Alt innhold for området natur og miljø

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Stabil mengd hushaldsavfall

  Mengda avfall frå hushalda var på bortimot 2,3 millionar tonn i 2016. Dei fire siste åra har mengda hushaldsavfall halde seg på om lag same nivå.

  Artikkel
 • To tredjedeler av strandsonen lite berørt av mennesker

  Omtrent 30 prosent av arealet i 100-metersbeltet langs kysten var påvirket av menneskelige inngrep i 2016. De resterende 70 prosent er mer eller mindre egnet for opphold og ferdsel. Tallene varierer mye mellom fylkene. Byggeaktiviteten i strandson...

  Artikkel
 • Høge hytteprisar i 100-metersbeltet langs kysten

  Hyttekjøparane måtte i gjennomsnitt betale 2,1 millionar kroner for ei hytte i strandsona i perioden 2013-2016, men dei måtte ut med langt meir langs kyststripa frå svenskegrensa til Agder. I Vestfold var til dømes tilsvarande gjennomsnittspris 4,...

  Artikkel
 • Færre byggesøknader behandlet

  Kommunene behandlet i 2016 totalt 88 500 byggesøknader. Det var en nedgang på 7 prosent fra 2015. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker var 28 kalenderdager i 2016.

  Artikkel
 • Stadig godt vann fra springen

  I 2016 fikk 99 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning drikkevann av tilfredsstillende kvalitet når det gjelder E.coli-bakterier. Dette tallet har vært relativt stabilt de siste årene. Hver av oss bruker 190 liter kommunalt vann i døgnet.

  Artikkel
 • Flere dispensasjoner for utmarkskjøring

  Kommunene innvilget betydelig flere dispensasjoner fra forbudet mot motorferdsel i utmark i 2016 enn året før, 15 700 totalt. Dette kommer i tillegg til 11 600 dispensasjoner fra tidligere år som fortsatt var gyldige.

  Artikkel
 • Vil ta 160 år å skifte ut det kommunale spillvannsnettet

  I 2016 ble cirka 230 av totalt 37 400 kilometer av det kommunale spillvannsnettet skiftet ut, tilsvarende 0,62 prosent. Fortsetter dagens fornyelsestakt vil det ta nærmere 160 å fornye hele spillvannsnettet. 

  Artikkel
 • En sjettedel av Fastlands-Norge er vernet

  Vernede områder omfattet 17 prosent av Fastlands-Norges landareal per 2016 - tre ganger mer enn ved årtusenskiftet. I 2016 fikk Norge 2 nye nasjonalparker og flere nye naturreservater. Hvor mye land som er vernet, varierer sterkt fra fylke til fylke.

  Artikkel
 • Nedbygging av jordbruksareal

  Rapporter 2017/14

  Gjennom mange år har jordbruksareal blitt bygd ned til fordel for boliger, veger, industri og andre formål, men til nå har ikke omfanget vært kjent. Statistisk sentralbyrå (SSB) har derfor i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ana...

  Publikasjon
 • Vekst for avfallsbransjen

  Omsetningen for bedrifter innenfor vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet gikk opp 7 prosent fra 2014 til 2015. Mye av veksten skyldes materialgjenvinning.

  Artikkel
 • Nasjonal statistikk skal måle global fremgang

  Samfunnsspeilet 2/2017

  I 2015 vedtok FN 17 felles mål for bærekraftig utvikling og 169 delmål som sier noe om hvilke områder som er særlig viktige. Når det nå skal måles om utviklingen går i riktig retning, er man avhengig av svært gode data og statistikk fra hele verden.

  Artikkel
 • Økte utslipp av sterke klimagasser

  Utslippene av de sterke, fluorholdige klimagassene HFK gikk opp i 2016. Fra å være ubetydelig i 1990 har utslippet av disse gassene vokst, og i fjor utgjorde de nesten 3 prosent av de totale klimagassutslippene.

  Artikkel
 • Klimagassutslippene gikk ned i fjor

  Klimagassutslippene var på totalt 53,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ifølge foreløpige tall for 2016. Det er en nedgang på litt under 1 prosent fra 2015.

  Artikkel
 • 14 prosent har mer enn en halv kilometer til nærmeste hyttenabo

  De aller fleste fritidsbygg ligger i et sammenhengende fritidsbyggområde med naboen innenfor en avstand på 500 meter, men hvert syvende fritidsbygg finnes utenfor sammenhengende områder.

  Artikkel
 • Halvparten av fritidsbyggene har mindre enn 75 meter til naboen

  Det var omtrent 454 000 fritidsbygninger med tilhørende fritidseiendom i 2016. 48 prosent av fritidsbygningene i Norge ligger innenfor tettbygde fritidsbyggområder der det er mindre enn 75 meter avstand mellom bygningene.

  Artikkel