Eiendomsskatt, kommunereform og statistikk

Publisert:

Endret:

Antall kommuner med eiendomsskatt gikk ned fra 371 til 319 fra 2019 til 2020. Dette skyldes hovedsakelig de mange kommunesammenslåingene som trådte i kraft 1. januar i år.

Ved inngangen til 2020 fikk Norge 66 færre kommuner i det 109 kommuner slo seg sammen med én eller flere andre og ble til 43 kommuner.

  • 32 av disse nye, sammenslåtte kommunene har allerede bestemt at de skal ha eiendomsskatt i 2020.
  • 20 av disse igjen har eiendomsskatt på boliger. Ingen av disse 20 gir fritak for eiendomsskatt på fritidseiendommer.
  • Det er 6 av de sammenslåtte kommunene som har bestemt at de ikke skal ha eiendomsskatt i år.

Overgangsperiode på tre år

De sammenslåtte kommunene har fått en overgangsperiode på tre år for å harmonisere skattesatser, verditakster og lignende. 38 av de 43 sammenslåtte kommunene har startet denne harmoniseringen i år, mens 5 kommuner starter i 2021. Disse 5 vil vi ikke få noen eiendomsskatteopplysning for i statistikken for i år.

For en del av de 38 som har startet harmoniseringen i år, vil vi mangle opplysninger om skattesatser og andre størrelser som skal harmoniseres. For eksempel så kan en sammenslått kommune ha bestemt at de skal ha eiendomsskatt i hele den nye kommunen, men de vil kunne ha ulike skattesatser basert på satsene i de gamle kommunene. Det er disse ulike satsene som gradvis skal harmoniseres til en felles sats i løpet av tre år.

Stabilt blant kommuner som ikke har slått seg sammen

Det er i alt 313 kommuner som ikke har slått seg sammen med andre kommuner i 2020. Av disse 313 hadde 281 kommuner eiendomsskatt i 2019. Eidsvoll innførte eiendomsskatt i 2020, og dermed er de 282.

Det er ingen av de 281 kommunene som har sluttet med å ha eiendomsskatt i 2020.

Tre nye kommuner med eiendomsskatt på boliger

Blant kommunene som ikke har slått seg sammen, er det tre som har innført eiendomsskatt på boliger i 2020 og i alt har 222 av de 313 kommunene som ikke har slått seg sammen, eiendomsskatt på boliger i 2020.

De nye kommunene med eiendomsskatt på boliger er Eidsvoll, Hemsedal og Rendalen. Eidsvoll har gitt fritak for eiendomsskatt på fritidsboliger. Ingen av de ikke-sammenslåtte kommunene har gått bort fra å ha eiendomsskatt på boliger i 2020.

Slik er landstallene beregnet

Landstallene i artikkelen er estimert fordi vi mangler oppgaver fra de 5 sammenslåingskommunene som først starter med harmonisering av eiendomsskatten i 2021. For disse 5 kommunene har vi estimert tall ved å legge inn fjorårstallet for den mest folkerike kommunen i hver av sammenslåingskommunene.

Kontakt