53746
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
53746
Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter
statistikk
2011-05-24T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapmars 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter

Sesongjusterte nasjonalregnskapstall viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge vokste med 0,6 prosent i 1. kvartal 2011. Veksten kom i hovedsak som følge av økt aktivitet i tjenesteytende næringer.

På etterspørselssiden var det investeringene som bidro til oppgangen, mens konsumet i husholdningene var om lag uendret fra kvartalet før. Eksporten gikk ned mens importen økte.

Vekst i tjenestenæringene

Etter å ha vokst relativt beskjedent gjennom siste halvår av 2010, var det markert aktivitetsøkning i forretningsmessig tjenesteyting i 1. kvartal 2011. Det var vekst også i de fleste andre private tjenestenæringer, selv om veksten her var mer moderat. Ellers økte aktiviteten i offentlig forvaltning med 0,4 prosent.

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2007=100

Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2007=100

Redusert vareproduksjon

Bruttoproduktet i de vareproduserende næringene gikk ned fra 4. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011. Særlig sterk var nedgangen i kraftforsyning som isolert sett bidro til å dempe veksten i BNP Fastlands-Norge med 0,3 prosentpoeng. Bruttoproduktet i industrien falt med 0,2 prosent, blant annet som følge av nedgang i næringsmiddelindustrien, trelast og trevareindustri. Svak økning i bygging av oljeplattformer og i metallindustrien bidro til å dempe nedgangen. Bruttoproduktet i bygge- og anleggsvirksomhet var om lag uendret fra 4. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011.

Tradisjonelt fiske økte med nær 25 prosent i 1. kvartal. Den sterke veksten må sees i sammenheng med kraftig nedgang i siste kvartal i fjor.

Lavere aktivitet i oljevirksomheten bidro til at BNP samlet falt med 0,4 prosent.

Bruttonasjonalprodukt 1. kvartal 2008-1. kvartal 2011. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
  2008 2009 2010 1. kvartal 2008 2. kvartal 2008 3. kvartal 2008 4. kvartal 2008 1. kvartal 2009 2. kvartal 2009 3. kvartal 2009 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 4. kvartal 2010 1. kvartal 2011
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 0,7 -1,7 0,3 -0,7 0,4 -0,6 -0,1 -0,7 -1,2 0,6 -0,1 0,7 -0,1 -1,6 2,3 -0,4
BNP Fastlands-Norge 1,8 -1,8 2,1 -0,3 1,0 -0,6 -1,0 -0,9 -0,1 -0,2 1,0 0,7 0,3 0,8 0,3 0,6
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart -2,6 -1,5 -5,4 -2,0 -1,6 -0,6 2,7 0,0 -4,5 3,3 -3,6 0,6 -1,5 -10,0 9,9 -4,1
Innenlandsk sluttanvendelse 1,9 -4,2 4,4 -1,6 -0,8 1,5 -0,5 -5,0 1,0 -0,2 0,3 0,5 5,3 -2,5 3,0 3,5
Konsum i husholdninger 1,5 0,0 3,7 0,5 0,2 -1,6 -0,9 -0,5 1,6 1,0 1,3 1,0 -0,2 1,2 1,2 0,0
Konsum i offentlig forvaltning 4,1 4,8 2,2 1,3 1,6 0,2 0,2 3,3 0,9 0,6 -0,7 1,3 0,7 1,0 -0,6 -0,2
Bruttoinvestering i fast kapital 2,5 -6,8 -7,4 -2,7 -1,2 -0,2 3,9 -4,7 -5,5 -5,0 7,8 -14,3 10,3 -5,4 6,4 2,3
Eksport 1,0 -3,9 -1,7 0,8 1,3 -3,5 0,9 -2,3 -3,4 3,5 0,5 1,2 -5,5 0,3 -0,4 -0,5
Import 4,3 -11,7 9,0 -0,9 -1,4 0,8 0,3 -14,6 1,8 2,7 2,0 1,1 6,7 -1,5 0,5 10,7
                                 
Sysselsatte personer 3,2 -0,4 -0,2 0,4 1,1 0,8 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,1 -0,3 0,2 0,2 0,2 0,3
Utførte timeverk 3,5 -1,8 0,5 0,8 0,8 0,6 -0,9 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 0,3 0,6 0,0 -0,2
 

Ingen endring i husholdningskonsumet

Samlet var konsumet i husholdningene om lag uendret i 1. kvartal. Varekonsumet gikk imidlertid ned med 0,9 prosent. Det aller meste av nedgangen i varekonsumet kan forklares med et sterkt fall i forbruket av elektrisitet. Denne nedgangen må ses i sammenheng med det høye forbruket i 4. kvartal. Isolert sett trakk det reduserte strømforbruket varekonsumet ned med 0,7 prosentpoeng og det samlede husholdningskonsumet ned med om lag 0,4 prosentpoeng. Klar vekst i kjøp av biler bidro mest til å dempe nedgangen i varekonsumet.

Veksten i tjenestekonsumet på 0,4 prosent forklares med moderat vekst for de fleste tjenestegruppene. Husholdningenes konsum i utlandet fortsatte å øke etter en sterk oppgang også i 2010.

Svak vekst i investeringene

Bruttoinvesteringer i fast realkapital vokste med 2,3 prosent i 1. kvartal. Oljeinvesteringene økte med vel 7 prosent, mens det i næringslivet på fastlandet var kraftforsyning som bidro sterkest til veksten. En nedgang i investeringene i varehandel var med på å dempe den samlede veksten.

Boliginvesteringene økte med nær 8 prosent i 1. kvartal. Byggearealstatistikken, som er hovedkilden for å beregne boliginvesteringene, har blitt revidert tilbake til 2008. Det førte blant annet til at veksten i investeringene var sterkere de tre siste kvartalene av 2010 enn tidligere antatt.

Økt import, redusert eksport

Import av tradisjonelle varer økte med 3,7 prosent fra 4. kvartal 2010. De største bidragene kom fra vekst i metaller og elektrisk kraft. Den sterke veksten i elektrisitetsimporten må ses i sammenheng med lav innenlandsk produksjon.

Importen av skip og oljeplattformer økte, men dette forklares av at den siste nye fregatten til forsvaret ankom landet i tillegg til at et større oljeproduksjonsfartøy er med i importtallene.

Eksport av tradisjonelle varer falt med 0,4 prosent i 1. kvartal, etter et fall på 4 prosent kvartalet før. Verkstedprodukter, metaller og kjemiske og mineralske produkter bidro sterkest til nedgangen, mens økt eksport av raffinerte petroleumsprodukter bidro til å dempe fallet.

Svak vekst i sysselsettingen

Antall sysselsatte personer økte for fjerde kvartal på rad. Økningen i 1. kvartal er beregnet til 0,3 prosent. De tjenesteproduserende næringene bidro sterkest til sysselsettingsveksten. I industrien gikk sysselsettingen ned med 1,1 prosent, mens den økte med 0,3 prosent i offentlig forvaltning.

Revisjoner

Nasjonalregnskapstallene er revidert tilbake til 2008 i forbindelse med frigivingen av 1. kvartal 2011. Dette skyldes store revisjoner i deler av kildematerialet tilbake til 2008: Utenrikshandelsstatistikken med varer, produksjonsindeksen for bygge- og anleggsvirksomhet og byggearealstatistikken.

Utenrikshandelsstatistikk med varer nedjusterte verdien på eksport av naturgass med nær 6 milliarder kroner i 2008 og om lag 39 milliarder kroner i 2009. Dette medførte at prisen på naturgass ble kraftig revidert særlig i 2009, mens eksportvolumet ble oppjustert med vel 1 milliard kroner i 2009. Eksportvolumet av naturgass ble ikke vesentlig endret for 2008. Se utenrikshandel med varer, april 2011 .

Produksjonsindeksen for bygg og anlegg ble kraftig nedjustert i 2009, og noe mindre i 2008, se produksjonsindeksen for bygg og anlegg, 1. kvartal 2011 . Dette har medført at bruttoproduktet for bygge- og anleggsvirksomhet i nasjonalregnskapet er svakt nedjustert i 2008, mens det i 2009 er revidert ned med 8,4 prosentpoeng.

Revisjonen i byggarealstatistikken har primært medført en oppjustering av anslaget for husholdningenes boliginvesteringer samt investeringer i næringsbygg i en del av de tjenesteproduserende næringene, se byggearealstatistikk, februar 2011 .

Revisjon av BNP Fastlands-Norge. Sesongjustert, faste 2007-priser, millioner kroner

Samlet innebærer de nevnte revisjonene at volumveksten for BNP Fastlands-Norge i 2008 er uendret mens BNP totalt er nedjustert med 0,1 prosentpoeng. For 2009 er BNP Fastlands-Norge revidert ned med 0,5 prosentpoeng, mens BNP samlet er revidert ned med 0,3 prosentpoeng. Den sesongjusterte veksten i BNP Fastlands-Norge for 2009 er også nedjustert mens veksten gjennom 2010 er omtrent som tidligere beregnet, se figur.

Som ledd i de normale revisjonene er dessuten tallene for 2010 revidert fra forrige publisering. Årsveksten i både BNP og BNP Fastlands-Norge er nedjustert med 0,1 prosentpoeng. I de ujusterte kvartalstallene er tallene for BNP og BNP Fastlands-Norge for 4. kvartal revidert ned med 0,3 prosentpoeng. For de tre andre kvartalene er endringene innenfor +/- 0,1 prosentpoeng. De sesongjusterte tallene for BNP Fastlands-Norge for 3. kvartal er nedjustert med 0,3 prosentpoeng, mens endringene i de andre kvartalene er innenfor +/- 0,1 prosentpoeng.

Nasjonalregnskapets årslønnsvekst for 2010 er oppjustert med 0,1 prosentpoeng til 3,7 prosent etter at ny informasjon er innarbeidet i tallene.

Årslønn i nasjonalregnskapet er lønnen en arbeidstaker normalt vil motta i løpet av ett år dersom vedkommende jobber full tid, ikke har fravær og heller ikke jobber overtid.

 

Årslønnen omfatter fastlønn inklusive etterbetalinger, feriepengetillegg, bonus og uregelmessige tillegg knyttet til arbeidets art. Naturallønn, overtidslønn og sluttvederlag er ikke inkludert.

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 
  2008 2009 2010 3. kvartal 2010 4. kvartal 2010
  Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra foregående periode Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert
  Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 0,7 0,8 -1,7 -1,4 0,3 0,4 -1,6 -1,5 -1,1 -1,0 2,3 2,4 1,3 1,6
BNP Fastlands-Norge 1,8 1,8 -1,8 -1,3 2,1 2,2 0,8 1,1 2,9 3,0 0,3 0,3 2,4 2,7
Husholdningenes konsum 1,5 1,5 0,0 0,0 3,7 3,7 1,2 1,2 3,4 3,3 1,2 1,1 3,4 3,3
Offentlig konsum 4,1 4,1 4,8 4,7 2,2 2,2 1,0 1,7 2,4 2,3 -0,6 0,4 3,1 3,7
Bruttoinvestering i fast kapital 2,5 2,0 -6,8 -7,4 -7,4 -8,9 -5,4 -6,6 -3,6 -6,5 6,4 8,1 -4,7 -6,1
Eksport 1,0 1,0 -3,9 -4,0 -1,7 -1,3 0,3 1,5 -3,3 -2,3 -0,4 -0,7 -4,2 -3,2
Import 4,3 4,3 -11,7 -11,4 9,0 8,7 -1,5 -1,9 8,7 7,7 0,5 1,1 6,7 7,4
 
BNP for noen av våre handelspartnere. Sesongjustert utvikling i volum
 
  Prosentvis endring fra forrige kvartal
  2009 2010 2011
  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal
 
Sverige -2,6 0,3 -0,1 0,8 1,6 2,1 2,1 1,2 ..
Danmark -1,2 -2,9 0,6 0,3 1,2 0,4 1,7 -0,4 ..
Finland -5,5 -1,2 1,4 -0,2 0,2 2,7 0,4 1,7 ..
Tyskland -3,6 0,5 0,8 0,5 0,5 2,1 0,8 0,4 1,5
Frankrike -1,5 0,1 0,2 0,6 0,2 0,5 0,4 0,3 1,0
UK -2,2 -0,8 -0,3 0,5 0,2 1,1 0,7 -0,5 0,5
USA -1,2 -0,2 0,4 1,2 0,9 0,4 0,6 0,8 0,4
Norge -0,7 -1,2 0,6 -0,1 0,7 -0,1 -1,6 2,3 -0,4
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB