Rent drikkevann til alle?

Publisert:

I 2017 fikk 98 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning drikkevann av tilfredsstillende hygienisk kvalitet når det gjelder E.coli-bakterier. Én av tre liter sendt ut på det kommunale vannettet forsvinner i form av lekkasje.

I underkant av 99 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning fikk også vann med tilfredsstillende vannkvalitet med tanke på farge, mens 97 prosent hadde vann med tilfredsstillende surhetsgrad (pH). Dette er på samme nivå som året før for både farge og pH, viser statistikken over kommunal vannforsyning.

Figur 1

Figur 1. Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende resultat for E.coli, farge og pH. Prosent. 2017

Én av tre liter drikkevann forsvinner

Det ble sendt 680 millioner kubikkmeter vann fra kommunale vannverk gjennom drikkevannsnettet i 2017. Det er beregnet at omtrent hver tredje liter av dette forsvant gjennom lekkasjer i rørnettet på vei til vannkranen.

Lekkasjetapet på 30 prosent tilsvarer om lag 4,3 kubikkmeter med vann per meter ledningsnett. Dette har ligget relativt stabilt på samme nivå de seneste ti årene ifølge KOSTRA-tallene.

Til sammenligning går 43 prosent av vannet til hus og hjem, og cirka 2 prosent brukes på hytta eller i fritidsboligen. For husholdningene gir dette et spesifikt vannforbruk per person på cirka 180 liter vann i døgnet.

Figur 2

Figur 2. Levert drikkevann fordelt på samfunnssektor (1 000 m³/år) og spesifikt vannforbruk i husholdningen (liter/person*dag). Fylke. 2017

For året 2018 er det beregnet at cirka 34 prosent av landets husholdningsabonnenter har installert vannmåler.

Omtrent 1 100 kommunale vannverk

Rundt 4,5 millioner av landets innbyggere var tilknyttet de omtrent 1 100 kommunale vannverkene i 2017 (vannverk som bare forsyner skoler og barnehager, er ikke tatt med her). 85 prosent av landets befolkning er dermed tilknyttet de kommunale vannverkene. Dersom vi fordeler kommunalt tilknyttede innbyggere utover ledningsnettet, får vi en tilknyttingstetthet på om lag 93 personer per kilometer vannledning. Tar vi også med private vannverk, får vi i overkant av 4,7 millioner innbyggere fordelt på omkring 1 970 vannverk.

Nesten alle har beredskapsplan mot uønskede hendelser

Omtrent 95 prosent av de kommunale vannverkene hadde i 2017 en beredskapsplan for ulike typer uønskede hendelser.

Eksempler på uønskede hendelser kan være akutt forurensning av drikkevannet, tørke, flom, svikt i hygienisk barriere eller annen teknisk svikt. Videre har 40 prosent av de kommunale vannverkene utført beredskapsøvelse, og 60 prosent av dem har oppdatert beredskapsplanen i 2017.

0,7 prosent av ledningsnettet fornyet

Fornyelsen av det kommunale vannledningsnettet vil for den enkelte kommune normalt variere en del fra år til år. Regnet som  tre års glidende gjennomsnitt for landet er fornyelsesgraden 0,66 prosent for treårsperioden 2015-2017. Dette er omtrent på samme nivå som forrige treårsperiode (2014-2016).

Figur 3

Figur 3. Lengde drikkevannsnett fordelt på periode (kilometer) og 3-årig gjennomsnittlig fornyelse (prosent). Fylke. 2017

Gitt at dagens fornyelsestakt opprettholdes og ingen nylegging i årene framover vil finne sted, vil det ta nærmere 150 år å fornye hele det kommunale vannledningsnettet.

Det kommunale vannledningsnettet utgjør totalt i overkant av 48 100 kilometer i 2017 – tilsvarende 1,2 ganger jordens omkrets ved ekvator

Tre kvarter med avbrudd i vannforsyningen

For året 2017 er det beregnet at gjennomsnittlig årlig avbruddstid i kommunal vannforsyning for hver av oss ligger på rundt 43 minutter. Omkring 25 prosent av dette, eller vel 10 minutter, utgjør avbrudd som ikke er planlagt fra vannverkenes side.

Figur 4

Figur 4. Gjennomsnittlige årlig avbruddstid i vannforsyningen - planlagt og ikke planlagt. Fylke 2017. Landet 2012-2017

Det er videre beregnet at det ble gjennomført i overkant av 3 500 lekkasjereparasjoner på ledningsnettet i 2017, tilsvarende litt i underkant av 1 lekkasjereparasjon per 10 kilometer

 

Kontakt