10095
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10095
Negativ vekst i norsk økonomi
statistikk
2010-02-18T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapdesember 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Negativ vekst i norsk økonomi

2009 går inn i historien som et svakt år for store deler av norsk økonomi. For første gang på 20 år var det nedgang i bruttonasjonalproduktet (BNP) målt i faste priser. Både BNP og BNP Fastlands-Norge gikk ned med 1,5 prosent fra 2008 til 2009.

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2007=100

Bruttoinvesteringer i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2007=100

Nedgangen i fastlandsøkonomien startet i 3. kvartal 2008 og fortsatte inn i 1. kvartal 2009. Fallet stoppet i 2. kvartal, og aktiviteten økte svakt i de tre siste kvartalene av 2009. Fra 3. til 4. kvartal var veksten på 0,3 prosent, det samme som kvartalet før. Etterspørselsnedgang i både inn- og utland trakk aktiviteten ned i mange næringer. Eksportrettet industri og varehandel bidro sterkt til nedgangen i begynnelsen av året, mens forretningsmessig tjenesteyting trakk mest ned i andre halvdel av 2009. Økt aktivitet i offentlig forvaltning gjennom hele fjoråret dempet nedgangen i norsk økonomi.

Økt vareproduksjon

Industriproduksjonen økte med 1,0 prosent i 4. kvartal. Dette var andre kvartal på rad med vekst. Produksjon av kjemiske råvarer og metallvarer bidro mest til økningen. Sterk nedgang fra 3. kvartal 2008 til og med 2. kvartal 2009 førte imidlertid til at aktiviteten i industrien falt med hele 5,8 prosent fra 2008 til 2009. Nedgangen kan knyttes til etterspørselssvikt både innenlands og utenlands. Unntaket var rekordhøye investeringer i olje- og gassvirksomheten som bidro til å holde oppe aktiviteten i deler av industrien. Nedgangen i industrien bidro med om lag 0,7 prosentpoeng av reduksjonen i BNP Fastlands-Norge i 2009.

Økning i kraftproduksjon og fiske bidro til at annen vareproduksjon økte med 0,9 prosent i 4. kvartal. Redusert aktivitet i bygge- og anleggsvirksomhet dempet veksten. For fjoråret sett under ett ble bruttoproduktet i annen vareproduksjon redusert med 3,8 prosent, og nærmere halvparten av nedgangen kom som følge av lavere kraftproduksjon i 2009 enn året før.

Nedgang i tjenesteproduksjonen

De private tjenesteytende næringene falt med 0,1 prosent i 4. kvartal og bremset veksten i BNP Fastlands-Norge. Finansiell tjenesteyting og forretningsmessig tjenesteyting trakk mest ned, mens transportnæringene og varehandel bidro positivt. For 2009 sett under ett, gikk aktiviteten i tjenestenæringene ned med 1,0 prosent, først og fremst som følge av nedgang i forretningsmessig tjenesteyting, varehandel og transportnæringene.

Bruttonasjonalprodukt. 3. kvartal 2008-4. kvartal 2009. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
  2008 2009 3. kvartal 2008 4. kvartal 2008 1. kvartal 2009 2. kvartal 2009 3. kvartal 2009 4. kvartal 2009
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 1,8 -1,5 -0,7 0,2 -0,7 -1,2 0,5 0,1
BNP Fastlands-Norge 2,2 -1,5 -0,1 -1,2 -0,9 0,1 0,3 0,3
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 0,6 -1,7 -2,6 4,8 0,0 -5,2 1,2 -0,6
Innenlandsk sluttanvendelse 2,5 -3,0 1,3 -2,9 -1,5 0,7 -0,7 0,5
Konsum i husholdninger 1,2 -0,1 -1,0 -1,0 -0,3 1,0 1,2 1,3
Konsum i offentlig forvaltning 4,1 5,2 1,0 0,6 2,0 1,5 1,2 0,1
Bruttoinvestering i fast kapital 1,4 -7,9 1,5 -2,1 -4,6 -0,5 -4,9 0,3
Eksport 0,9 -4,3 -3,8 1,7 -3,5 -2,9 3,3 1,0
Import 2,2 -9,7 0,2 -6,2 -7,4 1,9 0,9 2,6
                 
Sysselsatte personer 3,1 -0,4 1,1 -0,3 -0,5 -0,3 -0,3 0,1
Utførte timeverk 3,4 -1,5 0,9 -0,7 -0,7 -0,2 -0,4 0,0
 

Fortsatt vekst i kjøp av biler

For tredje kvartal på rad var det klar vekst i husholdningens konsum etter fire kvartaler med fall. Også i 4. kvartal var det kjøp av biler som trakk mest opp. Om lag 1,6 prosentpoeng av den samlede veksten i varekonsumet på 2,2 prosent i 4. kvartal skyldes økningen i husholdningenes bilkjøp. Tjenestekonsumet økte moderat med 0,2 prosent. Fra 2008 til 2009 var husholdningenes samlede konsum om lag uendret.

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 5,2 prosent i 2009. Veksten i statsforvaltningen var på 5,5 prosent, mens kommuneforvaltningen økte med 4,9 prosent. Fra 3. til 4. kvartal var det offentlige konsumet tilnærmet uendret etter kraftig vekst tidligere i de tre første kvartalene.

Fall i industriinvesteringene

Bruttoinvesteringene i industrien falt med 34,2 prosent fra 2008 til 2009. Den sterke nedgangen må imidlertid sees i sammenheng med et høyt investeringsnivå i 2008, blant annet innenfor produksjon av kjemiske råvarer. I 4. kvartal falt industriinvesteringene med 5,1 prosent. Investeringene i utvinning av råolje og naturgass, som utgjør over en firedel av de totale investeringene, økte med 7,4 prosent fra 2008 til 2009.

Husholdningenes boliginvesteringer har falt sammenhengende i to og et halvt år, og i 4. kvartal var nedgangen på 3,9 prosent. Fallet er imidlertid dempet gjennom de siste kvartalene. Som årsgjennomsnitt var boliginvesteringene nesten 19 prosent lavere i 2009 enn året før.

Redusert handelsoverskudd

Norges handelsoverskudd ble redusert med nesten 30 prosent, eller om lag 140 milliarder kroner, fra 2008 til 2009. Nedgangen kan i sin helhet forklares med fall i prisen på råolje, naturgass og andre petroleumsprodukter, hvor det var en nedgang i eksportverdien på 157 milliarder fra 2008.

Regnet i volum var samlet eksport 4,3 prosent lavere i 2009 enn året før. Det var sterkest nedgang i eksport av tradisjonelle varer, først og fremst på grunn av lavere etterspørsel etter metaller og kjemiske råvarer. Eksporten av tradisjonelle varer tok seg noe opp i 3. kvartal og var tilnærmet uendret i 4. kvartal.

Samlet import gikk ned med 9,7 prosent i volum fra 2008 til 2009. Import av tradisjonelle varer falt med hele 13,1 prosent. Det meste av nedgangen forklares med redusert import av verkstedprodukter, metaller og kjøretøyer. Import av tradisjonelle varer økte noe i 3. kvartal, men avtok med 0,7 prosent i 4. kvartal.

Lavere sysselsetting

Sysselsettingen gikk ned med 0,4 prosent fra 2008 til 2009, men økte svakt i 4. kvartal. Utførte timeverk falt på sin side med 1,5 prosent for året sett under ett. Avviket mellom sysselsetting og utførte timeverk skyldes blant annet økt sykefravær, redusert overtid og økning i permitteringer. Permitterte er i nasjonalregnskapet definert som sysselsatte, men utfører ikke timeverk.

Industri, varehandel og bygge- og anleggsvirksomhet bidro mest til nedgangen, mens økt sysselsetting først og fremst i helse- og sosialtjenester innenfor offentlig forvaltning dempet nedgangen.

Revisjoner av 2009

Som følge av ny informasjon, revideres tidligere kvartal fortløpende. Ujusterte tall for BNP og BNP Fastlands-Norge er uendret i 1. kvartal. BNP Fastlands-Norge er revidert ned med 0,1 prosentpoeng både i 2. og 3. kvartal, mens BNP totalt er justert ned med 0,1 prosentpoeng i 2. kvartal og 0,3 prosentpoeng i 3. kvartal.

Selv om BNP-tallene er lite revidert, kan ofte de sesongjusterte tall bli gjenstand for større endringer. Denne gangen er BNP Fastlands-Norge justert ned med 0,2 prosentpoeng i både 2. og 3. kvartal, mens sesongjustert BNP totalt er revidert ned med 0,3 prosentpoeng i 2. kvartal og 0,4 prosentpoeng i 3. kvartal. For begrepsforklaringer se nasjonalregnskapets temaside .

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 
  2008 1. kvartal 2009 2. kvartal 2009 3. kvartal 2009
  Nye tall Forrige publisering Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert
  Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 1,8 1,8 -0,7 -0,7 1,2 1,2 -1,2 -0,9 -5,1 -5,0 0,5 0,9 -1,0 -0,7
BNP Fastlands-Norge 2,2 2,2 -0,9 -0,9 0,8 0,8 0,1 0,3 -5,3 -5,2 0,3 0,5 -1,3 -1,2
Husholdningenes konsum 1,2 1,2 -0,3 -0,4 -2,6 -2,6 1,0 1,1 -2,1 -2,1 1,2 1,1 0,9 0,8
Offentlig konsum 4,1 4,1 2,0 2,3 7,7 7,9 1,5 1,8 1,0 1,5 1,2 1,2 6,3 6,9
Bruttoinvestering i fast kapital 1,4 1,4 -4,6 -5,0 -4,6 -4,4 -0,5 -0,5 -6,2 -6,0 -4,9 -4,8 -11,4 -11,3
Eksport 0,9 0,9 -3,5 -4,6 -3,0 -4,4 -2,9 -2,9 -9,7 -10,7 3,3 4,6 -2,2 -1,4
Import 2,2 2,2 -7,4 -7,8 -12,2 -11,9 1,9 1,5 -13,8 -13,7 0,9 -0,8 -10,1 -12,0
 
BNP for noen av våre handelspartnere. Sesongjustert utvikling i volum
 
  2008 2009
  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
 
Sverige 0,4 -0,2 -0,5 -4,8 -0,8 0,3 0,2 ..
Danmark -1,0 0,9 -1,0 -2,5 -1,4 -2,3 0,6 ..
Finland 0,2 0,9 0,2 -4,1 -4,9 -0,3 0,3 ..
Tyskland 1,6 -0,6 -0,3 -2,4 -3,5 0,4 0,7 0,0
Frankrike 0,5 -0,4 -0,2 -1,5 -1,4 0,3 0,3 0,6
UK 0,7 -0,1 -0,9 -1,8 -2,5 -0,7 -0,2 0,1
USA -0,2 0,4 -0,7 -1,4 -1,6 -0,2 0,6 1,4
Norge 0,2 0,3 -0,7 0,2 -0,7 -1,2 0,5 0,1
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB