Statistikkområde

Natur og miljø: Areal

Alt innhold for delområdet areal

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • To tredjedeler av strandsonen lite berørt av mennesker

  Omtrent 30 prosent av arealet i 100-metersbeltet langs kysten var påvirket av menneskelige inngrep i 2016. De resterende 70 prosent er mer eller mindre egnet for opphold og ferdsel. Tallene varierer mye mellom fylkene. Byggeaktiviteten i strandson...

  Artikkel
 • Høge hytteprisar i 100-metersbeltet langs kysten

  Hyttekjøparane måtte i gjennomsnitt betale 2,1 millionar kroner for ei hytte i strandsona i perioden 2013-2016, men dei måtte ut med langt meir langs kyststripa frå svenskegrensa til Agder. I Vestfold var til dømes tilsvarande gjennomsnittspris 4,...

  Artikkel
 • Færre byggesøknader behandlet

  Kommunene behandlet i 2016 totalt 88 500 byggesøknader. Det var en nedgang på 7 prosent fra 2015. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker var 28 kalenderdager i 2016.

  Artikkel
 • Flere dispensasjoner for utmarkskjøring

  Kommunene innvilget betydelig flere dispensasjoner fra forbudet mot motorferdsel i utmark i 2016 enn året før, 15 700 totalt. Dette kommer i tillegg til 11 600 dispensasjoner fra tidligere år som fortsatt var gyldige.

  Artikkel
 • En sjettedel av Fastlands-Norge er vernet

  Vernede områder omfattet 17 prosent av Fastlands-Norges landareal per 2016 - tre ganger mer enn ved årtusenskiftet. I 2016 fikk Norge 2 nye nasjonalparker og flere nye naturreservater. Hvor mye land som er vernet, varierer sterkt fra fylke til fylke.

  Artikkel
 • Nedbygging av jordbruksareal

  Rapporter 2017/14

  Gjennom mange år har jordbruksareal blitt bygd ned til fordel for boliger, veger, industri og andre formål, men til nå har ikke omfanget vært kjent. Statistisk sentralbyrå (SSB) har derfor i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ana...

  Publikasjon
 • 14 prosent har mer enn en halv kilometer til nærmeste hyttenabo

  De aller fleste fritidsbygg ligger i et sammenhengende fritidsbyggområde med naboen innenfor en avstand på 500 meter, men hvert syvende fritidsbygg finnes utenfor sammenhengende områder.

  Artikkel
 • Halvparten av fritidsbyggene har mindre enn 75 meter til naboen

  Det var omtrent 454 000 fritidsbygninger med tilhørende fritidseiendom i 2016. 48 prosent av fritidsbygningene i Norge ligger innenfor tettbygde fritidsbyggområder der det er mindre enn 75 meter avstand mellom bygningene.

  Artikkel
 • Oppdaterte arealtal

  Tal for grunnkrinsar, kommunar og fylke er oppdaterte og lagde ut i Statistikkbanken.

  Artikkel
 • Mest areal til bolig i tettstedene

  Det bebygde arealet utgjør 80 prosent av tettstedene. Halvparten av dette er boligareal. Vegareal dekker 15 prosent, mens arealer til næringsformål opptar 9 prosent.

  Artikkel
 • Flere har tilgang til rekreasjonsareal

  Over halvparten av nordmenn bosatt i tettsteder har trygg tilgang til rekreasjonsareal der de bor. Blant barn og ungdom er andelen enda større.

  Artikkel
 • Nær 1 000 tettsteder i Norge

  Per 1. januar 2016 bodde det i alt 4 230 000 personer i totalt 990 tettsteder i Norge. De utgjorde 81 prosent av Norges befolkning.

  Artikkel
 • Byer og miljø

  Rapporter 2015/20

  Omtrent en tredjedel av Norges befolkning bor i byene som inngår i «Framtidens byer». Disse byene blir tettere og innbyggerne reiser mer miljøvennlig, men de fleste byene klarer ikke å holde seg innenfor tillatt antall døgn med for mye svevestøv.

  Publikasjon
 • Minifakta om Norge 2015

  Minifakta ble nedlagt med 2015-utgaven.I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsø...

  Publikasjon
 • Bygge hytter eller verne om naturen?

  Samfunnsspeilet 4/2014

  Vernet natur er ikke helt uberørt av menneskelig aktivitet. 75 000 hytter ligger innenfor eller i randsonen til vernede områder, og 13 000 hytter befinner seg i inngrepsfri natur. 58 000 hytter ligger like ved eller i villreinens beiteområder.

  Artikkel