Alt innhold for området natur og miljø

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Klimagassutslippene opp 1 prosent i 2015

  I 2015 ble det sluppet ut totalt 53,9 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium. Det er 0,6 millioner tonn eller drøyt 1 prosent mer enn året før. Økningen skyldes først og fremst mer utslipp fra olje- og gassutvinning og industri.

  Artikkel
 • Ny beregningsmetode gir økte utslipp

  Nye beregninger for perioden 1990-2015 viser større utslipp enn tidligere anslått. Norge oppfyller likevel sine forpliktelser for utslipp av nitrogendioksid og svoveldioksid. Derimot har Norge ikke nådd målene for utslipp av ammoniakk og ikke-meta...

  Artikkel
 • Små endringer i miljøgiftutslippene

  Det var relativt små endringer i utslippene av miljøgifter til luft fra 2014 til 2015. Noen store økninger skyldes tilfeldige årlige variasjoner, mens miljøgiften kvikksølv hadde en betydelig nedgang med 10 prosent.

  Artikkel
 • Kaster årlig avfall tilsvarende vekten av personbilparken

  Avfall fra tjenesteytende næringer endte på nesten 2,2 millioner tonn i 2015. Dette tilsvarer omtrent vekta av alle norskregistrerte personbiler. Økningen fra 2014 er på drøye 5 prosent, og fortsetter den gradvise økningen som har vært siden 2012.

  Artikkel
 • Nær 1 000 tettsteder i Norge

  Per 1. januar 2016 bodde det i alt 4 230 000 personer i totalt 990 tettsteder i Norge. De utgjorde 81 prosent av Norges befolkning.

  Artikkel
 • Det blir stadig mer farlig avfall

  Totalt ble det levert inn cirka 1,41 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2015. Det er en økning på nærmere 75 prosent fra 2003. Bruttonasjonalprodukt (BNP) og befolkningen har kun økt med henholdsvis 21 og 14 prosent i samme per...

  Artikkel
 • Tar ut mer naturresurser

  Det ble tatt ut om lag 364 millioner tonn naturressurser i Norge i 2015. Uttak av fossilt brensel dominerer, men det er uttak av ikke-metalliske mineraler som har økt mest de siste fem årene.

  Artikkel
 • Flere nordmenn utsatt for støy

  Antall nordmenn som er rammet av støy, fortsetter å øke og var i 2014 det høyeste på 15 år. Rundt 35 prosent er utsatt for støy fra veitrafikk, som er den største støykilden.

  Artikkel
 • Areal for boligbygging beregnet fra kommuneplanens arealdel

  Notater 2016/31

  Arbeidet som presenteres her tar utgangspunkt i analyser utført av SSB i 2013 og videreført av Asplan Viak, som i 2015 leverte notatet «Statistikk og analyser av plandata»

  Publikasjon
 • Nær 1 milliard mindre til miljøverntiltak

  Nedgangen i totale utgifter til miljøvern innen industri, bergverk og utvinning fortsetter i 2015. Utgiftene var på drøye 8 milliarder kroner i fjor. Det er driftsutgiftene som er hovedårsaken til nedgangen, investeringene til miljøvern derimot ha...

  Artikkel
 • Økt omsetning for avfallshåndtering

  Foreløpige tall viser at foretak innenfor vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet hadde en omsetning på 23,9 milliarder i 2015. Dette er en oppgang på 6,2 prosent sammenlignet med endelige tall for 2014.

  Artikkel
 • The Norwegian Emission Inventory 2016

  Notater 2016/22

  Publikasjon
 • Makroøkonomisk analyse for Norge av klimapolitikken i EU og Norge mot 2030

  Rapporter 2016/25

  EU og Norge skal redusere klimagassutslippene sine med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Forskning viser at et fleksibelt kvotesystem i Europa er den billigste måten å nå målene på. Uten et slikt kvotesystem kan tiltakene i Norge bli over ti ga...

  Publikasjon
 • Klima- og lavutslippsløsninger

  Notater 2016/19

  Tall for miljørelaterte varer og tjenester er fra 2017 rapporteringspliktig til Eurostat jamfør EU forordning 538/2014 om miljøøkonomiske regnskaper. Tallene skal vise produksjon av miljørelaterte varer og tjenester samt eksport, verdiskaping og s...

  Publikasjon
 • Utslipp til luft av PCB i Norge 1990-2014

  Notater 2016/17

  Dette notatet dokumenterer metoden som er brukt for å beregne utslippene av polyklorerte bifenyler (PCB) til luft. Notatet viser også status og utvikling i utslippene av PCB.

  Publikasjon