53752
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
53752
Moderat vekst i Fastlands-Norge
statistikk
2011-02-17T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapdesember 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat vekst i Fastlands-Norge

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge vokste med 2,2 prosent i 2010 etter å ha falt med 1,3 prosent året før. Veksten i 4. kvartal var på 0,3 prosent og kom særlig som følge av økt konsum i husholdningene og økning i bruttoinvesteringene.

De sesongjusterte fastpristallene viser at veksten i BNP Fastlands-Norge i 4. kvartal var på 0,3 prosent etter å ha vokst med 1,1 prosent i 3. kvartal 2010. Det var en relativt høy vekst i mange næringer i 4. kvartal, men med to viktige unntak: finansiell tjenesteyting og tradisjonelt fiske som til sammen trakk ned BNP Fastlands-Norge med 0,5 prosentpoeng. Den sterke nedgangen i tradisjonelt fiske mot slutten av året må imidlertid ses i sammenheng med høye fangstall i de tre første kvartalene. Primærnæringene vokste med om lag 10 prosent fra 2009 til 2010, og stod alene for 0,2 prosentpoeng av årsveksten i BNP Fastlands-Norge.

Bruttoprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2007=100

Bruttoinvesteringer i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2007=100

Privat tjenesteyting trakk veksten opp

De private tjenestenæringene, med varehandel i spissen, bidro mest til veksten i 4. kvartal. Bruttoproduktet i finansiell tjenesteyting økte kraftig i første halvdel av 2010, men falt i årets to siste kvartaler. Nedgangen i 4. kvartal er hovedsakelig knyttet til en kraftig økning i kostnadene dette kvartalet.

Etter å ha falt i 1. kvartal økte bruttoproduktet i industrien i de tre siste kvartalene av 2010. Veksten i 4. kvartal var på 0,8 prosent, mens årsveksten er beregnet til 1,9 prosent. Det største bidraget til økningen i industriproduksjonen kom fra kjemisk industri. Bruttoproduktet for industrien falt med 5,8 prosent i 2009 slik at industriproduksjon fremdeles var lavere ved utgangen av 2010 enn den var ved inngangen til finanskrisen i slutten av 2008.

For tredje kvartal på rad vokste bygge- og anleggsvirksomheten. Veksten var på 1,4 prosent, mens årsveksten er beregnet til 0,4 prosent. Bruttoproduktet i kraftforsyning falt i første halvår for så å ha tiltagende vekst i de to siste kvartalene av 2010. I 4. kvartal var veksten på 8,8 prosent og trakk opp veksten i BNP Fastlands-Norge med 0,1 prosentpoeng. For 2010 samlet viser tallene at bruttoproduktet i kraftforsyning var 3,3 prosent lavere enn året før.

Bruttoproduktet i offentlig forvaltning økte med 2,2 prosent i 2010. Veksten i 4. kvartal var på 0,2 prosent, noe som er en avdemping av veksten tidligere i året.

Veksten i BNP totalt var på 0,4 prosent i 2010. Redusert utvinning av råolje og naturgass trakk ned. I 4. kvartal var BNP-veksten 2,4 prosent, men dette må ses i sammenheng med sterk vekst i olje- og gassproduksjonen i 4. kvartal, etter lave produksjonstall i 3. kvartal som følge av en planlagt driftsstans.

Bruttonasjonalprodukt 1. kvartal 2009-4. kvartal 2010. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
  2009 2010 1. kvartal 2009 2. kvartal 2009 3. kvartal 2009 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 4. kvartal 2010
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) -1,4 0,4 -0,4 -1,0 0,6 -0,2 0,6 0,0 -1,5 2,4
BNP Fastlands-Norge -1,3 2,2 -0,4 0,1 -0,1 0,8 0,6 0,4 1,1 0,3
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart -1,7 -5,4 -0,3 -4,3 3,2 -3,4 0,5 -1,6 -10,3 10,7
Innenlandsk sluttanvendelse -3,7 4,2 -4,0 0,9 -0,2 0,1 0,7 5,0 -3,1 3,5
Konsum i husholdninger 0,0 3,7 -0,6 1,7 1,1 1,2 0,9 -0,2 1,2 1,1
Konsum i offentlig forvaltning 4,7 2,2 2,3 1,0 1,3 -0,4 -0,2 1,2 1,7 0,4
Bruttoinvestering i fast kapital -7,4 -8,9 -5,4 -5,2 -5,2 8,0 -14,4 8,1 -6,6 8,1
Eksport -4,0 -1,3 -2,9 -2,9 3,5 0,6 0,1 -4,5 1,5 -0,7
Import -11,4 8,7 -13,9 1,5 2,7 1,9 0,2 7,7 -1,9 1,1
                     
Sysselsatte personer -0,4 -0,2 -0,4 -0,4 -0,2 0,0 -0,2 0,2 0,2 0,2
Utførte timeverk -1,8 0,6 -0,6 -0,3 -0,4 -0,2 -0,3 0,4 0,6 0,1
 

Sterkt vekst i varekonsumet

Konsumet i husholdningene vokste med 3,7 prosent i 2010. Det var svak vekst i varekonsumet i første halvår, men veksten tok seg kraftig opp i de to siste kvartalene og førte til at årsveksten ble på 4,0 prosent. Om lag halvparten av denne oppganger kan tilskrives økt kjøp av biler. Redusert konsum av bensin og oljer og tobakk trakk mest ned. Veksten i konsumet av tjenester var noe sterkere i begynnelsen enn mot slutten av 2010. Til tross for problemene knyttet til askeskyen fra Island i 2. kvartal, var det vekst i reisetrafikken både til og fra Norge i 2010. Særlig sterk var veksten i husholdningenes konsum i utlandet, som isolert sett trakk opp husholdningenes samlede konsum med 0,7 prosentpoeng.

I 4. kvartal var veksten i varekonsumet på 1,6 prosent, mens tjenestekonsumet vokste mer moderat, med 0,5 prosent. Konsum av elektrisitet bidro alene til å trekke opp den samlede konsumveksten med 0,3 prosentpoeng i 4. kvartal. Dette har sammenheng med unormalt lave temperaturer, særlig mot slutten av 2010.

Reduserte investeringer

Investeringene i fast realkapital falt med 8,9 prosent i 2010, primært som følge av reduserte oljeinvesteringer. Fastlandsinvesteringene falt med 4,4 prosent. Det var blant annet en sterk nedgang i industriinvesteringene. Særlig trakk utviklingen innen kjemiske råvarer ned etter flere år med høyt investeringsnivå som følge av produksjonsutbygging. Økte investeringer i kraftforsyning og i næringsmiddelindustrien bidro til å dempe fallet.

I 4. kvartal økte bruttoinvesteringene med 8,1 prosent etter å ha falt med 6,6 prosent kvartalet før. Både olje- og industriinvesteringer bidro positivt til veksten.

 

Husholdningenes boliginvesteringer økte gjennom alle kvartalene i 2010. I 4. kvartal var veksten på 1,0 prosent. Som følge av det sterke nedgangen gjennom 2009 falt imidlertid investeringene med 3,5 prosent fra 2009 til 2010.

Redusert eksport, økt import

Samlet eksport falt med 1,3 prosent i 2010 som følge av nedgang i eksport av råolje. Eksporten av tradisjonelle varer økte med 5,0 prosent, og blant annet var det sterk vekst i eksport av metaller, kjemiske råvarer og kjemiske og mineralske produkter. I 4. kvartal falt eksporten av tradisjonelle varer med 3,8 prosent som følge av lavere eksport av fisk og fiskeprodukter og raffinerte petroleumsprodukter.

Importen økte med 8,7 prosent i 2010. Veksten i import av tradisjonelle varer var på 8,4 prosent. En sterk importøkning av biler må sees i sammenheng med den økte etterspørselen fra husholdningene. Ellers vokste importen av tradisjonelle varer i 4. kvartal med 2,3 prosent etter et fall kvartalet før.

Svak sysselsettingsvekst i 4. kvartal

For tredje kvartal på rad økte sysselsettingen. Veksten var som i de to foregående kvartalene på 0,2 prosent. Det var vekst i industrien og i offentlig forvaltning, men fortsatt sysselsettingsnedgang i forretningsmessig tjenesteyting bidro til å dempe oppgangen.

I gjennomsnitt for 2010 var det 0,2 prosent færre sysselsatte personer enn i året før. Det var lavere sysselsetting både i industrien og i de private tjenesteproduserende næringene, mens sysselsettingsvekst i offentlig forvaltning trakk opp. Målt som årsgjennomsnitt har sysselsettingen i offentlig forvaltning økt med nesten 40 000 i løpet av de siste to årene, mens sysselsettingen utenom offentlig forvaltning er redusert med nesten 56 000 personer i samme periode. De foreløpige beregningene i nasjonalregnskapet viser at årslønnsveksten for 2010 var på 3,6 prosent.

Revisjoner

For 2010 er ny informasjon tatt inn for alle kvartalene. Dette har ført til en endring av de ujusterte tallene for BNP Fastlands-Norge med 0,4 prosentpoeng i 1. kvartal, 0,1 prosentpoeng i 2. kvartal og 0,6 prosentpoeng i 3. kvartal. Revisjonen er først og fremst knyttet til innarbeiding av ny informasjon om produktavgifter og -subsidier. Målt i basisverdi er BNP Fastlands-Norge revidert opp med 0,1 prosentpoeng i de to første kvartalene og 0,2 prosentpoeng i 3. kvartal. Endringene har også medført at sesongjusterte tallene for BNP Fastlands-Norge i markedsverdi er revidert opp med 0,1 prosentpoeng i 1. kvartal, ned med 0,1 prosentpoeng i 2. kvartal og opp med 0,2 prosentpoeng i 3. kvartal i 2010.

Det er ikke innarbeidet ny informasjon om 2009, men de sesongjusterte tallene har endret seg fra forrige publisering som følge av at det er beregnet nye sesongfaktorer basert på endringene i 2010. Veksten i BNP Fastlands-Norge er revidert opp med 0,1 prosentpoeng i 1. og 2. kvartal og opp med 0,2 prosentpoeng i 4. kvartal.

Overføring av riksveiene fra stat til kommune

Fra og med 1. januar 2010 ble ansvaret for riksveiene overført fra stats- til kommuneforvaltningen. Denne kapitalflyttingen internt i offentlig forvaltning medfører at bruttoprodukt og konsum er revidert ned i staten og tilsvarende opp i kommunene. Offentlig forvaltning samlet er upåvirket av flyttingen.

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 
  1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010
  Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert
  Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 0,6 0,5 -0,6 -0,8 0,0 -0,2 1,7 1,6 -1,5 -1,6 -1,0 -1,4
BNP Fastlands-Norge 0,6 0,5 0,8 0,4 0,4 0,5 2,2 2,1 1,1 0,9 3,0 2,4
Husholdningenes konsum 0,9 0,7 6,1 6,0 -0,2 -0,2 2,2 2,0 1,2 1,3 3,3 3,3
Offentlig konsum -0,2 1,3 1,1 1,9 1,2 1,3 1,8 3,3 1,7 0,7 2,3 2,7
Bruttoinvestering i fast kapital -14,4 -14,0 -18,0 -17,8 8,1 7,9 -5,1 -4,3 -6,6 -7,0 -6,5 -7,8
Eksport 0,1 0,1 0,9 1,5 -4,5 -4,3 -0,5 0,0 1,5 -1,3 -2,3 -4,3
Import 0,2 0,9 6,3 7,0 7,7 6,5 13,4 12,9 -1,9 0,0 7,7 10,1
 
BNP for noen av våre handelspartnere. Sesongjustert utvikling i volum
 
  Prosentvis endring fra forrige kvartal
  2008 2009 2010
  4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
 
Sverige -4,1 -2,6 0,3 -0,1 0,9 1,7 2,0 2,1 ..
Danmark -2,6 -1,6 -2,4 0,4 0,5 0,7 1,3 1,0 ..
Finland -3,1 -5,6 -1,1 1,3 0,3 0,1 2,6 0,5 ..
Tyskland -2,2 -3,4 0,5 0,7 0,3 0,6 2,3 0,7 ..
Frankrike -1,5 -1,5 0,2 0,2 0,6 0,2 0,6 0,3 ..
UK -2,1 -2,2 -0,8 -0,3 0,5 0,3 1,1 0,7 -0,5
USA -1,7 -1,2 -0,2 0,4 1,2 0,9 0,4 0,6 0,8
Norge -0,3 -0,4 -1,0 0,6 -0,2 0,6 0,0 -1,5 2,4
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB