10091
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10091
Aktivitetsøkning i Fastlands-Norge
statistikk
2010-08-19T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapjuni 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Aktivitetsøkning i Fastlands-Norge

For fjerde kvartal på rad vokste bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge. Veksten i 2. kvartal var på 0,5 prosent. Både industrien og mange av tjenestenæringene viste klar vekst.

Ifølge de sesongjusterte tallene økte BNP totalt med 0,1 prosent fra 1. til 2. kvartal. Den innenlandske etterspørselen økte som følge av vekst i offentlig konsum og økte investeringer. Også eksporten av tradisjonelle varer økte etter to kvartaler med tilnærmet uendret vekst. Nedgang i husholdningskonsumet bidro imidlertid til å dempe oppgangen.

Økt industriproduksjon

Bruttoproduktet i industrien vokste med 0,6 prosent fra 1. til 2. kvartal. Kjemisk og mineralsk industri samt trelast og trevareindustri bidro mest til oppgangen. Tallene viser at bunnpunktet for industrien ble nådd i 2. kvartal 2009. Den samlede industriproduksjonen var likevel bare svakt høyere i første halvår 2010 enn i andre halvår 2009.

Aktiviteten i annen vareproduksjon falt i 2. kvartal, først og fremst som følge av redusert produksjon av elektrisitet. Nedgangen i kraftforsyning bidro isolert sett til å trekke ned veksten i BNP Fastlands-Norge med 0,2 prosentpoeng. Bygge- og anleggsvirksomheten økte imidlertid klart og bidro til å dempe det samlede fallet i annen vareproduksjon.

Tjenesteproduksjonen vokste moderat i 2. kvartal 2010. Det var oppgang for næringer som forretningsmessig og finansiell tjenesteyting, mens lufttransport og varehandel var blant næringene som hadde en tilbakegang. Reduksjonen i lufttransport må sees i sammenheng med flyforbudet som fulgte i kjølvannet av vulkanutbruddet på Island i april.

Offentlig forvaltning vokste med 0,3 prosent i 2. kvartal, og bidro igjen positivt til BNP-veksten. Til tross for streik økte aktiviteten i kommunene med 0,4 prosent fra 1. til 2. kvartal 2010.

I sesongjusteringen er det vanskelig å korrigere for effekter av handel i sammenheng med påsken. Dette gjør at de sesongjusterte tallene for 1. og 2. kvartal er noe mer usikre enn tallene for de øvrige kvartalene.

Bruttoprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2007=100

Bruttoinvesteringer i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2007=100

Bruttonasjonalprodukt 4. kvartal 2008-1. kvartal 2010. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
  2008 2009 1. kvartal 2009 2. kvartal 2009 3. kvartal 2009 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 0,8 -1,4 -0,5 -1,1 0,4 0,1 0,2 0,1
BNP Fastlands-Norge 1,8 -1,4 -0,5 -0,3 0,4 0,5 0,2 0,5
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart -2,6 -1,7 -0,5 -4,0 0,8 -1,0 0,4 -1,2
Innenlandsk sluttanvendelse 1,9 -3,7 -4,2 0,7 -0,4 0,5 0,5 3,3
Konsum i husholdninger 1,5 0,0 -0,7 1,9 1,1 1,2 0,5 -0,6
Konsum i offentlig forvaltning 4,1 4,7 2,9 0,9 1,1 -0,6 1,4 1,2
Bruttoinvestering i fast kapital 2,0 -9,1 -8,9 -1,4 -4,6 3,2 -10,4 7,3
Eksport 1,0 -4,0 -3,1 -2,6 3,2 0,8 -0,3 -2,4
Import 4,3 -11,4 -14,1 2,0 2,0 2,2 0,2 5,5
                 
Sysselsatte personer 3,2 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 0,0 -0,1 -0,1
Utførte timeverk 3,5 -1,8 -0,7 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1
 

Nedgang i konsumet

Husholdningenes konsum falt med 0,6 prosent i 2. kvartal 2010. Det meste av nedgangen kan føres tilbake til fall i varekonsumet. Nærmere halvparten av reduksjonen i varekonsumet skyldes lavere forbruk av elektrisitet, som igjen har sammenheng med et høyt forbruk i 1. kvartal på grunn av en kald vinter. Det var også en svak nedgang både i dagligvarekonsumet og konsumet av varige goder utenom biler. Tjenestekonsumet vokste derimot svakt, mens husholdningenes konsum i utlandet gikk kraftig ned. Utenlandskonsumet alene trakk dermed konsumveksten ned med 0,3 prosentpoeng. Fallet i utenlandskonsumet kom etter en klar vekst i 1. kvartal og må ses i sammenheng med lavere reiseaktivitet i april som følge av askeskyen fra Island.

Vekst i investeringene

Foreløpige tall fra nasjonalregnskapet viser at det var vekst både i olje- og fastlandsinvesteringene i 2. kvartal 2010. Veksten på fastlandet kom først og fremst som en følge av økte investeringer i offentlig forvaltning, mens investeringene i industrien falt.

Fallet i boliginvesteringene, som startet alt i slutten av 2007, har bremset opp gjennom 2009 og begynnelsen av 2010. Fra 1. til 2. kvartal 2010 økte investeringene i bolig med 0,1 prosent.

Til tross for investeringsoppgangen i 2. kvartal var investeringene samlet for første halvår 2010 likevel 5,6 prosent lavere enn investeringene i andre halvår i 2009. To tredeler av denne nedgangen kan forklares med nedgang i investeringene i offentlig forvaltning.

Redusert eksport, økt import

Eksporten gikk noe ned, mens importen økte i 2. kvartal 2010. Eksporten av tradisjonelle varer gikk imidlertid opp med 0,8 prosent. Import av tradisjonelle varer økte med 4,6 prosent og sto med det for det meste av importveksten. Blant annet var det markert vekst i importen av metaller og verkstedprodukter.

Svak nedgang i sysselsettingen

Sesongjusterte tall viser at sysselsettingen falt svakt i 2. kvartal. Sysselsettingsnedgangen startet i andre halvår av 2008, men har bremset opp de siste tre kvartalene. I industrien gikk antall sysselsatte personer ned med 0,9 prosent i årets andre kvartal, mens det var en sysselsettingsnedgang innenfor varehandel på 1,4 prosent. Økt sysselsetting i kommuneforvaltningen bidro til å holde nivået oppe for samlet sysselsetting.

Utførte timeverk falt med 0,1 prosent i 2. kvartal. Streikene i bygge- og anleggsvirksomhet og i kommuneforvaltningen i løpet av kvartalet bidro negativt, mens blant annet redusert sykefravær trakk antallet timeverk opp.

Revisjoner av 2008 og 2009

Tallene for 2008 er revidert på bakgrunn av ny regnskapsstatistikk. Dette har medført at veksten i BNP samlet er revidert ned med 1,0 prosentpoeng, mens BNP Fastlands-Norge er revidert ned med 0,4 prosentpoeng. Blant næringene som er revidert mest ned, finner vi utvinning av råolje og naturgass samt forretningsmessig tjenesteyting, mens blant annet bruttoproduktet i post- og teletjenester er revidert noe opp. Samtidig er husholdningenes konsum revidert opp fra en vekst på 1,2 prosent til en vekst på 1,5 prosent.

For 2009 er veksten i BNP og BNP Fastlands-Norge revidert opp med 0,2 prosentpoeng, primært som følge av en oppjustering av bygge- og anleggsvirksomhet.

For 1. kvartal 2010 er veksten i BNP Fastlands-Norge revidert opp med 0,1 prosentpoeng fra 4. kvartal 2009.

Revidert vekst i årslønn 2009

Veksten i årslønn for alle lønnstakere for 2009 er nå beregnet til 4,2 prosent. Vekstanslaget innebærer revisjoner i forhold til Statistisk sentralbyrås tidligere publiseringer av denne størrelsen. I februar 2010 kom de første foreløpige nasjonalregnskapstallene for hele 2009 (Økonomisk utsyn for 2009), og årslønnsveksten ble beregnet til 4,1 prosent. Basert på foreløpige lønnssumtall for 2009 fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret publisert i mars i år ble årslønnsveksten for 2009 oppjustert til 4,5 prosent i forbindelse med publisering av kvartalsvis nasjonalregnskap for 1. kvartal 2010 i mai.

 

Endelige lønnssumtall for 2009 fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret, publisert av Statistisk sentralbyrå 30. juni, medførte en nedjustering av tallene fra den foreløpige statistikken. Denne nedjusteringen er hovedårsaken til at nasjonalregnskapet nå har revidert årslønnsveksten for 2009 ned med 0,3 prosentpoeng sammenlignet med publiseringen i mai.

 

Årslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus.

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 
  2008 2009 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010
  Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert
  Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 0,8 1,8 -1,4 -1,6 0,1 0,1 -1,1 -1,2 0,2 -0,1 -0,8 -0,9
BNP Fastlands-Norge 1,8 2,2 -1,4 -1,6 0,5 0,4 0,1 0,0 0,2 0,1 0,5 0,8
Husholdningenes konsum 1,5 1,2 0,0 0,0 1,2 1,3 3,4 3,4 0,5 0,7 5,9 5,7
Offentlig konsum 4,1 4,1 4,7 4,8 -0,6 -0,7 5,2 4,9 1,4 1,0 2,3 3,4
Bruttoinvestering i fast kapital 2,0 1,4 -9,1 -7,9 3,2 3,0 -11,2 -7,7 -10,4 -11,0 -13,9 -13,6
Eksport 1,0 0,9 -4,0 -4,0 0,8 1,0 -1,4 -1,3 -0,3 -0,2 0,8 0,0
Import 4,3 2,2 -11,4 -10,3 2,2 0,6 -9,0 -5,2 0,2 -0,5 6,5 2,4
 
BNP for noen av våre handelspartnere. Sesongjustert utvikling i volum
 
  Prosentvis endring fra forrige kvartal
  2008 2009 2010
  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal
 
Sverige -1,1 0,0 0,1 -4,0 -2,9 0,6 0,4 0,5 1,5 1,2
Danmark -1,4 1,2 -1,0 -2,3 -1,8 -1,8 0,6 0,2 0,5 ..
Finland 0,3 0,4 -0,7 -3,1 -5,6 -0,3 0,6 -0,2 -0,4 ..
Tyskland 1,4 -0,7 -0,4 -2,2 -3,4 0,5 0,7 0,3 0,5 2,2
Frankrike 0,5 -0,7 -0,2 -1,6 -1,5 0,1 0,3 0,6 0,2 0,6
UK 0,5 -0,3 -0,9 -2,1 -2,3 -0,7 -0,3 0,4 0,3 1,1
USA -0,2 0,1 -1,0 -1,7 -1,2 -0,2 0,4 1,2 0,9 0,6
Norge -0,9 0,3 -0,7 0,2 -0,5 -1,1 0,4 0,1 0,2 0,1
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB