Statistikkområde

Natur og miljø: Areal

Alt innhold for delområdet areal

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • 14 prosent har mer enn en halv kilometer til nærmeste hyttenabo

  De aller fleste fritidsbygg ligger i et sammenhengende fritidsbyggområde med naboen innenfor en avstand på 500 meter, men hvert syvende fritidsbygg finnes utenfor sammenhengende områder.

  Artikkel
 • Halvparten av fritidsbyggene har mindre enn 75 meter til naboen

  Det var omtrent 454 000 fritidsbygninger med tilhørende fritidseiendom i 2016. 48 prosent av fritidsbygningene i Norge ligger innenfor tettbygde fritidsbyggområder der det er mindre enn 75 meter avstand mellom bygningene.

  Artikkel
 • Oppdaterte arealtal

  Tal for grunnkrinsar, kommunar og fylke er oppdaterte og lagde ut i Statistikkbanken.

  Artikkel
 • Mest areal til bolig i tettstedene

  Det bebygde arealet utgjør 80 prosent av tettstedene. Halvparten av dette er boligareal. Vegareal dekker 15 prosent, mens arealer til næringsformål opptar 9 prosent.

  Artikkel
 • Flere har tilgang til rekreasjonsareal

  Over halvparten av nordmenn bosatt i tettsteder har trygg tilgang til rekreasjonsareal der de bor. Blant barn og ungdom er andelen enda større.

  Artikkel
 • Nær 1 000 tettsteder i Norge

  Per 1. januar 2016 bodde det i alt 4 230 000 personer i totalt 990 tettsteder i Norge. De utgjorde 81 prosent av Norges befolkning.

  Artikkel
 • Byer og miljø

  Rapporter 2015/20

  Omtrent en tredjedel av Norges befolkning bor i byene som inngår i «Framtidens byer». Disse byene blir tettere og innbyggerne reiser mer miljøvennlig, men de fleste byene klarer ikke å holde seg innenfor tillatt antall døgn med for mye svevestøv.

  Publikasjon
 • Minifakta om Norge 2015

  Minifakta ble nedlagt med 2015-utgaven.I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsø...

  Publikasjon
 • Bygge hytter eller verne om naturen?

  Samfunnsspeilet 4/2014

  Vernet natur er ikke helt uberørt av menneskelig aktivitet. 75 000 hytter ligger innenfor eller i randsonen til vernede områder, og 13 000 hytter befinner seg i inngrepsfri natur. 58 000 hytter ligger like ved eller i villreinens beiteområder.

  Artikkel
 • Kulturlandskap i endring

  I perioden 2000-2012 var det ein nedgang på vel 5 prosent i talet på beitande husdyr som gjekk minst fem veker på utmarksbeite. Les om korleis endringar i jordbruket påverkar kulturlandskapet.

  Artikkel
 • Arealbruk og arealressurser

  Notater 2013/12

  De siste årene har mengden av, kvaliteten på og tilgjengeligheten til digitale kartdata blitt markant forbedret. Forbedringene gjør det mulig å basere den nasjonale statistikken over arealressurser og arealbruk på mer detaljerte datagrunnlag med m...

  Publikasjon
 • Godt urbant miljø i «framtidens byer»?

  Samfunnsspeilet 1/2013

  Kartlegging av bymiljøet i de 13 største kommunene, også kalt «framtidens byer», viser at tilbud som øker befolkningens trivsel og helse, varierer mye avhengig av hvor man bor.

  Artikkel
 • Byer og miljø

  Rapporter 2012/27

  Publikasjon
 • Tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng i tettsteder

  Rapporter 2012/28

  SSB har utviklet metodikk for å overvåke status og endringer av rekreasjonsareal og nærturterreng og tilgang til slike arealer for bosatte, boligbygninger, skolebygninger og barnehagebygninger.

  Publikasjon
 • Byer og miljø

  Rapporter 2012/20

  Publikasjon