53748
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
53748
Fortsatt god vekst i norsk økonomi
statistikk
2011-08-23T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapjuni 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt god vekst i norsk økonomi

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge gikk opp med 1,0 prosent fra 1. til 2. kvartal, ifølge foreløpige sesongjusterte tall. BNP Fastlands-Norge var 2,4 prosent høyere i første halvår 2011 enn i første halvår 2010.

Bruttoprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2007=100

Utvinning av råolje og naturgass falt med 3,3 prosent fra 1. til 2. kvartal og det førte til at veksten i BNP totalt var på 0,4 prosent. I første halvår av 2011 var BNP 0,3 prosent høyere enn i samme periode i 2010.

Markert vekst i produksjon av elektrisitet

Etter nedgang i elektrisitetsproduksjonen fra 4. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011, var det klar økning i 2. kvartal. Kraftforsyning bidro med om lag en firedel av veksten i BNP Fastlands-Norge. Veksten i bygge- og anleggsvirksomheten var moderat, mens industriproduksjonen falt med 0,2 prosent. Verkstedindustri og treforedling bidro mest til nedgangen i industriproduksjonen, mens økt aktivitet i næringsmiddelindustrien bidro til å dempe fallet.

Økt aktivitet i tjenesteytende næringer

Produksjonen av tjenester økte med 1,0 prosent i 2. kvartal. Finansiell tjenesteyting og varehandel var de viktigste bidragsyterne. Veksten i finansnæringene kom etter to kvartaler med svak utvikling, slik at bruttoproduktet i 2. kvartal var tilbake til om lag samme nivå som tre kvartaler tidligere.

Bruttoinvesteringer i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2007=100

Veksten i offentlig forvaltning fortsatte i samme takt som de fire foregående kvartalene. Bruttoproduktet i statsforvaltningen økte med 0,6 prosent, mens kommuneforvaltningen økte med 0,5 prosent.

Bruttonasjonalprodukt 1. kvartal 2010-2. kvartal 2011. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
  2010 1. kvartal
2010
   2. kvartal
2010
   3. kvartal
2010
   4. kvartal
2010
   1. kvartal
2011
   2. kvartal
2011
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 0,3 0,7 0,0 -1,7 2,3 -0,6 0,4
BNP Fastlands-Norge 2,1 0,7 0,2 0,9 0,4 0,5 1,0
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart -5,4 0,4 -0,8 -10,5 9,9 -4,4 -1,9
Innenlandsk sluttanvendelse 4,4 1,2 4,1 -2,0 3,1 3,8 -2,9
Konsum i husholdninger 3,7 1,1 -0,3 1,1 1,2 0,3 0,8
Konsum i offentlig forvaltning 2,2 1,2 0,7 1,2 -0,6 0,1 1,0
Bruttoinvestering i fast kapital -7,4 -14,6 9,5 -4,7 6,9 -1,4 -0,2
Eksport -1,7 0,3 -3,7 -0,9 -0,4 -1,6 0,4
Import 9,0 1,6 6,1 -1,5 0,6 10,5 -8,4
               
Sysselsatte personer -0,2 -0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Utførte timeverk 0,5 -0,3 0,3 0,7 0,0 0,1 0,4
 

Økt innenlandsk etterspørsel

Veksten på 0,8 prosent i husholdningskonsumet har bakgrunn i økt forbruk av både varer og tjenester. Varekonsumet ble trukket mest opp av klær og sko, matvarer og fritidsartikler. Forbruket av både elektrisitet og drivstoff falt i 2. kvartal, og bidro mest til å dempe veksten i det samlede husholdningskonsumet. Bilkjøpene var uendret fra 1. til 2. kvartal, mens tjenestekonsumet gikk opp med 0,8 prosent.

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 1,0 prosent, mens de offentlige investeringene falt markert etter to kvartaler med svært høyt nivå, blant annet som følge av anskaffelsen av en fregatt i forsvaret i 1. kvartal.

Bruttoinvesteringene i Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning økte derimot med 5,0 prosent. Både i 1. og 2. kvartal holdt bygge- og anleggsinvesteringene seg på et høyt nivå sammenlignet med de enkelte kvartalene i 2010. Særlig sterk var veksten i boliginvesteringene, der de foreløpige beregningene viser at økningen i hvert av de to første kvartalene av 2011 var på over 8 prosent. Det har nå vært vekst fem kvartaler på rad, etter den nær tre år lange nedgangen fra midten av 2007 til begynnelsen av 2010.

Også investeringene i fastlandsnæringene generelt økte fra 1. til 2. kvartal.

Investeringene i olje- og gassutvinning, som utgjør om lag 25 prosent av de samlede investeringene, økte med 6,4 prosent i 2. kvartal.

Økt eksport, redusert import

Eksporten økte med 0,4 prosent fra 1. til 2. kvartal, mens importen falt med 8,4 prosent. Eksporten av tradisjonelle varer økte med over 7 prosent i 2. kvartal etter to kvartaler med nedgang. Særlig verkstedprodukter og metaller hadde en positiv utvikling. Redusert eksport av råolje og naturgass dempet eksportøkningen klart.

Importfallet kom primært som resultat av at nivået i 1. kvartal var ekstraordinært høyt, med import av både et større oljeproduksjonsfartøy og en fregatt. Ser man bort fra dette, var nedgangen på under 1 prosent, og der tradisjonelle varer falt med 1,6 prosent. Lavere import av metaller og elektrisitet var blant varene som bidro til mest til nedgangen.

Fortsatt beskjeden sysselsettingsvekst

Antall sysselsatte personer økte med 0,3 prosent i 2. kvartal, særlig som følge av økt sysselsetting i kommuneforvaltningen, forretningsmessig tjenesteyting og bygge- og anleggsvirksomhet. Sysselsettingen i industrien var uendret fra 1. kvartal.

Det var i gjennomsnitt om lag 25 000 flere sysselsatte personer i første halvår av 2011 enn i samme periode i 2010.

Revisjoner

Som ledd i de normale revisjonene, er de ujusterte tallene for 1. kvartal 2011 blitt justert i forbindelse frigivingen av tall for 2. kvartal. Det kan imidlertid komme revisjoner i sesongjusterte tall også i tidligere kvartaler hvis sesongfaktorene endres når nye tall innarbeides. Ny informasjon om tjenesteproduksjonen har medført en liten nedjustering av BNP Fastlands-Norge som nå viser 0,1 prosentpoeng lavere sesongjustert vekst i 1. kvartal 2011 enn tidligere antatt. For øvrige revisjoner vises det til tabellen under.

Hovedrevisjon av nasjonalregnskapet

Nasjonalregnskapstallene for 3. kvartal 2011, som blir publisert i slutten av november, vil bygge på resultatene fra hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet som nå pågår. Ved denne hovedrevisjonen vil næringsinndelingen i nasjonalregnskapet bli tilpasset den nye næringsstandarden SN2007 på samme måte som SSBs øvrige næringsstatistikk. Denne standarden gir blant annet en mer detaljert inndeling av tjenesteytende næringer og er i samsvar med EUs standard NACE 2007. Artikkelen Hovedrevisjon av nasjonalregnskapet (ØA 6/2010) gir en oversikt over innholdet i denne revisjonen. Også tidsseriene bakover i nasjonalregnskapet blir revidert. Denne tabellen viser hvordan næringstallene vil bli presentert for det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Årstall for næringer vil bli presentert med flere detaljer.

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 
  1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 4. kvartal 2010 1. kvartal 2011
  Sesongjustert Sesongjustert Sesongjustert Sesongjustert Sesongjustert Ujustert
  Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 0,7 0,7 0,0 -0,1 -1,7 -1,6 2,3 2,3 -0,6 -0,4 0,9 1,0
BNP Fastlands-Norge 0,7 0,7 0,2 0,3 0,9 0,8 0,4 0,3 0,5 0,6 2,5 2,7
Husholdningenes konsum 1,1 1,0 -0,3 -0,2 1,1 1,2 1,2 1,2 0,3 0,0 1,0 0,8
Offentlig konsum 1,2 1,3 0,7 0,7 1,2 1,0 -0,6 -0,6 0,1 -0,2 2,6 2,2
Bruttoinvestering i fast kapital -14,6 -14,3 9,5 10,3 -4,7 -5,4 6,9 6,4 -1,4 2,3 10,7 14,3
Eksport 0,3 1,2 -3,7 -5,5 -0,9 0,3 -0,4 -0,4 -1,6 -0,5 -5,9 -5,9
Import 1,6 1,1 6,1 6,7 -1,5 -1,5 0,6 0,5 10,5 10,7 17,0 17,9
 
BNP for noen av våre handelspartnere. Sesongjustert utvikling i volum
 
  Prosentvis endring fra forrige kvartal
  2009 2010 2011
  4. kvartal   1. kvartal   2. kvartal   3. kvartal   4. kvartal   1. kvartal   2. kvartal
 
Sverige 0,6 1,9 2,0 1,9 1,6 0,8 1,0
Danmark 0,4 0,6 1,1 1,1 -0,2 -0,1 ..
Finland -0,3 0,3 2,7 0,4 1,8 0,8 ..
Tyskland 0,7 0,5 1,9 0,8 0,5 1,3 0,1
Frankrike 0,6 0,2 0,5 0,4 0,3 0,9 0,0
UK 0,5 0,4 1,1 0,6 -0,5 0,5 0,2
USA 0,9 1,0 0,9 0,6 0,6 0,1 0,3
Norge -0,1 0,7 0,0 -1,7 2,3 -0,6 0,4
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB