Slik beregnes eiendomsskatt på bolig

Publisert:

Eiendomsskatt kreves inn av kommunen, og fastsettes ut fra boligens beregnede markedsverdi. Mange kommuner bruker Skatteetatens beregnede boligverdier, som er basert på data fra SSB.

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommuner kan vedta å innføre. Kommuner som har innført eiendomsskatt på bolig, kan velge å taksere eiendommen selv, eller bruke Skatteetatens data for markedsverdi.

Kommunen beregner et eiendomsskattegrunnlag på maksimum 70 prosent av beregnet markedsverdi. I tillegg kan kommunene redusere eiendomsskattegrunnlaget ytterligere ved bruk av et årlig bunnfradrag. Satsene for skatten er ulik i kommunene, men skal etter et eventuelt bunnfradrag være på mellom 1 og 5 promille.   

Skatteetaten bruker data fra SSBs beregningsmodell for boligverdi til å fastsette beregnet markedsverdi.  Modellen fanger ikke opp alle forhold som kan påvirke prisen på den enkelte bolig, som for eksempel standard, utsikt og støy. Den beregnede markedsverdien vil derfor ikke alltid samsvare med faktisk markedsverdi for enkeltboliger.

Sammenligninger viser imidlertid at omtrent 75 prosent av de beregnede markedsverdiene ligger mellom +/- 20 prosent av de observerte prisene. Avvikene varierer noe fra boligtype til boligtype.

For kommuner som bruker Skatteetatens beregninger for markedsverdi, vil eiendomsskatt som skrives ut i et bestemt år være basert på beregnede markedsverdier fra to år tidligere. Dermed vil det oppstå et tidsetterslep på endringer i beregnet markedsverdi sammenlignet med den siste prisutviklingen i boligmarkedet. 

Dersom du mener beregningen av markedsverdien på din bolig er feil, og kan dokumentere dette, kan du selv gjøre endringer i skattemeldingen din dersom kommunen bruker Skatteetatens beregninger. Dersom din kommune har gjort takseringen selv, må du klage direkte til kommunen. Mer informasjon om dette finner du på Skatteetatens nettsider:

SSB har ikke mulighet til å endre de beregnede verdiene på boligene.

Slik beregnes boligverdi med SSBs modell

Skatteetaten skal bruke SSBs modell for boligverdi ved beregning av markedsverdi. Modellen tar utgangspunkt i informasjon om boligtype, areal, beliggenhet og alder. Datagrunnlaget for beregningene er alle boliger omsatt på Finn.no i en bestemt tidsperiode.

Modellen deler boliger inn i tre typer: enebolig, småhus og leilighet. Videre er landet delt inn i 21 regioner for enebolig (fylker og storbyer), 11 regioner for småhus (storbyer, Akershus og fylkesgrupper), og 11 regioner for leiligheter (storbyer, Akershus og fylkesgrupper). Beregningene gjennomføres adskilt for hver kombinasjon av boligtype og region.

Innenfor hvert beregningsområde tas det hensyn til prissone. Det kan være en bydel, en kommune eller grupperinger av slike. Boligens størrelse tilsvarer areal på primære rom, som skatteyter selv har rapportert til skattemyndighetene. Boligens alder er delt inn i intervallene inntil 10 år, 10-19 år, 20-34 år og over 34 år. Det tas også hensyn til om boligen ligger i eller utenfor et tettsted, og størrelsen på tettstedet.

Du kan lese mer om modellen her.