10185
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10185
Klar vekst i fastlandsøkonomien
statistikk
2010-11-23T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapseptember 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Klar vekst i fastlandsøkonomien

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge økte med 0,9 prosent i 3. kvartal 2010, mens veksten de to foregående kvartalene var på 0,5 prosent. Konsumet i husholdningene og i offentlig forvaltning økte, men også eksport utenom olje og gass bidro til veksten i 3. kvartal.

Bruttoprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2007=100

Ifølge de sesongjusterte tallene falt BNP totalt med 1,6 prosent. Nedgangen kom som følge av en sterk reduksjon i utvinning av råolje og naturgass. Denne nedgangen må blant annet sees i sammenheng med produksjonsstopp som følge av planlagt vedlikehold av installasjoner på kontinentalsokkelen.

Økt produksjon av varer og tjenester

Aktivitetsoppgangen i Fastlands-Norge var bred i 3. kvartal. Bruttoproduktet i industrien økte med 1,9 prosent som følge av blant annet vekst i verkstedindustrien og i produksjon av kjemiske råvarer. Økning i anleggsarbeider var den viktigste faktoren til at bygge- og anleggsvirksomheten økte med 1,7 prosent.

Produksjonen i kraftforsyning gikk sesongjustert opp med 3,7 prosent fra 2. til 3. kvartal, og trakk isolert sett opp BNP Fastlands-Norge med 0,1 prosentpoeng. Dette må imidlertid sees i sammenheng med den lave produksjonen gjennom første halvår av 2010.

Aktiviteten i de private tjenesteproduserende næringene økte med 0,7 prosent fra 2. til 3. kvartal. Varehandel bidro sterkest til veksten, men det var økning i de fleste tjenesteområdene. Offentlig forvaltning økte også, med 0,3 prosent for andre kvartal på rad.

Bruttoinvesteringer i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2007=100

Markert konsumvekst i husholdningene

Husholdningskonsumet økte med 1,3 prosent i 3. kvartal etter en svak utvikling i årets to første kvartaler. Det var klar vekst i både vare- og tjenestekonsumet. Klær og sko, matvarer og varig fritidsutstyr bidro mest til veksten i varekonsumet, mens det var en relativ jevn vekst for de ulike tjenestekonsumkategoriene. Husholdningenes konsum i utlandet økte med 4,9 prosent i 3. kvartal etter et klart fall i 2. kvartal. Denne utviklingen må delvis sees i sammenheng askeskyen fra Island som stoppet utenlandsreisene en periode i 2. kvartal.

Bruttonasjonalprodukt 4. kvartal 2008-1. kvartal 2010. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
  2008 2009 4. kvartal 2008 1. kvartal 2009 2. kvartal 2009 3. kvartal 2009 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 0,8      -1,4 -0,1 -0,5 -1,1 0,7 -0,2 0,5 -0,2 -1,6
BNP Fastlands-Norge 1,8 -1,3 -1,1 -0,5 0,0 -0,1 0,6 0,5 0,5 0,9
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart -2,6 -1,7 3,3 -0,6 -4,6 3,2 -2,7 0,4 -2,4 -10,2
Innenlandsk sluttanvendelse 1,9 -3,7 -0,5 -3,9 0,7 -0,5 0,2 0,9 4,4 -1,2
Konsum i husholdninger 1,5 0,0 -1,0 -0,6 1,8 1,0 1,3 0,7 -0,2 1,3
Konsum i offentlig forvaltning 4,1 4,7 0,3 2,8 0,9 1,0 -0,6 1,3 1,3 0,7
Bruttoinvestering i fast kapital 2,0 -7,4 3,4 -5,0 -5,8 -4,2 7,3 -14,0 7,9 -7,0
Eksport 1,0 -4,0 1,3 -3,4 -2,7 3,6 0,9 0,1 -4,3 -1,3
Import 4,3 -11,4 0,5 -13,9 1,6 1,9 2,6 0,9 6,5 0,0
                     
Sysselsatte personer 3,2 -0,4 -0,4 -0,5 -0,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,2
Utførte timeverk 3,5 -1,8 -0,8 -0,6 -0,3 -0,3 -0,1 0,0 0,1 0,3
 

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 0,7 prosent, hovedsakelig knyttet til økt konsum av helse- og omsorgstjenester både i stats- og kommuneforvaltningen.

Reduserte oljeinvesteringer

Etter å ha økt med 4 prosent fra 1. til 2. kvartal, viser foreløpige beregninger at bruttoinvesteringer i fast realkapital i virksomheter tilknyttet olje- og gassutvinning samlet falt med nær 13 prosent i 3. kvartal. Oljeinvesteringene har gradvis sunket siden toppen i begynnelsen av 2009, og var i 3. kvartal om lag 35 prosent lavere enn toppunktet.

Husholdningenes boliginvesteringer nådde et bunnpunkt i 4. kvartal 2009, viser nye nasjonalregnskapstall. Boliginvesteringene har nå økt tre kvartaler på rad, og veksten på 2,2 prosent i 3. kvartal er noe sterkere enn i de to foregående kvartalene.

Investeringene i privat i næringsliv på fastlandet gikk ned med 2,1 prosent i 3. kvartal. Nedgangen må sees i lys av den meget kraftige økningen i investeringene fra 1. til 2. kvartal. Bruttoinvesteringene i industri og bergverk falt med 8,2 prosent etter en relativt generell nedgang for mange næringer. Størst var nedgangen innenfor oljeraffinering og verkstedindustri.

Vekst i eksport av tradisjonelle varer

Eksport av tradisjonelle varer økte med 2,2 prosent i 3. kvartal. Eksport av fisk og fiskeprodukter og kjemiske og mineralske produkter bidro sterkt til veksten. Nedgangen i eksport av råolje og naturgass, som fulgte av den reduserte innenlandske produksjonen, bidro til at norsk eksport samlet gikk ned med 1,3 prosent fra 2. til 3. kvartal.

Import av tradisjonelle varer gikk ned med 1,7 prosent i 3. kvartal. Redusert import av metaller og elektrisk kraft trakk ned, mens økt import av verkstedprodukter, klær og sko og næringsmidler bidro til å dempe nedgangen.

Svak økning i sysselsettingen

Sysselsettingen økte med 0,2 prosent i 3. kvartal, etter å ha vært tilnærmet uendret siden 3. kvartal 2009. Sysselsettingsveksten er knyttet til kommuneforvaltingen, varehandel og bygge- og anleggsvirksomhet. Sysselsettingen var relativ stabil for øvrige næringer på fastlandet med unntak av forretningsmessig tjenesteyting, som hadde en klar nedgang. Utførte timeverk økte med 0,3 prosent. Timeverkene økte mer enn sysselsettingen, noe som hovedsakelig kan knyttes til redusert sykefravær.

Revisjoner av 2009 og 2010

For 2009 er bruttoinvesteringer i fast realkapital innenfor virksomhet tilknyttet olje- og gassutvinning revidert opp med 7,5 prosentpoeng som følge av ny informasjon om anskaffelser av rigger. Denne revisjonen medførte en oppjustering av veksten i BNP Fastlands-Norge med 0,1 prosentpoeng fra 2008 til 2009.

For 2010 er ny informasjon innarbeidet for de to første kvartalene. De ujusterte tallene for BNP Fastlands-Norge er revidert ned med 0,1 prosentpoeng i 1. kvartal, mens 2. kvartal er revidert opp med 0,2 prosentpoeng hovedsakelig som følge av ny informasjon om tjenestenæringene. De sesongjusterte tallene er på sin side justert opp med 0,3 prosentpoeng i 1. kvartal, mens de er uendret i 2. kvartal. Også konsumet i husholdningene er oppjustert i 2. kvartal. Dette skyldes ny informasjon om husholdningenes konsum i utlandet.

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 
  2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010
  Nye tall    Forrige
publisering
Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert
  Prosentvis volumendring fra
foregående periode
   Prosentvis volumendring fra
samme periode året før
   Prosentvis volumendring fra
foregående periode
   Prosentvis volumendring fra
samme periode året før
  Nye tall    Forrige
publisering
   Nye tall    Forrige
publisering
   Nye tall    Forrige
publisering
   Nye tall    Forrige
publisering
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) -1,4 -1,4 0,5 0,2 -0,8 -0,8 -0,2 0,1 1,6 1,4
BNP Fastlands-Norge -1,3 -1,4 0,5 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 2,1 1,9
Husholdningenes konsum 0,0 0,0 0,7 0,5 6,0 5,9 -0,2 -0,6 2,0 1,3
Offentlig konsum 4,7 4,7 1,3 1,4 1,9 2,3 1,3 1,2 3,3 3,1
Bruttoinvestering i fast kapital -7,4 -9,1 -14,0 -10,4 -17,8 -13,9 7,9 7,3 -4,3 -4,9
Eksport -4,0 -4,0 0,1 -0,3 1,5 0,8 -4,3 -2,4 0,0 1,0
Import -11,4 -11,4 0,9 0,2 7,0 6,5 6,5 5,5 12,9 10,6
 
BNP for noen av våre handelspartnere. Sesongjustert utvikling i volum
 
  Prosentvis endring fra forrige kvartal
  2008 2009 2010
  4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal
 
Sverige -3,9 -2,7 0,3 0,5 0,6 1,5 1,9 ..
Danmark -2,2 -1,8 -2,4 1,1 0,2 0,7 1,7 ..
Finland -3,1 -5,7 -0,8 1,1 0,3 0,1 1,9 1,3
Tyskland -2,2 -3,4 0,5 0,7 0,3 0,6 2,3 0,7
Frankrike -1,5 -1,5 0,1 0,2 0,6 0,2 0,7 0,4
UK -2,1 -2,3 -0,8 -0,3 0,4 0,4 1,2 0,8
USA -1,7 -1,2 -0,2 0,4 1,2 0,9 0,4 0,5
Norge -0,1 -0,5 -1,1 0,7 -0,2 0,5 -0,2 -1,6
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB