Mindre utslipp per kjørte kilometer

Publisert:

Klimagassutslippene fra veitrafikk har økt betraktelig siden 1990. Men siden transport av både personer og gods har økt enda mer, har utslippene per kilometer som én person eller ett tonn gods fraktes gått ned.

Endringer i datagrunnlaget i utslippsstatistikken og korrigerte utslippsindikatorer har medført endringer for hele tidsserien. Tall er oppdatert i nyere artikkel hvor utslippsindikatorer for veitrafikk, lufttransport og jernbane er samlet.

Klimagassutslippene fra veitrafikk har økt med 28 prosent siden 1990 og utgjorde 19 prosent av totale norske klimagassutslipp i 2016. I samme periode har både persontransportarbeid og godstransportarbeid økt enda mer, noe som betyr at utslippene per person- og tonnkilometer totalt sett har gått ned.

Figur 1. Utvikling i utslipp til luft fra veitrafikk, samt person- og godstransport i Norge i perioden 1990-2016. 2010=100 prosent

Persontransport (2010=100%) Utslipp (2010=100%) Godstransport (2010=100%)
1990 75 77
1995 77 81
2000 88 84
2005 93 95
2010 100 100 100
2011 102 100 99
2012 103 100 104
2013 104 100 112
2014 107 102 116
2015 110 102 112
2016 111 98 112

Nyere biler gir utslippsnedgang

Hovedgrunnen til denne utviklingen er at nye kjøretøy med omtrent samme vekt og motorstørrelse har et lavere drivstofforbruk enn eldre kjøretøy. De senere årene har også en økende andel elbiler hatt betydning for at utslippene per kjøretøykilometer har gått ned.

Foruten teknologiutvikling er det mange andre faktorer som kan påvirke utslippene per kjøretøykilometer. Det er for eksempel en større andel personbiler som går på diesel i dag enn i 1990. Denne andelen har økt gradvis gjennom årene, og har bidratt til lavere CO2-utslipp per personkilometer, siden dieselbiler har lavere CO2-utslipp enn sammenlignbare bensinbiler.

Økt innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel har også bidratt til nedgangen i utslipp fra veitrafikk. Innblandingen av biodrivstoff økte fra 4 prosent i 2015 til 10 prosent i 2016, og bidro til nedgang i utslipp fra veitrafikk på rundt 4 prosent i denne perioden.

Faktorene nevnt ovenfor har alle til felles at de er med på å senke kjøretøyets utslipp per kjørte kilometer. Andre faktorer som kan være minst like effektfulle, går på hvordan transportmidlene brukes.

Mindre utslipp med flere passasjerer

Økt bruk av kollektivtrafikk, høyere passasjerbelegg i personbiler og lignende vil føre til at utslippene per personkilometer går ned.

Tall for passasjerbelegg er vanskelig å skaffe, siden dette, spesielt for privatbilisme, krever undersøkelsesbasert datainnsamling. Derfor bruker SSB faste passasjerbelegg for perioden 2009–2015.

Effekter av atferdsendring innen transportmiddelbruk vil derfor ikke fanges opp av utslippsindikatorene slik de lages nå.

Metode for beregning av indikatorene for utslipp per person- og tonnkilometer fra veitrafikk

SSB publiserer statistikk for både transportarbeid og utslipp fra ulike transportformer. På grunn av forskjeller i definisjoner av de ulike transportformene kan disse tallene ikke sammenliknes direkte. Grunnet ulike avgrensninger var det i beregningen av indikatorer behov for å gå tilbake til disaggregerte grunnlagsdata i kjørelengdestatistikken.

Transportarbeidene (antall person- og tonnkilometer) beregnes ved å gange kjørelengdene for de ulike transportformene med faste belegg (se tabell 1). Deretter aggregeres transportarbeidene tilsvarende grupperingen i utslippsstatistikken. Indikatorene beregnes ved å dele utslippsmengde på transportarbeid for hver av kategoriene fra utslippsstatistikken.

For å se effekten av bruk av biodrivstoff i transport, korrigeres i tillegg utslippstallene for andel biodrivstoff.

Tabell 1. Belegg brukt til beregning av utslipp per person- og tonnkilometer fra veitrafikk 

Kjøretøytype Belegg Enhet
Personbil 1,7 personer
Drosje 1,6 personer
Minibuss 3,85 personer
Små godsbiler 1,5 personer
Bybuss 10,79 personer
Små godsbiler 0,1 tonn
Tunge kjøretøy 10,08 tonn

 

Utslippene per tonnkilometer er omtrent seks ganger så store for dieseldrevne varebiler og lignende som for tunge godsbiler, og tilsvarende fem ganger så store for bensindrevne varebiler. Årsaken til at forskjellen er så stor mellom tunge og lette godsbiler er at varebiler kjører med relativt lite last, noe som fremkommer i beleggene som brukes (se boks 1).

Fra 2009 til 2016 har utslipp per personkilometer for personbiler og bybusser gått ned med henholdsvis 14 og 15 prosent, mens utslipp fra andre lette kjøretøy nesten ikke har endret seg i samme periode.

Årsaken til det er blant annet at størrelsen på bilene i denne kategorien er større i 2016 enn 2009. I tillegg er det færre minibusser i denne kategorien, noe som fører til at det blir færre kjøretøy med høyt passasjerbelegg.

Figur 2a. Utslipp per personkilometer fordelt på ulike typer kjøretøy og brensel. 2016. g/pkm

2016
Personbil bensin 96
LCV bensin 123
Personbil diesel 85
LCV diesel 130
Bybuss diesel 84
Personbil gass 68
Bybuss gass 57

Figur 2b. Utslipp per tonnkilometer fordelt på ulike typer kjøretøy og brensel. 2016. g/tkm

2016
Andre lette kjøretøy bensin 1898
Andre lette kjøretøy diesel 1998
Tunge godsbiler diesel 296

Transportmidlene som bruker gass (inkludert biogass) har lavere utslipp per personkilometer enn kjøretøyer som bruker bensin og diesel. Bybusser slipper ut nesten like mye klimagasser som personbiler per personkilometer. Dette er grunnet forskjeller i kjøremønster – personbiler har en lavere andel bykjøring og høyere andel landeveiskjøring.

Kategorien andre lette kjøretøy skiller seg ut med høyere utslipp per personkilometer den de andre persontransportformene. Denne kategorien samler opp kjøretøyene som ikke er inkludert under kategoriene tunge kjøretøy, buss eller personbil, og kan dermed bestå av mange typer kjøretøy med forskjellig vekt og formål. For eksempel inneholder denne kategorien varebiler brukt til persontransport, minibusser, campingbiler og lignende.

I denne kategorien har dieselkjøretøy høyere utslipp enn bensinkjøretøy. Dette på tross av at bensindrevne kjøretøy antas å ha høyere CO2-utslipp enn dieselbiler. Årsaken er at sammensetningen av dieselbiler blant andre lette kjøretøy har en høyere gjennomsnittsvekt enn bensinkjøretøyene i samme gruppe.

Større utslippsnedgang for bensin

Utslipp fra personbiler med bensin som drivstoff har en nedgang på nesten 10 prosent fra 2009 til 2016, mens utslipp per personkilometer fra dieseldrevne personbiler kun går ned med rundt 5 prosent.

Personbiler med bensin som drivstoff har likevel noe høyere utslipp per personkilometer enn dieseldrevne personbiler for hele perioden. Økt innblanding av biodrivstoff står bak mye av nedgangen, men for bensinbiler er det også en økning i andel biler med mindre motorvolum.

Indikatorene for gassdrevne bybusser endrer seg mye fra år til år. Dette skyldes at andelen biogass som drivstoff varierer mye, samtidig som CO2-utslipp fra biodrivstoff ikke inkluderes i utslippene. I 2015 er det en stor økning i biogass som drivstoff til bybusser, som får utslippet per personkilometer til å falle.

Figur 3. Utslipp av CO2 per personkilometer etter kjøretøyklasser og drivstofftype. g/pkm

Pesonbil bensin LCV bensin Personbil diesel LCV diesel Bybussdiesel Personbil gass Bybuss gass
2009 105.581492 118.524935 89.484333 130.023049 95.8761465 81.4476128 103.188347
2010 104.512903 118.336326 88.7789883 131.13122 93.404278 81.5809578 96.6910393
2011 103.349474 117.639474 87.8321727 131.703549 90.87659 86.2636797 86.9337234
2012 101.940642 117.366481 86.7972386 131.764545 88.403541 75.0950875 87.1766127
2013 99.9681335 117.444913 86.421942 131.430101 86.229325 82.6648703 95.7957387
2014 98.3667679 119.109554 85.8930011 130.97304 84.829967 78.5208022 94.1523721
2015 96.8808808 119.213606 85.1923604 130.562754 84.6513242 79.0096174 54.7540866
2016 95.8379612 122.530763 84.5765235 130.26649 83.583048 67.9421182 57.4521165

Fra 2009 til 2016 har det vært relativt lite endring i utslippene for små varebiler, med marginal økning for bensinbiler og nedgang på 6 prosent for dieselbiler. For tunge varebiler har utslipp per tonnkilometer gått ned med 17 prosent i denne perioden.

Figur 4. Utslipp av CO2 per tonnkilometer etter kjøretøyklasse og drivstofftype. g/tkm

Andre lette kjøretøy bensin Andre lette kjøretøy diesel Tunge godsbiler diesel
2009 1868.88978 2115.02554 358.763349
2010 1857.06417 2083.01178 356.026874
2011 1841.73756 2070.35705 348.1033
2012 1832.73974 2052.92007 340.688577
2013 1830.1492 2036.06295 337.237098
2014 1852.78429 2019.82187 329.919364
2015 1852.75597 2007.61121 321.082462
2016 1897.9072 1997.79803 296.062491

 

Kontakt