84607
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
84607
Markert vekst i Fastlands-Norge
statistikk
2012-05-22T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapmars 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Markert vekst i Fastlands-Norge

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge økte med 1,1 prosent i 1. kvartal 2012, etter en vekst på 0,8 prosent i de to foregående kvartalene, ifølge sesongjusterte nasjonalregnskapstall. Både vare- og tjenesteproduksjon viste klar vekst.

Bruttoinvesteringer i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2009=100

Bruttoprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2009=100

Vareproduksjon utenom industrien økte med 4,8 prosent og stod for nærmere halvparten av veksten i BNP Fastlands-Norge. Utviklingen i bygge- og anleggsvirksomhet ga det sterkeste vekstbidraget, hvor aktiviteten tiltok i 4. kvartal 2011 og fortsatte inn i 2012 med en sesongjustert vekst på 3,6 prosent i 1. kvartal 2012. Elektrisitetsproduksjonen var også klart høyere i 1. kvartal 2012 enn i 4. kvartal 2011. En våt høst og en relativt varm start på vinteren førte til høy fyllingsgrad i vannmagasinene ved inngangen til året og var vedvarende gjennom kvartalet. Elektrisitetsproduksjonen trakk opp fastlands-BNP med 0,2 prosentpoeng.

Bruttoproduktet i industrien økte med 0,6 prosent fra 4. kvartal 2011, etter en vekst på 0,9 prosent de to foregående kvartalene. Det var særlig aktiviteten i næringsmiddelindustri, produksjon av maskiner og utstyr, bygging av skip, oljeplattformer og moduler som trakk opp, mens det fortsatt var nedgang blant annet i produksjonen av kjemiske råvarer.

Aktiviteten i tjenesteproduserende næringer, utenom offentlig forvaltning, var 1 prosent høyere i 1. kvartal 2012 enn i kvartalet før. Varehandel bidro klart mest, og stod for en fjerdedel av veksten i Fastlands-Norge.

Vekst i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart bidro til at BNP totalt økte med 1,4 prosent.

Bruttonasjonalprodukt 1. kvartal 2011-1. kvartal 2012. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
 201020111. kvartal 20112. kvartal 20113. kvartal 20114. kvartal 20111. kvartal 2012
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)0,7      1,4-0,90,71,40,61,4
BNP Fastlands-Norge1,92,40,21,40,80,81,1
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart-3,9-2,6-5,2-2,14,2-0,42,7
Innenlandsk sluttanvendelse3,13,42,3-2,21,33,0-0,1
Konsum i husholdninger3,82,50,20,60,50,71,3
Konsum i offentlig forvaltning1,71,50,21,20,50,4-0,3
Bruttoinvestering i fast kapital-5,26,40,6-2,36,90,60,6
Eksport1,8-1,4-2,62,32,1-3,32,1
Import9,93,56,6-5,92,12,8-2,1
        
Sysselsatte personer-0,11,40,10,50,80,40,7
Utførte timeverk0,81,60,00,71,10,60,8
 

Klar vekst i husholdningskonsumet

Husholdningskonsumet økte med 1,3 prosent i 1. kvartal 2012. Det var sterk vekst i varekonsumet, og særlig kjøp av matvarer, klær og elektrisitet bidro til økningen. Samlet vokste varekonsumet med 1,9 prosent. Tjenestekonsumet økte moderat med 0,5 prosent, med blant annet vekst i reiselivsrelaterte tjenester som passasjertransport og hotell- og restauranttjenester. Også nordmenns konsum i utlandet bidro positivt til konsumveksten.

Konsumet i offentlig forvaltning var noe lavere i 1. kvartal 2012 enn i kvartalet før. Nedgangen skjer etter en vekst gjennom hele fjoråret.

Økte investeringer i petroleumsvirksomhet

Bruttoinvesteringer i fast realkapital økte med 0,6 prosent i 1. kvartal, hovedsaklig knyttet til høye investeringer i olje- og gassutvinning. Investeringer i Fastlands-Norge viste derimot en nedgang på 2,7 prosent.

Investering i boligtjenester falt i 1. kvartal, etter en sterk vekst gjennom første halvår 2011, men med en utflating mot slutten av året. Også investeringene i offentlig forvaltning og i fastlandsnæringene gikk ned i 1. kvartal etter om lag en tilsvarende oppgang i kvartalet før.

Vekst i eksporten

Eksporten av tradisjonelle varer økte med 3,8 prosent. Utviklingen for industriprodukter som metaller, maskiner og utstyr, metallvarer og elektrisk utstyr samt elektrisitet og oppdrettsfisk trakk opp. Eksporten av råolje og naturgass var 6,5 prosent høyere i 1. kvartal 2012 enn i 4. kvartal 2011. Tjenesteeksporten falt noe i 1. kvartal. Samlet vokste eksporten med 2,1 prosent.

Importen falt med 2,1 prosent med nedgang på 0,6 prosent for tradisjonelle varer og en noe sterkere reduksjon av tjenesteimporten.

Økt sysselsetting

Antall sysselsatte personer økte med 0,7 prosent, eller med om lag 20 000 personer, fra 4. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012. Det var sysselsettingsvekst både innen bygge- og anleggsvirksomhet, varehandel og flere andre tjenesteytende næringer. Antall sysselsatte lønnstakere i offentlig forvaltning var på om lag samme nivå som i 4. kvartal etter en klar vekst gjennom store deler av fjoråret. Utførte timeverk økte med 0,8 prosent i 1. kvartal 2012.

Revisjoner

Tallene for 2011 har vært gjenstand for revisjoner i forbindelse med beregninger av tall for 1. kvartal 2012. Årsveksten i 2011 er nedjuster to tideler for både BNP totalt og BNP Fastlands-Norge, mens veksten i 4. kvartal er noe oppjustert. Veksten i påløpt årslønn er beregnet til 4,2 prosent i 2011, en nedjustering på 0,1 prosentpoeng fra forrige publisering. For en oversikt over revisjonene vises det til tabellen under.

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 
 1. kvartal 20112. kvartal 20113. kvartal 20114. kvartal 2011
 SesongjustertUjustertSesongjustertUjustertSesongjustertUjustertSesongjustertUjustert
 Prosentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året førProsentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året førProsentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året førProsentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året før
 Nye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)-0,9-0,30,70,80,70,50,00,11,41,13,74,00,60,51,51,5
BNP Fastlands-Norge0,20,41,92,11,41,32,32,50,80,82,73,00,80,62,82,7
Husholdningenes konsum0,20,21,00,90,60,64,54,40,50,32,82,70,70,61,71,3
Offentlig konsum0,2-0,30,40,41,21,61,21,20,50,72,42,40,40,52,12,1
Bruttoinvestering i fast kapital0,61,89,99,8-2,30,1-0,43,26,92,410,910,50,60,85,64,8
Eksport-2,6-1,0-4,8-4,22,3-1,5-2,0-3,72,16,23,35,0-3,3-4,3-1,8-1,1
Import6,67,711,611,5-5,9-7,1-2,4-2,52,11,60,51,02,8-0,65,21,0
 
BNP for noen av våre handelspartnere. Sesongjustert utvikling i volum
 
 Prosentvis endring fra forrige kvartal
 201020112012
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal1. kvartal
 
Sverige2,32,01,32,00,41,10,9-1,1..
Danmark0,31,11,3-0,60,30,4-0,1-0,1..
Finland0,83,3-0,31,90,3-0,11,10,1..
Tyskland0,51,90,80,51,30,30,6-0,20,5
Frankrike0,30,60,40,40,90,00,30,10,0
UK0,41,10,7-0,50,2-0,10,6-0,3-0,2
USA1,00,90,60,60,10,30,50,70,5
Norge0,60,4-1,62,4-0,90,71,40,61,4
 

På grunn av plasseringen av påsken i år er usikkerheten i de sesongjusterte tallene særlig stor i 1. og 2. kvartal.

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB