Færre byggesøknader behandlet

Publisert:

Kommunene behandlet i 2016 totalt 88 500 byggesøknader. Det var en nedgang på 7 prosent fra 2015. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker var 28 kalenderdager i 2016.

Ett-trinns byggesøknader med 3 ukers saksbehandlingsfrist og ett-trinns-søknader uten ansvarsrett er byggesakstypene som forekommer i største antall, henholdsvis 34 og 32 prosent av alle saker. De mer komplekse søknadstypene ett-trinns-søknad med 12 ukers frist og rammesøknader (også 12 ukers frist) utgjør 20 og 14 prosent av søknadene.

For ett-trinnssøknader med 3 ukers frist har saksbehandlingstida gått ned med 15 prosent siden 2013, men samtidig har saksbehandlingstida for samme sakstype men med 12 ukers frist økt med 7 prosent. Saksbehandlingstida for søknader uten ansvarsrett gikk opp med 10 prosent siden 2013, mens for rammesøknader gikk saksbehandlingstida ned med 6 prosent i samme perioden.

Figur 1

Figur 1. Indekser for rammesøknader, ett-trinnssøknader og gjennomsnittlig saksbehandlingstid

Lengre behandlingstid enn lovpålagt frist

Beregninger viser at 3 av 4 søknader var i samsvar med plan og byggesaksbestemmelser, tilsvarende ca. 67 000 søknader. Andelen søknader i samsvar med plan er om lag på samme nivå som året før. Omfanget av dispensasjonssøknader utgjorde om lag 21 000 søknader.

Det er estimert at 6 500 søknader fikk en behandlingstid over lovpålagt frist. Estimatet er usikkert pga. underrapportering: En del kommuner med mange byggesaker har ikke rapportert på antall saker som har gått over frist.

De fleste får ja til slutt…

Kommunene oppgav at i overkant av 95 prosent av byggesøknadene som ble behandlet, ble innvilget. Noen byggesøknader gjelder områder med særskilte restriksjoner, eksempelvis natur- eller kulturminneverdier og universell utforming. Av disse ble 93 prosent innvilget. Kommunene behandlet 3 700 klager på byggesaker, det tilsvarer 4 prosent av søknadsmassen. Kommunene brukte i snitt 70 kalenderdager på klagesaksbehandling.

…også i sårbare naturområder

Områder med stor miljøverdi blir avgrenset i kommuneplaner hjemlet i plan- og bygningsloven. For mange typer områder er det vanlig å sette begrensninger for byggeaktivitet. Beregninger viser at kommunene i 2016 gjorde i alt 4 900 vedtak om nye bygninger i strandsonen og i øvrige landbruks-, natur-, frilufts- og reinområder (LNFR-områder). 94 prosent av søknadene ble innvilget, 6 prosent avslått. Av de innvilgede søknadene var omkring halvparten i samsvar med kommunale planer, og den andre halvparten var dispensasjonssøknader.

Det var 1 400 søknader om bygging i strandsonen i 2016. 1 250 av disse, tilsvarende 89 prosent, ble innvilget, resten avslått. Tilsvarende var det 350 søknader i byggeforbudssonen langs ferskvann. Her ble 93 prosent innvilget, resten avslått.

Stabilt antall private reguleringsforslag

I 2016 ble det behandlet 1 300 private forslag til detaljreguleringsplaner, det er 100 færre enn i 2015.

Fram til og med 2015 har kommunene rapportert saksbehandlingstid i kommunens regi i alt. Fra og med 2016 vises saksbehandlingstida som etapper i en prosess. Disse tallene er såpass ulikt vinklet at de ikke lar seg sammenlikne med åra før.

Rapporteringen for 2016 viser at samlet saksbehandlingstid for private reguleringsforslag var på 620 dager. Av dette brukte forslagsstiller drøyt halvparten på utarbeiding av komplett planforslag etter oppstartsmøte.

Tallene er rapportert slik for første gang, og er usikre. Særlig gjelder dette for etappene 4-6 (se figuren). Flere kommuner har ikke rapportert tidsbruk på disse etappene.

Figur 2. Saksbehandlingstid for private forslag til detaljreguleringsplaner fordelt på etapper. Kalenderdager. Hele landet. 2016

Kalender-dager
1. Forslagsstillers tid fra oppstartmøte til levering av planforslag 331.99
2. Kommunens saksbehandlingstid fra mottatt planforslag til offentlig ettersyn 59.66
3. Tid til høring og merknader 53.60
4. Kommunens saksbehandlingstid for merknader til forslagsstiller 20.83
5. Forslagsstillers tid fra merknadsmøte til innlevert plan for 2. gangs behandling 62.47
6. Kommunens tid til saksbehandling, andre gang 50.74
7. Tid til saksbehandling i politiske organ fram til endelig vedtak i kommunestyret 39.71

Færre innsigelser til arealplaner

For 2016 ble det rapportert i overkant av 470 innsigelser til kommuneplaner og 600 innsigelser til reguleringsplaner. Det var en nedgang på 32 prosent for innsigelser til kommuneplaner, og en nedgang på 28 prosent for innsigelser til reguleringsplaner i forhold til for 2015. De hyppigst forekommende innsigelsesårsakene er knyttet til miljøhensyn og plankrav. For kommuneplaner var miljøhensyn årsak til 37 prosent av innsigelsene, mens for reguleringsplaner var plankrav årsak til 42 prosent av innsigelsene.

Figur 3

Figur 3. Innsigelser fra myndighetene til kommunale planer. Prosentvis fordeling av innsigelsesgrunn

Større utgifter og inntekter

Brutto driftsutgifter til areal- og samfunnsplanlegging, byggesaksbehandling samt kart og oppmåling i kommunene økte med 5 prosent fra 2015 til 2016. Økningen i driftsutgifter er betydelig sammenlignet med økningen fra 2014 til 2015, som var på 0,4 prosent. Brutto driftsinntekter økte med 3 prosent fra 2015 til 2016.

Ifølge kommuneregnskapet brukte kommunene 4,2 milliarder kroner til areal- og samfunnsplanlegging, byggesaksbehandling samt kart og oppmåling i 2016. Kommunene dekket om lag 2,7 milliarder kroner av disse utgiftene gjennom innkreving av gebyrer og andre inntekter. Fordelt på befolkningen tilsvarer dette 802 kroner i utgifter og 511 kroner i inntekter per person. Gebyrene for byggesak og oppmåling av grunneiendom gikk opp med henholdsvis 4,5 prosent og 4,9 prosent fra 2015 til 2016.

Figur 4. Brutto kommunale driftsutgifter og driftsinntekter innen fysisk tilrettelegging og planlegging (funksjon 301, 302, 303, 304 og 305)

Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter
2001 1570 811
2002 1747 852
2003 1895 916
2004 1968 1199
2005 2002 1356
2006 2169 1513
2007 2485 1652
2008 2778 1614
2009 2839 1670
2010 3032 1774
2011 3309 2084
2012 3552 2222
2013 3696 2416
2014 3996 2467
2015 4014 2607
2016 4215 2686

Figur 5. Gjennomsnittlige¹ gebyrer for reguleringsplaner, byggesak og delingsforretning med tilhørende oppmåling i kommunene

Gebyr, reguleringsplan. Privat forslag² Gebyr, byggesak Gebyr, delingsforretning m. oppmåling
2001 7783 3686 7205
2002 9557 3839 7493
2003 10955 4507 8074
2004 12297 4644 8340
2005 14499 5158 8998
2006 16567 5537 9328
2007 18848 6095 9705
2008 20752 6500 10070
2009 27555 7301 10861
2010 34984 8269 13216
2011 39197 9053 13642
2012 45508 9708 13932
2013 51893 10305 14746
2014 51893 11085 15462
2015 58721 12101 16019
2016 63612 12645 16803
¹ I gjennomsnittet teller hver kommune like mye. ² Tidsseriebrudd: Gebyret for reguleringsplan er fra og med 2009 spesifisert til å gjelde for planavgrensning 10 dekar og 4 dekar bebyggelsesareal til boligformål.

 

Kontakt