Nær 1 000 tettsteder i Norge

Publisert:

Per 1. januar 2016 bodde det i alt 4 230 000 personer i totalt 990 tettsteder i Norge. De utgjorde 81 prosent av Norges befolkning.

Antall bosatte i tettsteder økte med 57 000, eller 1,4 prosent, i 2015. Til sammenligning utgjorde den totale befolkningsveksten for landet 0,9 prosent. 

Antall bosatte i spredtbygde strøk har blitt redusert med om lag 5 200 personer. 

I alt 34 kommuner hadde ingen tettsteder.

Fortsatt stor vekst i de største tettstedene

Veksten fortsetter i de fem største tettstedene: Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim og Drammen. I disse tettstedene bodde det i alt 1 735 000 personer som utgjorde 33 prosent av landets befolkning og 41 prosent av tettstedsbefolkningen. I løpet av 2015 økte antall bosatte i disse fem tettstedene med 1,5 prosent, mens arealet økte med 0,4 prosent. 

Oslo tettsted har hatt en årlig befolkningsvekst på om lag 17 000 personer de siste årene. 

Små tettsteder i flertall

Av totalt 990 tettsteder i Norge per 1. januar 2016 hadde 610 færre enn 1 000 innbyggere. Selv om disse tettstedene utgjør over 60 prosent av alle tettsteder, hadde de bare om lag 7 prosent av antall bosatte i tettsteder og 15 prosent av tettstedsarealet. 

Vi bor stadig tettere

Arealet av landets tettsteder var ved årsskiftet 2 173 kvadratkilometer og dekket 0,7 prosent av Norges areal. Tettstedsarealet økte med 0,6 prosent i løpet av 2015. 

Den gjennomsnittlige befolkningstettheten i tettstedene økte fra 1 933 til 1 947 bosatte per kvadratkilometer i løpet av 2015. 

Befolkningstettheten i tettstedene i de enkelte fylker varierte fra gjennomsnittlig 5 000 innbyggere per kvadratkilometer i Oslo til 1 119 innbyggere i Oppland. 

Siden 1. januar 2015 har det kommet til 23 nye tettsteder. Av disse har imidlertid 8 vært inne tidligere og har «gjenoppstått». 15 av tettstedene er helt nye.

Store fylkesvise forskjeller

Det er stor forskjell mellom fylkene når det gjelder andelen som bor i tettsteder. I Oslo bor nær 100 prosent i tettsteder, mens mellom 57 og 60 prosent av befolkningen i fylkene Hedmark, Oppland og Nord-Trøndelag gjør det samme.

Størst relativ befolkningsvekst i tettstedene i løpet av 2015 var det i fylkene Oslo, Akershus og Hordaland, om lag 2 prosent. De tre fylkene stod for 55 prosent av veksten i tettstedsbefolkningen og hadde 38 prosent av landets tettstedsbefolkning per 1. januar 2016. I den andre enden av skalaen hadde Nordland en nedgang i tettstedsbefolkningen på - 0,2 prosent.

Hordaland hadde den største økningen i tettstedsarealet i samme periode, 3 kvadratkilometer, mens Nordland hadde den største nedgangen: -0,2 kvadratkilometer.

Hvordan endres tettstedene?

Det er flere forhold som gir endringer i størrelsen på tettsteder og tettstedsbefolkning. Fødsler, dødsfall og flyttinger gir flere eller færre innbyggere, noe som i sin tur kan gjøre at tettsteder vokser sammen eller splittes opp, går over til å bli spredtbygd område eller at nye tettsteder oppstår.

Kontakt