Energi og utslipp fra vedfyring. Foreløpige landstall 2013

Mindre ved gikk opp i røyk

Publisert:

Det ble brent i overkant av 1,2 millioner tonn ved i Norge i 2013, viser foreløpige tall fra vedfyringsundersøkelsen. Dette er 23 prosent mindre enn i 2012.

1,0 millioner tonn ble brent i boliger, og 0,2 millioner tonn gikk med i fritidsboliger. Dette er det laveste forbruket som er beregnet siden undersøkelsen startet i 2005. Vedforbruket i fritidsboliger utgjorde om lag 17 prosent av det totale norske vedforbruket.

Like stor nedgang i ovner med ny som med gammel teknologi

Beregningene viser at det ble brent om lag 430 000 tonn mindre ved i 2013 enn i 2012. Nedgangen var omtrent like stor for ovner med ny teknologi som ovner med gammel teknologi .

I 2013 oppga 52 prosent av husholdningene som fyrte med ved, at de fyrte mest i ovner med ny teknologi. Antall husholdninger som oppgir at de fyrer mest i nye ovner, har økt med hele 67 prosent siden 2005. I 2013 ble 54 prosent av veden brent i ovner med ny teknologi. Dette er 21 prosentpoeng mer enn i 2002, og 2 prosentpoeng mer enn i 2012.

Figur 1

Andel av vedforbruket fordelt på  åpen peis og lukket ovn, gammel teknologi og lukket ovn, ny teknologi, samt antall husholdninger hvor ovn med ny teknologi er mest brukt

Figur 2

Utvikling i vedforbruk, svevestøvutslipp (PM10) og nyttiggjort energi fra vedfyring i husholdninger. Indeks 2005=100

2,5 millioner ildsteder i Norge

Ifølge familie- og husholdningsstatistikken var det 2,2 millioner husholdninger i Norge i 2012. Nesten halvparten, 1,1 millioner, anskaffet ved. I tillegg var det 0,4 millioner husholdninger som har ildsted, men som ikke skaffet seg ved.

Totalt er det 2,5 millioner ildsteder i Norge. Av disse er 2,1 millioner i boliger. Det er om lag 0,7 millioner lukkede ovner med ny teknologi, 1 million lukkede ovner med gammel teknologi, 100 000 ovner hvor man kan bruke olje eller parafin kombinert med ved og 300 000 åpne peiser. Nesten en halv million husholdninger har flere enn ett ildsted i boligen. I tillegg finnes det om lag 400 000 ildsteder i fritidsboliger. Av disse er omkring 200 000 lukkede ovner med gammel teknologi, 150 000 lukkede ovner med ny teknologi og 50 000 åpne peiser.

Figur 3

Antall ildsteder i Norge, etter ildstedstype

Halvparten av svevestøvutslippet kommer fra vedfyring

Det ble sluppet ut 43 500 tonn svevestøv (PM 10 ) i 2012. Dette viser tall fra statistikk over utslipp til luft. Av dette utslippet stammet halvparten, eller 22 900 tonn, fra fyring med ved i boliger og fritidsboliger. Vedfyring er den største kilden til utslipp av svevestøv.

Bortsett fra elektrisitet er ved den viktigste energikilden til oppvarming i husholdningene. Ved utgjorde 16 prosent av tilført energi i 2012. For de fleste energikildene, unntatt elektrisitet, er det i praksis ikke mulig å utnytte hele det tilførte energiinnholdet til oppvarming. Hvor mye av energien som blir nyttiggjort, er blant annet avhengig av forbrenningsteknologi og hvor godt det tas vare på varmen fra forbrenningsgassene. Selv om ved utgjorde 16 prosent av tilført energi, kom kun 10 prosent av nyttiggjort energi fra ved. Utslipp av svevestøv per kWh (nyttiggjort energi) er 2,5 ganger større for ved brent i ovn med gammel teknologi enn for ved i ovn med ny teknologi. Utslipp per kWh for ved brent i peis er 6,5 ganger større enn for ved brent i ovn med ny teknologi.

Størst forbruk per person i Hedmark og Oppland

Hedmark og Oppland hadde det høyeste vedforbruket per innbygger i 2013, vedforbruk i fritidsboliger er ikke medregnet. I de to innlandsfylkene brukte hver innbygger i gjennomsnitt over 300 kg ved, noe som tilsvarer omtrent 15 sekker på 60 liter. Forbruket per innbygger var lavest i Oslo og Akershus, der det ble brukt om lag 100 kg per innbygger. På landsbasis gikk det i gjennomsnitt med 200 kg ved per innbygger.

Mer til peisfyring på hytta

Det ble brent 215 000 tonn ved i fritidsboliger i 2013. Beregnet vedmengde gir om lag 0,6 TWh nyttiggjort energi. Til sammenligning ble det benyttet 1,9 TWh elektrisitet i hytter og fritidsboliger i 2012.

Nesten halvparten av husholdningene benyttet fritidsboliger i 2013. To av tre husholdninger fyrte med ved i fritidsboligen, til tross for at over 80 prosent hadde mulighet for elektrisk oppvarming.

41 prosent av hytteveden ble brent i lukket ovn med ny teknologi, mens 48 prosent gikk med i lukket ovn med gammel teknologi og 11 prosent i åpen peis. Til sammenligning ble 43 prosent av boligveden brent i ovn med gammel teknologi og 3 prosent brent i åpen peis. En større andel av hytteveden går altså med til peisfyring og fyring i gamle ovner enn hva som er tilfellet for veden som blir brent i boliger.

Figur 4

Vedforbruk i fritidsboliger fordelt på ildstedstype

Usikkerhet i undersøkelsen

Det er knyttet mange usikkerhetsmomenter til tallmaterialet som presenteres her:

  1. Det er større usikkerhet forbundet med årets beregning fordi det er mange som ikke har oppgitt vedforbruket. Disse har fått beregnet et gjennomsnittlig vedforbruk basert på alle dem som oppgir forbruket.
  2. Usikkerheten i fylkesgruppetallene er høyere enn hele landet. Dette skyldes at tallene er basert på et mindre utvalg. Feilkildene kan eksempelvis føre til at det oppstår påfallende endringer i tallene fra år til år.
  3. Vi har tidligere publisert foreløpige landstall for 2007-2011. Disse tallene er, i likhet med 2013-tallene, basert på én kvartalsvis undersøkelse hvor det i hver undersøkelse er spurt etter vedforbruket de siste tolv månedene. Foreløpige tall vil avvike fra endelige årstall som er basert på vektet gjennomsnitt av 3-5 kvartalsvise undersøkelser som hver spør etter vedforbruket de siste tolv måneder.
  4. Når det gjelder vedforbruket i fritidsboliger, er usikkerheten på fylkesfordelingen enda større. Utvalget er trukket ut fra bostedsfylket til intervjuobjektet, mens fritidsboligen kan ligge i andre fylker. Også her kan feilkildene føre til at det oppstår påfallende endringer i tallene.

Mer varme og mindre utslipp fra nye ovner

Ovner med ny teknologi har høyere virkningsgrad, som innebærer at de er mer energieffektive enn ovner med gammel teknologi. De nye slipper også ut mindre svevestøv. Det betyr at vi både får mer varme og mindre forurensning ut av hver kg ved. Forutsatt en virkningsgrad på 50 prosent for lukket ovn med gammel teknologi, 75 prosent for lukket ovn med ny teknologi og 15 prosent for åpen peis ga vedforbruket 3,0 TWh nyttiggjort energi i husholdningene i 2013. Dette er nesten to tredeler av det teoretiske energiinnholdet for vedforbruket som var 4,8 TWh. Med disse anslagene på virkningsgrad har utskiftingen til lukkede ovner med ny teknologi ført til at det ble nyttiggjort 0,7 TWh mer i 2013.

Lukkede ovner med ny teknologi slipper ut mindre svevestøv per kg ved enn ovner med gammel teknologi. Hovedårsaken til de høye svevestøvutslippene fra vedfyring er at en stor andel av veden, 43 prosent, brennes i lukkede ovner med gammel teknologi. Dersom veden som ble brent i ovner med ny teknologi, i stedet hadde blitt brent i lukkede ovner med gammel teknologi, ville det totale utslippet av svevestøv vært om lag 4 000 tonn, eller 28 prosent, høyere.

Kontakt