Energibruken i kommunale bygg endrer seg lite

Publisert:

I 2017 utgjorde elektrisitet 83 prosent av rapportert energibruk i kommunale bygg, og det var samme andel som året før.

Ifølge de kommunene som rapporterte i både 2016 og 2017, gikk den totale energibruken i kommunenes egne bygg ned 1,1 prosent i 2017. 83 prosent av rapportert energibruk var strøm, og 13 prosent var fjernvarme, viser statistikken Miljøforvaltning i kommuner og fylkeskommuner.

Bioenergi, fyringsolje og naturgass utgjorde til sammen 4 prosent av forbruket.

Fordeling av energibruk mellom energikildene endra seg lite, selv om en ser en nedgang i bruk av fyringsolje og naturgass, mens bruken av bioenergi økte noe. Fortsatt utgjorde bioenergi bare 2 prosent av den totale energibruken.

Over 10 000 dispensasjoner til motorferdsel i utmark

For 2017 rapporterte kommunene at de behandlet 12 107 søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag. Av disse ble 10 225 innvilget. Dtte tilsvarer en andel på nær 85 prosent.

Råd om tallanalyse etter omlegging av statistikken

Tabellsettet i Statistikkbanken er forbedret og tematisk utvidet, men er foreløpig ikke komplett. Vi gjør oppmerksom på at alle landstall som publiseres i denne statistikken, er summer og gjennomsnitt av tall som er rapportert fra kommunene. Det er ikke gjort korrigeringer for frafall, hverken totalt eller partielt frafall. De rapporterte tallene fra kommunene er i mindre grad editert/korrigert.

Skal man analysere landssummer, gjennomsnitt og trender, anbefaler vi derfor å ta ut tall også på kommunenivå og analysere tallene ut fra hvor mange og eventuelt hvilke kommuner som har rapportert.

Årsaken til disse manglene er at KOSTRA har gjennomgått en krevende omlegging av bearbeidings- og publiseringsrutinene. SSB satser høsten 2018 på å utvikle robuste metoder for aggregering til land og fylke (totaler og gjennomsnitt).