i overkant av 2 milliarder kroner siden siste publisering i desember 2010 . Ellers er det bare mindre justeringer. Nettofinansinvesteringene for offentlig forvaltning økes som en følge av disse endringene til 250 milliarder for 2009.

1  Tallet ble rettet 1. april 2011

Tabeller

Tabeller til publiseringen