Stor økning i utgiftene

Publisert:

Statens utgifter på Svalbard økte med 35 prosent fra 2017 til 2018. Nye utgiftstyper står bak mesteparten av økningen.

Statistikken om offentlig sektor på Svalbard viser at statens utgifter på øygruppen var på mer enn 1,4 milliarder kroner som er en økning fra 2017 på 380 millioner kroner. Også i 2017 økte utgiftene fra året før som følge av da nye utgiftstyper som bostedsbygging, utbedring ved Svalbard globale frøhvelv og flom/skredforebygging. Utgiftene til disse forholdene har økt mye i 2018. I tillegg dukket det opp en ny stor utgiftspost knyttet til opprydningsarbeid i nedlagte gruver. 

Lave inntekter

Statens inntekter på Svalbard var 256 millioner kroner som er en reduksjon på om lag 20 millioner kroner fra året før. Inntektene utgjorde ikke mer enn en av seks utgiftskroner. Det lave nivået på inntektene sammenliknet med utgiftene skyldes til dels at skatte- og avgiftsnivået for arbeidstakere og bedrifter er langt lavere på Svalbard enn i landet for øvrig. En annen årsak er at mye av den statlige aktiviteten knytter seg til forskning der nytten av arbeidene kommer staten til gode uten at verdien tallfestes som inntekter knyttet til Svalbard.

Kontakt