84609
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
84609
Fortsatt markert vekst i Fastlands-Norge
statistikk
2012-08-23T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapjuni 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt markert vekst i Fastlands-Norge

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge økte med 1,0 prosent i 2. kvartal, etter en oppgang på 1,2 prosent i 1. kvartal. Sterk vekst i kraftforsyning bidro til å trekke opp fastlands-BNP med 0,3 prosentpoeng.

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2009=100

Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2009=100

Også bygge- og anleggsvirksomhet økte fra 1. til 2. kvartal 2012, men veksten var klart lavere enn i de to foregående kvartalene. Industrien har vokst siden 2. kvartal 2011, men også her har veksten flatet ut i løpet av de siste kvartalene. I årets 2. kvartal var samlet industriproduksjon om lag på det samme nivået som 1. kvartal 2012. Farmasøytisk industri trakk produksjonen opp, mens det var liten eller negativ vekst for øvrige industrinæringer.

Vekst i tjenesteyting

Tjenesteproduksjon, utenom offentlig forvaltning, vokste med 0,9 prosent i 2. kvartal. Det var særlig teknisk konsulentvirksomhet og annen forretningsmessig tjenesteyting samt varehandel som trakk opp. Produksjonen i flere andre tjenesteytende næringer var om lag på samme nivå som i 1. kvartal.

Bruttoproduktet i offentlig forvaltning var tilnærmet uendret fra 1. til 2. kvartal. Dette må ses i lys av at streiken i kommune- og statsforvaltningen bidro til å redusere bruttoproduktet med om lag 0,6 prosent.

Bruttonasjonalprodukt totalt økte med 1,2 prosent. Petroleumsvirksomhet, i hovedsak utvinning av naturgass, hadde sterk vekst. Utenriks sjøfart viste derimot en nedgang fra det foregående kvartalet.

Bruttonasjonalprodukt 2. kvartal 2011-2. kvartal 2012. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
 201020112. kvartal 20113. kvartal 20114. kvartal 20111. kvartal 20122. kvartal 2012
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)0,71,40,61,50,51,51,2
BNP Fastlands-Norge1,92,41,50,70,71,21,0
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart-3,9-2,6-3,24,9-0,53,12,0
Innenlandsk sluttanvendelse3,13,4-2,21,33,00,10,7
Konsum i husholdninger3,82,50,70,50,71,11,1
Konsum i offentlig forvaltning1,71,51,10,60,3-0,31,0
Bruttoinvestering i fast kapital-5,26,4-4,68,91,6-0,22,7
Eksport1,8-1,40,53,9-2,82,01,3
Import9,93,5-7,53,93,5-2,1-0,1
        
Sysselsatte personer-0,11,40,30,90,40,60,7
Utførte timeverk0,81,60,81,10,60,60,3
 

Klar vekst i husholdningskonsumet

Konsumet i husholdningene vokste med 1,1 prosent både i 1. og 2. kvartal. Det var varekonsumet, spesielt av matvarer og elektrisitet, som trakk opp i 2. kvartal. Elektrisitet bidro med i underkant av 0,3 prosentpoeng av den totale konsumveksten.

Som følge av innarbeiding av ny statistikk, ble husholdningenes konsum i utlandet for 1. kvartal oppjustert. Isolert sett trakk dette husholdningskonsumet opp med nærmere 0,3 prosentpoeng i 1. kvartal. I 2. kvartal var husholdningenes kjøp i utlandet på om lag det samme nivået som i 1. kvartal.

Økte boliginvesteringer

Husholdningenes investeringer i boliger har økt sammenhengende fra 2. halvår 2010, med unntak av en liten nedgang i 1. kvartal 2012. Økningen var på 4,1 prosent i 2. kvartal 2012.

De samlede investeringene i Fastlands-Norge viste en oppgang på 2,6 prosent fra 1. kvartal. Det var vekst både i investeringene i offentlig forvaltning og i en del andre næringer. Blant annet økte industri og bergverk med 13,6 prosent, hovedsakelig som følge av økte investeringer i produksjon av kjemiske varer og bergverksdrift.

Investeringene i utvinning av råolje og naturgass fortsatte å øke, i 2. kvartal var veksten på 3,4 prosent.

Økt eksport og uendret import

Samlet eksport steg med 1,3 prosent i 2. kvartal. Tradisjonelle varer økte med 0,6 prosent, blant annet økte eksporten av fisk og fiskeprodukter og farmasøytiske produkter. Eksport av elektrisitet var fortsatt på et høyt nivå i 2. kvartal, etter en oppgang på nærmere 40 prosent i 1. kvartal. Samlet import var tilnærmet uendret fra 1. til 2. kvartal 2012. Importen av tradisjonelle varer hadde en svak nedgang.

Markert sysselsettingsvekst

Sesongjusterte tall viser at sysselsettingen økte med 0,7 prosent fra 1. kvartal. Veksten var særlig sterk innenfor bygg og anlegg, petroleumsvirksomhet samt flere tjenesteytende næringer. Utførte timeverk økte med 0,3 prosent. Lavere vekst i utførte timeverk må sees i sammenheng med streik i 2. kvartal, særlig i offentlig forvaltning. Streikene er antatt å ha dratt ned veksten i utførte timeverk totalt med 0,2 prosentpoeng.

Revisjoner

Innarbeiding av ny statistikk fører til revisjoner i historiske tall. I arbeidet med 2. kvartal har vi tatt inn oppdatert informasjon for 1. kvartal der det foreligger. For en oppsummering av revisjoner i de viktigste aggregatene henvises det til tabellen under.

 

Endring i metoden for sesongjustering for å bedre fange opp påskeeffekter førte til en nedjustering av den sesongjusterte veksten i varekonsumet i 1. kvartal. Justering av husholdningenes konsum i utlandet trakk imidlertid i motsatt retning, slik at husholdningskonsumet samlet kun er svakt nedjustert i 1. kvartal 2012.

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 
 4. kvartal 20111. kvartal 2012
 SesongjustertUjustertSesongjustertUjustert
 Prosentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året førProsentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året før
 Nye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)0,50,61,51,51,51,44,64,3
BNP Fastlands-Norge0,70,82,82,81,21,14,94,5
Husholdningenes konsum0,70,71,71,71,11,34,64,1
Offentlig konsum0,30,42,12,1-0,3-0,32,72,8
Bruttoinvestering i fast kapital1,60,65,65,6-0,20,65,56,0
Eksport-2,8-3,3-1,8-1,82,02,13,63,5
Import3,52,85,25,2-2,1-2,1-2,4-3,0
 
BNP for noen av våre handelspartnere. Sesongjustert utvikling i volum
 
 Prosentvis endring fra forrige kvartal
 201020112012
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal1. kvartal2. kvartal
 
Sverige2,32,01,31,80,40,80,8-0,90,91,4
Danmark0,31,11,3-0,70,10,4-0,1-0,40,4..
Finland0,83,3-0,31,90,4-0,20,90,00,8..
Tyskland0,51,90,80,61,20,50,4-0,10,50,3
Frankrike0,30,60,40,40,90,00,30,10,0..
UK0,41,10,7-0,40,5-0,10,6-0,4-0,3-0,7
USA1,00,90,60,60,00,60,31,00,50,4
Norge0,60,4-1,60,20,11,50,70,71,21,0
 
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB