90383
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
90383
Fortsatt konjunkturoppgang
statistikk
2012-11-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapseptember 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt konjunkturoppgang

Foreløpige nasjonalregnskapstall viser en vekst i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge på 0,7 prosent i 3. kvartal 2012. Lavere elektrisitetsproduksjonen bidro til å trekke ned veksten med 0,2 prosentpoeng.

Det var ellers markert vekst i privat tjenesteyting og industriproduksjon som retter seg mot petroleumsvirksomheten.

I industri var veksten særlig sterk for produksjon av maskiner og utstyr, og bygging av skip og oljeplattformer. Det var også en viss aktivitetsøkning i blant annet næringsmiddelindustrien. Typisk eksportrettet industri, som produksjon av metaller og mineraler samt papir og papirvarer, hadde derimot en negativ utvikling. Samlet vokste industri og bergverk med 2,7 prosent fra 2. til 3. kvartal.

Elektrisitetsproduksjonen trakk ned

Andre vareproduserende næringer bidro til å dempe veksten i BNP for Fastlands-Norge. Det var særlig nedgang i produksjon og distribusjon av elektrisitet, og i tradisjonelt fiske. Elektrisitetsproduksjonen bidro til å trekke ned fastlandsveksten med 0,2 prosentpoeng. Bygge- og anleggsvirksomhet var omtrent på nivå med 2. kvartal 2012, etter uavbrutt vekst siden 1. kvartal 2011.

Todeling også for tjenesteyting

I tjenesteytende næringer var veksttakten sterkest for teknisk konsulentvirksomhet, revisjon mv. og forretningsmessige tjenester. Tjenester som er direkte knyttet til oljevirksomheten vokste klart. Også varehandel bidro til å trekke opp. Privat tjenesteproduksjon samlet vokste med 0,8 prosent.

Bruttoproduktet i offentlig forvaltning økte med 0,4 prosent i 3. kvartal, etter svak utvikling i 2. kvartal som følge av streik. Kommunal og statlig forvaltning vokste med hhv. 0,5 og 0,3 prosent.

Utvinning av råolje og naturgass viste en nedgang på 7,7 prosent fra 2. til 3. kvartal 2012. Nedgangen bidro til at BNP totalt falt med 0,8 prosent. Nedgangen i utvinningsnæringen skyldes blant annet planlagt vedlikeholdsarbeid, tekniske problemer samt streik på enkelte felt.

Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2010=100

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2010=100

Bruttonasjonalprodukt 3. kvartal 2011-3. kvartal 2012. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
 2010     20113. kvartal 20114. kvartal 20111. kvartal 20122. kvartal 20123. kvartal 2012
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)0,51,22,1-0,11,41,0-0,8
BNP Fastlands-Norge1,72,51,00,50,90,80,7
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart-4,0-3,36,5-2,43,21,8-6,3
Innenlandsk sluttanvendelse3,23,41,23,1-0,51,30,8
Konsum i husholdninger4,02,50,51,00,80,80,9
Konsum i offentlig forvaltning1,31,81,00,0-0,11,20,2
Bruttoinvestering i fast kapital-8,07,67,11,71,31,00,9
Eksport0,4-1,84,3-3,33,80,5-3,1
Import9,03,82,15,4-1,31,41,1
        
Sysselsatte personer-0,51,30,70,20,80,70,5
Utførte timeverk0,11,81,00,50,60,40,5
 

Klar vekst i tjenestekonsumet

Tjenestekonsumet økte med 1 prosent fra 2. til 3. kvartal 2012, med særlig bidrag fra konsum av fritidstjenester og transporttjenester. Varekonsumet vokste med 0,2 prosent i 3. kvartal, mot 1,1 prosent i 2. kvartal. Det var nedgang i konsumet av matvarer, drikkevarer og elektrisitet og økt konsum av transportmidler, klær og sko.

Nordmenns konsum i utlandet økte fra 2. kvartal, og bidro til å trekke opp konsumet i husholdningene med 0,2 prosentpoeng.

Lavere eksport og økt import

Eksporten falt med 3,1 prosent i 3. kvartal, hovedsakelig som følge av sterk nedgang i eksport av olje og gass. Eksporten av tradisjonelle varer var derimot litt høyere i 3. kvartal enn i 2. kvartal. Eksport av blant annet verkstedprodukter trakk opp, mens elektrisitetseksporten trakk ned.

Import av tradisjonelle varer økte med 1,9 prosent. Det var økt import av blant annet metallvarer, maskiner og utstyr. Tjenesteimporten gikk også klart opp og reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr bidro sterkt til dette. Den samlede importen økte med 1,1 prosent.

Vekst i boliginvesteringer

Husholdningenes boliginvesteringer økte med hele 6,8 prosent i 3. kvartal 2012, opp fra 3,7 prosent i 2. kvartal. I 2011 viser foreløpige tall at boliginvesteringene vokste med nærmere 22 prosent, etter jevn nedgang siden andre halvår i 2007.

Også offentlige investeringer økte noe fra 2. til 3. kvartal, mens næringslivsinvesteringene var lavere enn i 2. kvartal. Investeringer i petroleumsvirksomhet holdt seg fortsatt på et høyt nivå.

Klar sysselsettingsvekst

Det har vært klar vekst i antall sysselsatte gjennom alle kvartalene i 2012. I 3. kvartal økte sysselsettingen med 0,5 prosent. Det var særlig vekst i industri, bygge- og anleggsvirksomhet samt petroleumsvirksomheten.

Revisjoner

I forbindelse med frigiving av tall for 3. kvartal har nasjonalregnskapet innarbeidet endelig årstall for 2010. En oversikt over revisjoner i årstallene finnes i egen artikkel: http://www.ssb.no/nr/

Kvartalene fra og med 2010 har vært revidert som følge av innarbeiding av endelig nasjonalregnskap og tilgang på ny informasjon. En oversikt over revisjonene i makroøkonomiske hovedstørrelser for kvartalene i 2012 fremgår av tabellen under.

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 
 1. kvartal 20122. kvartal 2012
 SesongjustertUjustertSesongjustertUjustert
 Prosentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året førProsentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året før
 Nye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)1,41,54,44,61,01,24,75,0
BNP Fastlands-Norge0,91,24,94,90,81,03,33,7
Husholdningenes konsum0,81,14,34,60,81,12,32,7
Offentlig konsum-0,1-0,33,02,71,21,02,21,8
Bruttoinvestering i fast kapital1,3-0,24,85,51,02,711,513,4
Eksport3,82,04,03,60,51,34,84,2
Import-1,3-2,1-2,6-2,41,4-0,18,15,6
 
BNP for noen av våre handelspartnere. Sesongjustert utvikling i volum
 
 Prosentvis endring fra forrige kvartal
 201020112012
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal1. kvartal2. kvartal3. kvartal
 
Sverige2,52,11,51,80,50,91,0-1,10,70,7..
Danmark0,41,11,3-0,70,20,5-0,3-0,30,4-0,4..
Finland0,73,3-0,82,2-0,20,61,0-0,70,9-1,1..
Tyskland0,72,20,70,61,20,50,4-0,10,50,30,2
Frankrike0,30,70,40,40,90,10,20,00,0-0,10,2
UK0,60,70,6-0,40,50,10,5-0,4-0,3-0,41,0
USA0,60,60,60,60,00,60,31,00,50,30,5
Norge1,1-0,9-1,72,0-0,50,52,1-0,11,41,0-0,8
 

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB