Revisjon av inntekts- og kapitalregnskapet

Publisert:

Det er gjennomført en hovedrevisjon av nasjonalregnskapet, som ble publisert 27. august 2019. Nå publiseres også reviderte tidsserier for inntekts- og kapitalregnskapet. Formålet er å innarbeide ny informasjon og ta i bruk nye datakilder. Revisjonene dekker hele tidsrommet fra 1978 til 2018, men har i liten grad endret bildet av den økonomiske utviklingen.

Inntekts- og kapitalregnskapet (IKR) er et delregnskap av nasjonalregnskapet, og henter mange av sine størrelser fra andre deler av nasjonalregnskapet. Ved revisjonen som nå er gjennomført har både realregnskapet, arbeids¬kraftregnskapet og utenriksregnskapet blitt revidert, og dette slår ut i inntekts- og kapitalregnskapet. Hele produksjonskontoen i inntekts- og kapitalregnskapet, samt konsumstørrelser og investeringer i realkapital er avstemt mot realregnskapet, mens hele sektoren utlandet viser et speilbilde av utenriksregnskapets driftsregnskap. Sektoren offentlig forvaltning er avstemt mot offentlige finansers tall for inntekter og utgifter. Videre er alle komponentene i lønnskostnader i inntekts- og kapitalregnskapet, herunder lønn, arbeidsgiveravgift og andre trygde- og pensjonspremier, identiske med tilsvarende størrelser i arbeidskraftregnskapet.

Inntekts- og kapitalregnskapet har blitt revidert tilbake til 1978, men det er kun gjort mindre revisjoner langt tilbake i tid. De største rettelsene har vært de siste årene, blant annet knyttet til at stadig mer informasjon nå hentes fra A-ordningen. Revisjonene i tidsrommet 1978 – 2016 er gjort på såkalte endelige årganger, mens 2017 var ved forrige publisering basert på foreløpige statistikkilder. Nå foreligger et mer detaljert statistikkgrunnlag av endelig karakter.

Revisjonene av årgangen 2018 er foreløpige og basert både på ny informasjon om året 2018, og nytt utgangspunkt gitt av reviderte tall for 2017. Endelig regnskap for 2018 vil først foreligge i 2020.

Det er foretatt revisjoner både av årlige tall og av kvartalsforløpet gjennom årene. Når kvartalsforløpet endres, kan det slå ut i endringer i sesongjusteringsfaktorene, slik at en får større revisjoner av sesongjusterte tall.

Betydningen av revisjoner i andre deler av nasjonalregnskapet

De største revisjonene i inntekts- og kapitalregnskapet kommer fra arbeidskraftregnskapet. Nytt datagrunnlag fra A-ordningen har gitt revisjoner av pensjonsrelaterte størrelser som inngår flere steder i inntekts- og kapitalregnskapet. Særlig endringene tilbake til 2008 har påvirket inntekts- og kapitalregnskapet. I tillegg har bomselskaper og selskaper som administrereroffentlige kollektivtransport-ordninger blitt omklassifisert fra markedsrettet virksomhet til offentlig forvaltning. Revisjonene er nærmere omtalt her

Også transaksjoner overfor utlandet er revidert. Noe av korreksjonene har vært knyttet til tidligere inkonsistenser og opprettinger, mens andre har bestått i å ta i bruk bedre kildemateriale. Det er blant annet gjort revisjoner av import av varer og tjenester, netthandel og løpende overføringer til og fra utlandet. Disse er omtalt her.

Periodiske revisjoner av tallserier og løpende revisjoner 

Endelige tall i inntekts- og kapitalregnskapet er basert på et omfattende datagrunnlag gjennom bruk av ulike tilgjengelige økonomiske statistikker. Mange av disse statistikkene tar det tid å produsere. Siden myndigheter og mange andre brukere har behov for oppdaterte tall, utarbeides og publiseres det flere foreløpige versjoner av inntekts- og kapitalregnskapet før såkalte endelige regnskapet. foreligger drøyt halvannet år etter regnskapsårets utgang. Dette gir løpende revisjoner av de siste publiserte periodene. Utover revisjonene i den normale produksjonssyklusen, kan det med noen års mellomrom være nødvendig å revidere tallserier lengre bakover i tid. Dette kan skyldes endrede internasjonale retningslinjer som ligger til grunn for hvordan tallene beregnes, eller vesentlige endringer i statistikkgrunnlaget.

Resultatene fra forrige større hovedrevisjon ble publisert i desember 2014. Hovedrevisjonen i 2014 var en konsekvens av endrede internasjonale prinsipper, og ble gjennomført samtidig med tilsvarende revisjoner i andre europeiske land. Eurostat anbefaler at det gjennomføres revisjoner av inntekts- og kapitalregnskapet sammen med andre deler av nasjonalregnskapet om lag hvert femte år, og det oppfordres til at landene gjennomfører slike revisjoner i takt. Revisjonen i 2019 er en såkalt tallrevisjon, der årsakene til revisjonene i de ulike landene er nasjonalt betinget av endringer i statistikkgrunnlaget eller endrede metoder ved bruk av statistikkgrunnlaget.

 

Særskilte revisjoner i inntekts- og kapitalregnskapet

I hovedrevisjonen er det tatt inn en bedre spesifikasjon og nye beregninger for nettokjøp av grunn. Dette omtales som anskaffelse av ikke-finansiell ikke¬produsert realkapital. Statistikk for kjøp og salg av eiendom er blitt koblet med kjennetegn i Virksomhets- og foretaksregisteret for å kunne registrere handler på tvers av sektorer. De nye tallene er ikke store og summerer seg til null for Norge.

Som følge av krav til ensartet behandling av TV-lisens i nasjonalregnskapet i europeiske land, har både offentlige finanser og inntekts- og kapitalregnskapet omkanalisert kringkastingsavgiften. Det betyr at betalingen nå er inkludert som en skatt på offentlig forvaltnings inntektsside. Samtidig er det lagt inn en overføring på utgiftssiden tilsvarende skatteinntekten. På den måten er overskuddet i det offentlige ikke påvirket av denne revisjonen. Heller ikke konsistensen mot realregnskapet er påvirket. Endringen er ført tilbake til 1978. 

Skatt på naturressurser har blitt omklassifisert fra å være en del av næringsskatter til å bli en skatt på den ekstraordinære avkastningen som tilfaller eieren av en naturressurs. I nasjonalregnskapet er dette definert som en del av formuesinntektene/utgiftene. Eksempler på slike skatter er arealavgift i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen, konsesjonsavgifter i vannkraftproduksjonen og auksjonsinntekter i telesektoren. Omklassifiseringen er ført tilbake til 1978.

Samlet er revisjonene små

Hovedrevisjonen har gitt anledning til å ta i bruk et mer omfattende og detaljert datagrunnlag til beregning av inntekts- og kapitalregnskapet. Det er særlig lønnskostnadskomponentene knyttet til trygde- og pensjonspremier som har blitt mer detaljert og gitt mer transparente og presise beregninger av ulike pensjonsstrømmer i regnskapet.

Revisjonene har trukket i ulike retninger. Både implementering av A-ordningen og reviderte transaksjoner overfor utlandet har påvirket husholdningssektoren, men bevegelsene har vært motgående. Den samlede effekten på hovedstørrelsen har dermed blitt liten.

Tabell 1. Revisjon i saldoposter samt lønnsinntekter i inntekts- og kapitalregnskapet 

Til tabellen

Figur 1 og figur 2 viser effekten av revisjonene på utviklingen i henholdsvis disponibel inntekt for husholdningssektoren og for Norge.

Figurene viser at effekten av tallrevisjonene på utviklingen i disponibel inntekt både for husholdninger og Norge i alt er neglisjerbar. Oppdaterte tall for 2017 og 2018 har heller ikke medført vesentlige endringer for disse årgangene.

Disponibel inntekt for husholdningene er revidert opp i 2017 med nesten 6 milliarder og ned med 6 milliarder i 2017. For Norge var disponibel inntekt revidert ned med om lag 45 milliarder i både 2017 og 2018 mot tidligere publisert.

Figur 1. Disponibel inntekt

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Disponibel inntekt HR2019 118369 123930 139613 162133 180402 198178 217879 235201 255999 274930 291385 312159 332751 357355 380953 407462 422241 444158 467263 499433 543364 570049 609642 619699 683000 735914 769806 843622 799331 858041 911894 965775 1015488 1070090 1128840 1198486 1249369 1345072 1362956 1415996 1465029
Disponibel inntekt HR2014 118393 123916 139618 162143 180398 198196 217892 235203 255994 274922 291343 312138 333456 358478 382103 408669 423442 445578 468870 501236 545417 572087 611826 622507 685213 738786 772364 846711 802585 863994 919768 972254 1016975 1068821 1127161 1195634 1253862 1352043 1365542 1410066 1471386

Figur 2. Disponibel inntekt for Norge

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Disponibel inntekt HR2019 192930 212401 255774 293640 321106 358486 407431 457188 465248 503873 514863 549505 582301 613158 638234 670403 709517 769222 855046 932042 938722 1029481 1246497 1309329 1301215 1358745 1507053 1716091 1901258 1987005 2202232 2013259 2168363 2343544 2489923 2573839 2669950 2631349 2610259 2754505 2967710
Disponibel inntekt HR2014 192930 212401 255773 293640 321106 358486 407431 457187 465247 503872 514874 549504 583016 614089 639232 671465 710573 770798 856545 933410 940389 1031740 1249618 1312197 1302533 1360314 1507269 1718260 1899668 1991971 2208531 2018377 2171836 2345023 2492666 2576856 2674144 2636246 2626021 2799742 3012840

Kontakt