336037
/offentlig-sektor/statistikker/eiendomsskatt/aar
336037
statistikk
2018-06-19T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
eiendomsskatt, Eiendomsskatt, kommuneskatt, skattesats, bunnfradrag, kommunale inntekter, driftsregnskapKommunale finanser, Skatteregnskap, KOSTRA, Offentlig sektor
true

Eiendomsskatt

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

370

kommuner med eiendomsskatt

Eiendomsskatt i kommunene
20172018Prosent
2016 - 20172017 - 2018
1Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres per inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.
Kommuner med eiendomsskatt3673700,50,8
Kommuner med eiendomsskatt kun på verk og bruk6762-14,1-7,5
Kommuner med eiendomsskatt både på verk og bruk og områder utbygd på byvis66-14,30,0
Kommuner med eiendomsskatt i hele kommunen2542605,82,4
Eiendomsskatt, totalt (1 000 kr)113 611 199..10,8..
Eiendomsskatt fra annen eiendom (1 000 kr)16 544 113..9,5..
Eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (1 000 kr)17 067 086..12,0..
Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern13,0..3,4..

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Eiendomsskatt. Omfang, bruk og inntekter

Eiendomsskatt. Omfang, bruk og inntekter
2015201620172018Prosent
2015 - 20162016 - 20172017 - 2018
1Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres per inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.
2Eiendomsskatt, annen eiendom: Fra og med 2009 er innholdet og navnet på art 874 blitt endret fra Eiendomsskatt verk og bruk til Eiendomsskatt annen eiendom. Innholdet har blitt endret slik at arten nå også inneholder eiendomsskatten fra næringseiendommer og annen fast eiendom i tillegg til verk og bruk.
3Eiendomsskatt, boliger og fritidseiendommer: Fra og med 2009 er innholdet og navnet på art 875 endret fra Eiendomsskatt annen fast eiendom til Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer. Innholdet i arten er endret ved at næringseiendommer og annen fast eiendom er flyttet til art 874 annen eiendom. Art 875 skal nå kun inneholde eiendomsskatten fra boliger og fritidseiendommer.
Kommuner med eiendomsskatt3553653673702,80,50,8
Kommuner med eiendomsskatt kun på verk og bruk88786762-11,4-14,1-7,5
Kommuner med eiendomsskatt både på verk og bruk og områder utbygd på byvis11766-36,4-14,30,0
Kommuner med eiendomsskatt kun på næringseiendommer17161718-5,96,35,9
Kommuner med eiendomsskatt både på næringseiendommer og områder utbygd på byvis675416,7-28,6-20,0
Kommuner med eiendomsskatt kun i områder utbygd på byvis0000...
Kommuner med eiendomsskatt i hele kommunen2212402542608,65,82,4
Kommuner med eiendomsskatt i hele kommunen, unntatt på næringseiendom1217182041,75,911,1
Gjennomsnittlig generell skattesats (promille)5,75,85,75,71,8-1,70,0
Kommuner med differensiert skattesats10112213114420,87,49,9
Kommuner med bunnfradrag991011041082,03,03,8
Kommuner med fritak for nye boliger879710010711,53,17,0
Kommuner med fritak for historiske bygninger21223924926212,74,25,2
Kommuner med fritak for fritidsboliger....44....0,0
Kommuner som benytter formuesgrunnlag ved verdsetting av boliger4959697220,416,94,3
Gjennomsnittlig eiendomsskatt på en enebolig på 120 kvadratmeter (kr)3 4883 7854 1074 1388,58,50,8
Eiendomsskatt, totalt (1 000 kr)111 176 50612 285 38113 611 199..9,910,8..
Eiendomsskatt fra annen eiendom (1 000 kr)125 739 3805 975 1606 544 113..4,19,5..
Eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (1 000 kr)135 437 1266 310 2217 067 086..16,112,0..
Andelen av eiendomsskatt fra annen eiendom (prosent)151,448,648,1..-5,4-1,0..
Andelen av eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (prosent)148,651,451,9..5,81,0..
Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern12,82,93,0..3,63,4..

Om statistikken

Statistikken omfatter opplysninger om hvordan kommunene har innrettet eiendomsskatten, som opplysninger om skattesats, hvilke områder i kommunen som har eiendomsskatt, årstall for siste taksering av eiendommer med mere.

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som den enkelte kommune utskriver med hjemmel i lov om eiendomsskatt av juni 1975 nr. 29 (eigedomsskattelova). Etter loven er det kommunestyret som avgjør om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Kommunestyret kan velge å skrive ut eiendomsskatt på en av følgende 7 områder: 1) fast eiendom i hele kommunen, 2) fast eiendom i hele kommunen unntatt verk og bruk og annen næringseiendom, 3) bare på fast eiendom i områder utbygd på byvis, 4) både på fast eiendom i områder utbygd på byvis og på næringseiendom, inklusive verk og bruk, 5) både på fast eiendom i områder utbygd på byvis og på verk og bruk,  6) bare på næringseiendom, inklusive verk og bruk eller 7) bare på verk og bruk.

Skillet mellom eiendomsskatteinntekter fra verk og bruk og fra annen fast eiendom tilsvarer skillet i lov om eigedomsskatt til kommunane § 4 annet ledd: Til faste eigedomar vert rekna bygningar og tomt som høyrer til, huslause grunnstykke som hagar, lykkjer, vassfall, laste-, opplags- eller arbeidstomter, bryggjer og liknande og likeeins verk og bruk. Til verk og bruk vert m. a. rekna fabrikkar, sagbruk, møllebruk, skipsvervar, industrielle verk, og likeeins gruver, steinbrot,fiskevær, saltehus, lenser, utbygde vassfall og vassfallstykke, demningsverk, losse- og lasteplassar og liknande arbeids- og driftsstaden Bygningar og anlegg skal reknast saman med verket eller bruket når dei høyrer til eller trengst til verksdrifta. Arbeidsmaskinar og tilhøyrsle og ting som kan setjast i klasse med slikt, skal derimot ikkje reknast med utan tingen er ein part av sjølve føretaket.

Eiendomsskatteloven §§ 11 til 13 regulerer hvilke skattesatser kommunene kan benytte ved utskriving av eiendomsskatt. Utgangspunktet er at kommunestyret fastsetter en generell skattesats som gjelder for alle typer eiendommer. Unntak fra dette utgangspunktet forutsetter hjemmel i loven. Her skal den generelle skattesatsen oppgis. Adgangen til å fastsette forskjellige (differensierte) skattesatser for ulike typer eiendommer reguleres av eiendomsskatteloven § 12. Dette spørsmålet skal kun besvares dersom kommunen har en skattesats for boligeiendommer som avviker fra den generelle satsen.

Eiendomsskatten på en bolig skal gi informasjon om eiendomsskattetrykket for en bolig i kommunen. Nedenfor er det noen stikkord som skal være retningsgivende for angivelsen av størrelsen på eiendomsskatten:

  • En bolig på 120m2 (bruksareal) en etasje uten kjeller
  • Ikke garasje
  • Tomt: 1000m2

Eiendomsskatt føres i driftsregnskapet som en inntekt på kontoklasse 1, funksjon 800, art 874 og 875. Driftsregnskapet omfatter løpende inntekter og utgifter medregnet avdrag på lån mv. og spesifiseres i henhold til kontoklasse, funksjon og art. Funksjon angir hvilke formål inntektene og utgiftene knytter seg til, som for eksempel administrasjon, førskole, grunnskole, barneverntjeneste og avløpsrensing. Det er til sammen ca. 70 funksjoner for kommunene, og det samme antallet for fylkeskommunene. Oversikt over funksjonsinndelingene er gitt i Veileder for rapportering

Artsinndelingen for kommunene beskriver hva slags utgift eller inntekt det gjelder.

Standard klassifikasjoner

De 422 kommunene (i 2018) er gruppert i 16 grupper, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Grupperingen er basert på Langørgen, Løkken og Aaberge (2015): Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2013. Rapporter 2015/19, Statistisk sentralbyrå.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Kommuner - Data publiseres for alle kommuner.

Hyppighet og aktualitet

Årlig. Tall for inneværende år, med unntak av regnskapstall som publiseres året etter regnskapsåret.

Foreløpige tall publiseres 15. mars i KOSTRA, tabell 06811.
Reviderte tall publiseres 15. juni i KOSTRA, tabell 06811. Statistikken oppdateres også med artikkel og tabeller med landstall (tabell 06980) i statistikkbanken ca. en uke etter KOSTRA-publiseringen i juni.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

For KOSTRA-data lagres mikrodataene i ISEE-databasen på Oracle. Data lagres også på Linux.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken gir tall for kommunenes eiendomsskatteinntekter samt opplysninger om hvordan kommunene har innrettet eiendomsskatten. For eksempel opplysninger om skattesats, hvilke områder i kommunen som har eiendomsskatt, årstall for siste taksering av eiendommer med mere.

Statistikken kan brukes for å belyse omfanget og de økonomiske virkningene av eiendomsskatt, både over tid og ved sammenlikninger mellom kommunene.

Forskrift av 15. desember 2000 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner § 1 jf. § 8 2. ledd, angir KOSTRA-kontoplan gjeldende fra 2001.

Oppdragsgiver for statistikken er Kommunal- og regionaldepartementet.

Brukere og bruksområder

Statistikken gir styringsinformasjon om kommuners bruk av eiendomsskatt til bruk for politikere og statlige styringsorganer. Dessuten gir statistikken informasjon til media og allmennheten.

Blant viktige eksterne brukere finner vi sentrale aktører som Finansdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Blant andre viktige brukere er forskningsinstitusjoner og Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS).

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Ikke relevant

Lovhjemmel

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 § 49, med tilhørende Forskrift av 15. desember 2000 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner § 1 jf. § 8, 2. ledd.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken dekker alle landets kommuner. Kommunene er svært ulike både når det gjelder geografi, areal og folketall. Over halvparten av kommunene har mindre enn 5 000 innbyggere, mens det bare er 12 kommuner som har mer enn 50 000 innbyggere.

Datakilder og utvalg

I KOSTRA rapporteres data om eiendomsskatt gjennom filuttrekk fra kommuneregnskapet og skjema 33 "Eiendomskatt i kommunene". Fra og med regnskapsåret 2007 føres eiendomsskatten på to inntektsarter, 874 "verk og bruk" og 875 "annen fast eiendom". Før 2007 ble all eiendomsskatten ført på én art, 874 "eiendomsskatt". Fra og med regnskapsåret 2009 har innholdet og navnene på de to artene som kommunene skal rapportere eiendomskatt på, blitt endret. Fra og med regnskapsåret 2009 heter art 874 "Eiendomsskatt annen eiendom" og art 875 "Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer". Innholdet er endret ved at art 875 kun skal inneholde eiendomsskatten betalt fra boliger og fritidseiendommer. Eiendomsskatt fra næringseiendommer som tidligere ble ført på 875, skal nå altså føres på 874. Eiendomskatten fra alle andre eiendommer, inkludert verker og bruk, skal dermed føres på art 874.

Skjema 33 "Eiendomsskatt i kommunene" ble rapportert av kommunene første gang i 2008 (for regnskapsåret 2007). I skjemaet rapporterer kommunene blant annet om de benytter eiendomsskatt, den generelle skattesatsen, om de har et bunnfradrag og hvor mye eiendomsskatt det er på en bolig på 120 kvm.

Populasjonen er alle kommuner.

Datainnsamling, editering og beregninger

Data rapporteres elektronisk til SSB både som online skjema hvor kommunene registrerer opplysningene om eiendomsskatt, og som filuttrekk fra kommunens fagsystem for økonomi. Frist for rapportering er 15. februar for både skjemaet og filuttrekket.

Med editering menes kontroll, gransking og endring av data.

Det er noe ulik kontroll og editering med tanke på det elektroniske skjemaet og filuttrekket.

I det elektroniske skjemaet, er det lagt inn kontroller som aktiveres ved utfylling, slik at den som fyller ut skjemaet kan rette opplysninger før skjemaet sendes inn. Data editeres så i SSB ved ulike kontroller og analyser.

Filuttrekket kontrolleres før innsending ved hjelp av kontrollprogram. Det kjøres en rekke konsistenskontroller og sumkontroller, som må tilfredsstilles for at regnskapsrapportene skal kunne sendes inn. Internt i SSB foretas det ytterligere kontroller, som blant annet at det er ført beløp på sentrale funksjoner (utgiftsområder) samt at det foretas rimelighetskontroller ved å sammenligne sentrale regnskapsdata mot forrige årgang og mot sammenlignbare kommuner.

Ved store og/eller mange feil og avvik kontaktes oppgavegiver og rettinger foretas ordinært ved innsending av nytt og opprettet skjema og/eller ny og opprettet regnskapsrapport.

Dataene publiseres som grunnlagsdata. Grunnlagsdata er absolutte tall.

Sesongjustering

Ikke relevant.

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Tidsseriebrudd mellom 2008 og 2009. Grunnet endring i KOSTRA-kontoplanen, som kommunene skal følge når de rapporterer regnskap til Statistisk sentralbyrå, er det et tidsseriebrudd mellom 2008 og 2009. Endringen som er gjort, er at den enkelte kommune fra og med regnskapsåret 2009 skal rapportere eiendomsskatten fra boliger og fritidseiendommer som en egen størrelse. Tidligere ble eiendomsskatten fra blant annet næringseiendommer rapportert sammen med inntektene fra boliger og fritidseiendommer. For statistikken betyr dette at tallene for 2007 og 2008 ikke er helt sammenlignbare med 2009-tallene. Variablene det gjelder, er eiendomsskatt fra annen eiendom samt eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer. Tidsseriebruddet gjelder ikke kommunenes totale inntekter fra eiendomsskatt.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Til publisering av foreløpige tall 15. mars gjennomføres kun elektroniske kontroller. Disse kontrollene fanger ikke opp alle typer feil og det kan derfor forekomme feil i statistikken som publiseres den 15. mars. Ved publiseringen av reviderte tall den 15. juni er tallene editert både av kommunene/fylkeskommunene selv og av SSB.

Skjema 33 er rapportert til SSB for første gang i 2008 (for 2007). Dette er en kilde til måle- og bearbeidingsfeil, idet kommunene ikke har noen etablert praksis for å registrere de etterspurte data og fordi man ikke har tilsvarende fjorårstall å sammenlikne med.

Partielt frafall forekommer. Innrapportering av skjema 33 og kommuneregnskapet er i prinsippet fulltelling, men særlig ved publisering av foreløpige tall den 15. mars vil det være et til dels betydelig frafall. De landstallene som publiseres 15. mars i KOSTRA er basert på tall for de kommunene/fylkeskommunene som har rapportert.

Ved publisering av reviderte kommuneregnskapstall den 15. juni vil det erfaringsmessig også være noe frafall, men betydelig mindre enn for foreløpige tall. Til publiseringen den 15. mars kan frafallet komme opp i 30 prosent av de rapporteringspliktige oppgavegiverne, mens frafallet til publiseringen den 15. juni normalt er under to prosent.

Revisjon

Foreløpige tall publiseres 15. mars og reviderte tall publiseres 15. juni, begge deler som ledd i publiseringen av KOSTRA.

De reviderte tallene baserer seg på tilnærmet fulltelling samt at data er editert, mens de foreløpige tallene hovedsakelig baseres på lavere svarprosent og kun maskinelle hovedkontroller av innkomne data.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB