Statistikkområde

Offentlig sektor: Offentlig forvaltning

Alt innhold for delområdet offentlig forvaltning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økt digitalisering i offentlig sektor som følge av koronapandemien

  4 av 5 statlige virksomheter og kommuner har økt digitaliseringstakten i koronaperioden. Samme andel har også fått større IKT-utgifter i dette tidsrommet.

  Artikkel
 • Opparbeidede pensjonsrettigheter, nasjonale tall 2014-2018

  Rapporter 2021/18

  Husholdningene i Norge hadde ved utgangen av 2018 opparbeidet seg pensjonsrettigheter til en beregnet verdi på om lag 12 000 milliarder kroner.

  Publikasjon
 • Pensjonsformue i Norge 2018

  Rapporter 2021/16

  Pensjonssystemet i Norge sikrer at alle har en viss oppspart formue den dagen man går av med pensjon. Denne rapporten viser verdien og fordelingen av denne oppsparte formuen på personer i Norge i 2018.

  Publikasjon
 • Økt finansformue i kriseåret

  Til tross for store utgifter knyttet til koronapandemien økte offentlig forvaltnings finansformue med 780 milliarder kroner i 2020. Årsaken er kursgevinster i Statens pensjonsfond utland.

  Artikkel
 • Korona gav offentlig underskudd

  Koronarelaterte tiltak bidrar til et beregnet underskudd i offentlig forvaltning på 115 milliarder kroner i 2020. For 4. kvartal isolert sett ligger underskuddet på 61 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Fremdeles offentlig underskudd

  I likhet med forrige kvartal går fremdeles offentlig forvaltning med underskudd. Akkumulert for 3. kvartal 2020 er underskuddet på 75 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Skatteregningen for helse- og omsorgsutgifter mot 2060

  Rapporter 2020/42

  Rapporten beregner og forklarer langsiktige virkninger på udekket offentlig finansieringsbehov av økt skattefinansiert produksjon av helse- og omsorgs-tjenester (HO).

  Publikasjon
 • Økningen i Svalbard-utgiftene fortsetter

  Statens utgifter på Svalbard økte med 10 prosent fra 2018 til 2019. Utgiftene på øygruppen er nær seks ganger så høye som inntektene.

  Artikkel
 • Digital kompetanse en økende utfordring for kommunene

  Dårlig økonomi stopper mange kommuner fra å rekruttere IT-spesialister.

  Artikkel
 • Stort offentlig underskudd

  For første gang siden midten av 1990-tallet går offentlig forvaltning med underskudd. For 2. kvartal 2020 isolert sett er underskuddet 64 milliarder kroner, noe som tilsvarer 8 prosent av BNP.

  Artikkel
 • Nedgang i statens finansielle formue

  I 1. kvartal ble offentlig forvaltnings nettofordringer redusert med 233 milliarder kroner. Store kurstap på aksjer ble delvis motvirket av valutakursgevinster.

  Artikkel
 • Overskuddet faller

  Overskuddet i offentlig forvaltning er beregnet til 36 milliarder kroner for 1. kvartal 2020. Dette er mer enn en halvering sammenlignet med samme periode i 2019. Lavere inntekter fra petroleumssektoren er hovedforklaringen på nedgangen.

  Artikkel
 • Store kursgevinster øker finansformuen

  Ved utgangen av 2019 hadde offentlig forvaltning en finansformue på drøyt 11 800 milliarder kroner. Dette er 1 850 milliarder mer enn ved inngangen til året.

  Artikkel
 • Jevn økning i offentlige utgifter

  Offentlig forvaltnings totale utgifter lå for de fire siste kvartalene samlet sett på om lag 1780 milliarder kroner. Utgiftene øker litt raskere enn BNP for Fastlands-Norge.

  Artikkel
 • Stor økning i utgiftene

  Statens utgifter på Svalbard økte med 35 prosent fra 2017 til 2018. Nye utgiftstyper står bak mesteparten av økningen.

  Artikkel