239063
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knri/kvartal
239063
Svak utvikling i husholdningenes inntekter
statistikk
2015-12-03T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knri, Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, husholdninger, ideelle organisasjoner, disponibel inntekt, disponibel realinntekt, sparerate, inntekter, utgifter, sparing, FISIM, nettofinansinvestering, aksjeutbytteNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Sesongjusterte nasjonalregnskapstall viser at husholdningenes disponible inntekt økte med 0,2 prosent fra 2. til 3. kvartal 2015

Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet3. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak utvikling i husholdningenes inntekter

Sesongjusterte tall for 3. kvartal viser at husholdninger og ideelle organisasjoners disponible inntekt økte nominelt med 0,2 prosent fra 2. kvartal 2015. Disponibel realinntekt ble derimot redusert etter en lang periode med vekst.

Husholdninger og ideelle organisasjoner. Sesongjusterte tall. Millioner kroner
4. kvartal 20141. kvartal 20152. kvartal 20153. kvartal 2015
Lønnsinntekter359 347362 876366 535369 100
Disponibel inntekt336 197343 574347 091347 743
Konsum325 120331 854330 574331 322
Sparing32 16933 67539 95940 372
Sparerate (i prosent)9,09,210,810,9
Disponibel realinntekt, vekst0,91,60,7-1,1

Lønnsinntekter er den største inntektsposten for husholdninger, og var ifølge foreløpige og sesongjusterte tall på 369 milliarder kroner i 3. kvartal. Det er en oppgang på 0,7 prosent fra foregående kvartal. Formuesinntekter ble derimot redusert, men i noe mindre grad enn formuesutgifter, og bidro dermed netto til økt disponibel inntekt. Dette ble imidlertid motvirket av nedgang i pensjoner og stønader fra det offentlige, hovedsakelig syke- og fødselspenger, og en økning i skatter på inntekt og formue. Samlet sett utviklet disponibel inntekt for husholdninger og ideelle organisasjoner seg klart svakere i 3. kvartal i år sammenlignet med forutgående kvartaler. For disponibel realinntekt for husholdninger og ideelle organisasjoner er det foreløpig beregnet en nedgang på 1,1 prosent, som betyr en reduksjon på 1,4 prosent per person, når en tar hensyn til befolkningsutviklingen.

Spareraten ligger over tidligere nivåer

Konsumutgifter økte også kun med 0,2 prosent. Det er noe mindre enn disponibel inntekt korrigert for sparing i pensjonsfond, og resulterte i en svak oppgang i sparing for husholdninger og ideelle organisasjoner. Spareraten er for 3. kvartal beregnet til 10,9 prosent, om lag på samme nivå som i 2. kvartal, men 1 til 1,5 prosentpoeng over nivået på spareraten de fire forutgående kvartalene.

Lavere disponibel inntekt for foretak og offentlig forvaltning

Akkumulert over de tre første kvartalene i 2015 var ikke-sesongjustert disponibel inntekt både i foretakssektorene og i offentlig forvaltning klart lavere sammenlignet med de tre første kvartalene i 2014. For sektoren ikke-finansielle foretak gikk imidlertid nettorealinvesteringene ned mer enn disponibel inntekt, slik at behovet for netto opplåning ble redusert sammenlignet med fjoråret, altså reduserte negative nettofinansinvesteringer. I offentlig forvaltning derimot økte utgiftene til både konsum og nettorealinvesteringer i tillegg til at disponibel inntekt gikk ned, og førte til kraftig nedgang i nettofinansinvesteringer.

Med denne publiseringen frigir Statistisk sentralbyrå for første gang kvartalsvise inntektstall for alle institusjonelle sektorer. Det vil si ikke-finansielle foretak, finansielle foretak, offentlig forvaltning, husholdninger, ideelle organisasjoner, og utlandet. Dermed er hele den norske økonomien dekket med kvartalsstatistikk for inntekter, utgifter og sparing. For variable som også inngår i kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR) og utenriksregnskapet er tallene identiske med disse. Tidsserier er beregnet og lagt ut i statistikkbanken tilbake til 1. kvartal 2002.

Foreløpig er det kun tallene for husholdninger og ideelle organisasjoner samlet som er justert for sesongvariasjoner. Sesongjusterte tall vil bli publisert for de andre hovedsektorene senere.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Fra og med publisering av 3. kvartal 2015 dekker statistikken alle institusjonelle sektorer og ikke bare husholdninger og ideelle organisasjoner. Bruk av nye kilder og metoder og balansering av inntektsstrømmer mellom alle institusjonelle sektoren har hatt som konsekvens at tidligere publiserte kvartalstall for husholdninger og ideelle organisasjoner har blitt revidert bakover. Før 2013 er det kun tall for kapitalslit og berørte saldoposter som er revidert på årsbasis.

Resultatene fra kvartalsvis institusjonelt sektorregnskap bygger på beregninger der datagrunnlaget er foreløpig. Usikkerheten er størst for det siste kvartalet. Ny informasjon innarbeides fortløpende og vil medføre revisjoner av tidligere publiserte tall. Det kvartalsvise institusjonelle sektorregnskapet avstemmes fortløpende mot kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Ved oppdatering av ujusterte serier for de siste kvartalene kan de tilbakegående sesongjusterte seriene endre seg.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB