Jevn økning i offentlige utgifter

Publisert:

Offentlig forvaltnings totale utgifter lå for de fire siste kvartalene samlet sett på om lag 1780 milliarder kroner. Utgiftene øker litt raskere enn BNP for Fastlands-Norge.

Nye kvartalstall for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter viser at de samlede utgiftene i stats- og kommuneforvaltningen var om lag 1 780 milliarder kroner de siste fire kvartalene. Dette tilsvarer 59 prosent av BNP for Fastlands-Norge. I perioden fra 2012 og fram til oljeprisfallet sommeren 2014 utgjorde de offentlige utgiftene om lag 55 prosent av BNP Fastlands-Norge. Dette økte til over 58 prosent i løpet av perioden fram til 2018, blant annet som følge av økte utgiftsbevilgninger fra staten for å dempe de negative virkningene av oljeprisfallet. De offentlige utgiftene har holdt seg oppe på dette nivået også i de siste kvartalene.

At de offentlige utgiftene har økt, målt som andel av BNP, må også ses i sammenheng med innfasing av oljeinntekter gjennom uttak fra Statens Pensjonsfond Utland (SPU – også kalt Oljefondet). Den kraftige veksten i SPU har gjort det mulig å øke de offentlige utgiftene uten samtidig å heve skattene og avgiftene fra norske bedrifter og husholdninger.

Figur 1. Offentlig forvaltnings utgifter. Gjennomsnitt siste fire kvartaler

Totale utgifter
3. kv. 2003 59.0
59.1
58.5
58.0
3. kv. 2004 57.4
56.8
56.5
55.9
3. kv. 2005 55.6
55.1
54.6
54.6
3. kv. 2006 54.3
54.2
53.7
53.2
3. kv. 2007 53.0
52.8
53.1
52.9
3. kv. 2008 53.3
53.6
53.9
55.1
3. kv. 2009 55.8
56.7
56.8
56.6
3. kv. 2010 56.2
55.8
56.1
56.1
3. kv. 2011 56.2
56.3
55.8
55.6
3. kv. 2012 55.4
55.1
55.4
55.4
3. kv. 2013 55.4
55.5
55.6
56.1
3. kv. 2014 56.3
56.4
56.7
57.0
3. kv. 2015 57.4
57.7
58.0
58.2
3. kv. 2016 58.4
58.4
57.9
58.4
3. kv. 2017 58.3
58.6
58.9
58.5
3. kv. 2018 58.8
58.7
58.6
59.0
3. kv. 2019 59.1

Alderspensjoner utgjør 14 prosent av utgiftene

Utbetalingene av alderspensjon, gjennom folketrygden og Statens pensjonskasse, beløp seg til 250 milliarder kroner det siste året. De siste ti årene har veksten i disse alderpensjonene vært betydelig. I 2007 stod alderpensjonene alene for 11 prosent av de offentlige utgiftene. Denne andelen har nå steget til 14 prosent.

Økningen skyldes både at det har blitt flere alderspensjonister og at pensjonsreformen som trådte i kraft i 2011 har gjort det mulig å kombinere arbeid og uttak av pensjon. Dette gir ikke bare økte pensjonsutbetalinger, men også høyere skatteinntekter for offentlig forvaltning.

Figur 2. Offentlig forvaltnings utgifter til alderspensjoner

Alderspensjoner
2003 11.0
2005 11.4
2007 11.2
2009 11.3
2011 12.4
2013 13.5
2015 13.9
2017 14.2
2019 (1.-3. kv.) 14.2

Revisjon av statistikken

Statistisk sentralbyrå har foretatt en revisjon av de statistikkene som baserer seg på nasjonalregnskapets definisjoner. Blant annet er det gjort en del flyttinger av virksomheter eller enheter mellom de sektorene som nasjonalregnskapet deler økonomien inn i. Sammenlignet med forrige frigivning av kvartalsstatistikken er derfor enkelte av inntektene og utgiftene i stats- og kommuneforvaltningen endret tilbake i tid. Les mer om revisjonen her.

Kontakt