30 prosent av strandsonen innerst i Oslofjorden er tilgjengelig

Publisert:

70 prosent av arealet i 100-metersbeltet langs kysten vår er mer eller mindre egnet for opphold og ferdsel. Men i Oslo og Akershus er dette tallet bare 30 prosent.

Tre tiendedeler av Norges kystlinje er påvirket av menneskelige inngrep, viser strandsonestatistikken.

De menneskelige inngrepene i strandsonen er først og fremst knyttet til bygningsnært areal, men også dyrket mark, vei og jernbanelinjer påvirker strandsonen. Det øvrige arealet anses som potensielt tilgjengelig for allmenheten.

Figur 1

Figur 1. Andel strandsoneareal påvirket av bygninger, jernbane, vei eller dyrket mark, status 1.1.2018 og endringer fra 2000 til 2018. Fylke

Minst tilgjengelig strandsone langs Oslofjorden

Strandsonen i Akershus, Oslo og Buskerud er minst tilgjengelig i Norge. Her er det bare rundt 30 prosent av arealet tilgjengelig for allmenheten, og 60 prosent av strandsonen er bygningsnært område. Fylkene langs Oslofjorden har også den største økningen i andelen påvirket strandsoneareal.

Strandsonen på Sørlandet er mindre påvirket enn langs Oslofjorden, men er likevel under sterk utbyggingspress. Nesten halvparten av strandsonearealet anses som ikke tilgjengelig, og en tredjedel er bygningsnært.

Langs kysten på strekningen Rogaland - Finnmark er derimot 70 prosent av strandsonearealet tilgjengelig. Likevel er nesten en tredjedel av den potensielt tilgjengelige strandsonen på denne strekningen ansett som for bratt for opphold og ferdsel.

På grunn av disse regionale forskjellene har Norge en differensiert forvaltning av strandsonen etter graden av utbyggingspress.

Statlige Planretningslinjer har delt Norge i tre

For å muliggjøre en differensiert forvaltning av strandsonen lokalt og regionalt ble det i 2011 opprettet nye planretningslinjer. Det innebærer en sterkere geografisk differensiering: Vernet er strengest i sentrale områder der presset på arealene er kraftig. Strandsonen er delt i tre hovedområder langs kysten. Denne inndelingen gjenspeiler graden av utbyggingspress:

A. Kystkommunene i Oslofjordregionen fra Østfold t.o.m. Telemark

B. Andre områder der presset på arealene er stort (Aust- og Vest-Agder, deler av Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelag)

C. Områder med mindre press på arealene (Sogn og Fjordane, Nordland, Troms og Finnmark, deler av Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelag)

Figur 2. Arealstatus i strandsonen og fordeling av menneskelige inngrep i kommuner langs Oslofjorden og øvrige kommuner med stort og mindre press på arealer. 1. januar 2018

Veiareal Jernbaneareal Dyrket mark Bygningsnært areal < 50m Potensielt tilgjengelige arealer < 25 grader Potensielt tilgjengelige arealer > 25 grader
Gjennomsnitt for områder i Oslofjorden 3.0 0.1 5.6 51.8 34.3 5.0
Gjennomsnitt for områder med stort arealpress 2.5 0.1 12.4 30.2 43.2 11.6
Gjennomsnitt for områder med mindre arealpress 2.1 0.0 12.2 12.8 50.8 22.1

Hvis vi fordeler tilgjengelig strandsone likt mellom alle som bor i Norge, har hver innbygger omkring 500 kvadratmeter hver. Det er imidlertid store regionale forskjeller. I tettbefolkede områder er det mye mindre tilgjengelig strandsone per innbygger.

I flere kommuner langs Oslofjorden er det mindre enn 10 kvadratmeter tilgjengelig strandsone per innbygger i kommunen. Også kommunene rundt store byer som Stavanger, Bergen og Trondheim har lite tilgjengelig strandsoneareal til innbyggerne.

3 900 igangsettingstillatelser registrert i strandsonen

I løpet av 2016 ble det ifølge Matrikkelen gitt 3 900 igangsettingstillatelser for bygninger i 100-metersbeltet langs Norges kyst. På grunn av etterslep i registrering i Matrikkelen er tallene for 2017 bare foreløpige tall.

Omtrent 1 000 igangsettingstillatelser ble gitt for boliger i løpet av 2016. For fritidsboliger ble det gitt i underkant av 600 igangsettingstillatelser.

Det årlige antallet igangsettingstillatelser for boliger i strandsoner har vært relativt stabilt siden 2005. I samme periode har antall igangsettingstillatelser per år for fritidsbygninger gått ned.

I Hordaland, som er fylket med flest tillatelser, ble det gitt i underkant av 700 igangsettingstillatelser i 2016. Færrest tillatelser ble gitt i Oslo og Buskerud, med henholdsvis 27 og 20 igangsettingstillatelser. Årsaken er her en blanding av hvor lang strandsone fylket har, og hvor tett bebygd områdene er. Forskjellene mellom fylkene må også sees i sammenheng med den differensierte forvaltningen av strandsonen.

I 2017 ble 862 søknader om dispensasjon for å bygge i strandsonen innvilget. I 2016 var det 790 søknader som ble innvilget ved dispensasjon. Tallene er basert på KOSTRA-rapporteringen.

1 Tall er forløpige pga. etterslep i registering i Matrikkelen.

Figur 3. Antall igangsettingstillatelser i strandsonen per år

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017¹
Alle bygningstyper 5664 5994 5589 4770 5141 4791 4656 4675 4610 4228 3984 3916 3368
Bolig 1174 1274 1046 845 974 838 897 943 1004 909 1045 1004 824
Koie, seterhus og lignende 51 24 40 36 27 28 31 12 30 35 22 12 28
Fritidsbolig 1149 1272 1182 868 840 692 757 661 642 569 581 587 521
Garasje og uthus til bolig 2726 2804 2745 2433 2668 2667 2392 2507 2443 2168 1881 1806 1537
Industri og lagerbygning unntatt fiskeri og landbruk 202 204 216 262 256 252 242 280 214 270 204 217 198
Fiskeri- og landbruksbygning 92 102 92 105 118 119 115 99 112 107 86 123 71
Annen bygningstype 270 314 268 221 258 195 222 173 165 170 165 167 189

Kart over potensielt tilgjengelig strandsone

Kartet viser i utgangspunktet et område ved Kragerø i Telemark. Du kan zoome i kartet. Klikk på lenken "Fullversjon" i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon.

For å aktivere dataene i kart.ssb.no: 1. Velg strandsone i temamenyen i høyre marg. 2. Zoom inn på kartet til et nivå med bedre detaljeringsgrad. 3. Velg ikonet med en etikett for å visualisere tegnforklaringen til dataene.

SSB gjør forbehold om eventuelle feil og mangler i grunnlagsdataene.

(Kilde: https://kart.ssb.no, temakart Strandsoner 2018).

Kontakt