10097
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10097
Økt aktivitet i fastlandsøkonomien
statistikk
2009-11-24T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapseptember 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt aktivitet i fastlandsøkonomien

Foreløpige tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap viser at bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge økte med 0,5 prosent i 3. kvartal. Produksjonen økte i både industri og bygge- og anleggsvirksomhet etter flere kvartaler med nedgang.

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2007=100

Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2007=100

Det var klar vekst i konsumet i både husholdninger og offentlig forvaltning, mens investeringene i fastlandsøkonomien gikk ned. I tillegg bidro økt eksport til aktivitetsveksten.

Produksjonsutviklingen i industrien bidro klart til veksten i BNP for Fastlands-Norge. Særlig markert var aktivitetsøkningen i næringsmiddelindustrien og metallindustrien. For industri og bergverk samlet økte bruttoproduktet med 1,8 prosent.

Produksjonen i bygge- og anleggsvirksomheten økte med 1,8 prosent. Videre bidro også fiske og fiskeoppdrett positivt til veksten i fastlandsøkonomien, mens nedgang i forretningsmessig tjenesteyting dempet veksten. Produksjon av elektrisitet gikk opp fra 2. til 3. kvartal og trakk isolert sett opp veksten i BNP for Fastlands-Norge med 0,1 prosentpoeng. Om lag en tredjedel av veksten i BNP for Fastlands-Norge kan føres tilbake til utviklingen i offentlig forvaltning som økte med 0,9 prosent.

BNP totalt gikk opp med 0,9 prosent hovedsakelig som følge av økt aktivitet i utvinning av råolje og naturgass i 3. kvartal.

Tallene viser ellers at aktivitetsnivået i Fastlands-Norge i de tre første kvartalene av 2009 var 1,9 prosent lavere enn i samme periode i 2008.

Bruttonasjonalprodukt 2. kvartal 2008-3. kvartal 2009. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
  2007 2008 2. kvartal 2008 3. kvartal 2008 4. kvartal 2008 1. kvartal 2009 2. kvartal 2009 3. kvartal 2009
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 2,7 1,8 0,2 -0,7 0,0 -0,7 -0,9 0,9
BNP Fastlands-Norge 5,6 2,2 0,7 -0,1 -1,3 -0,9 0,3 0,5
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart -5,0 0,6 -1,1 -2,6 4,5 -0,1 -4,8 2,0
Innenlandsk sluttanvendelse 5,0 2,5 -1,0 1,8 -3,2 -1,0 0,9 -1,5
Konsum i husholdninger 5,6 1,2 -0,7 -1,0 -0,9 -0,4 1,1 1,1
Konsum i offentlig forvaltning 3,0 4,1 0,9 1,0 0,8 2,3 1,8 1,2
Bruttoinvestering i fast kapital 12,5 1,4 0,7 1,1 -1,1 -5,0 -0,5 -4,8
Eksport 2,3 0,9 1,5 -4,5 2,3 -4,6 -2,9 4,6
Import 8,6 2,2 -1,2 0,6 -5,8 -7,8 1,5 -0,8
                 
Sysselsatte personer 4,1 3,1 0,7 1,0 -0,2 -0,4 -0,4 -0,4
Utførte timeverk 4,4 3,4 0,4 0,9 -0,6 -0,7 -0,2 -0,5
 

Sterk vekst i kjøp av biler

Etter at konsumet avtok fra 2. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009, har det vokst de to siste kvartalene.

Både vare- og tjenestekonsumet økte. Varekonsumet økte med 1,9 prosent fra 2. til 3. kvartal og om lag halvparten av veksten kom fra økte kjøp av biler. Tjenestekonsumet økte mindre enn varekonsumet med en vekst på 0,4 prosent. Husholdningenes kjøp i utlandet gikk ned for sjette kvartal på rad.

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 1,2 prosent fra 2. til 3. kvartal, etter enda noe høyere vekst i kvartalene før. Konsumet i kommuneforvaltningen gikk opp med 1,5 prosent mens veksten i statsforvaltningen var på 0,9 prosent. Konsum av helse- og omsorgstjenester bidro mest til veksten både i stats- og kommuneforvaltningen.

Reduserte fastlandsinvesteringer

Industriinvesteringene falt markert i 3. kvartal. For boliginvesteringene fortsatte nedgangen, mens økte investeringer i offentlig forvaltning og i annen vareproduksjon dempet den samlede investeringsnedgangen. Bruttoinvesteringene i utvinning av råolje og naturgass er så langt i år på et høyt nivå til tross for nedgang i de to siste kvartalene.

Fall i sysselsettingen

Sysselsettingen totalt falt med 0,4 prosent fra 2. til 3. kvartal. Nedgang i varehandel, forretningmessig tjenesteyting og i industrien bidro mest til nedgangen, mens det var økt sysselsetting både i stats- og kommuneforvaltningen. Det var om lag 40 000 færre sysselsatte i 3. kvartal 2009 i forhold til samme kvartal året før.

Økt eksport av tradisjonelle varer

Både import og eksport av tradisjonelle varer økte i 3. kvartal. Eksport av tradisjonelle varer økte med 6,6 prosent. De sterkeste bidragene til veksten kom gjennom eksport av metaller, verkstedprodukter og fisk og fiskeprodukter.

Import av tradisjonelle varer gikk opp med 1,4 prosent, og igjen var det import av biler som bidro mest til veksten.

Revisjoner av 2009

Til 3. kvartal 2009 er resultatene fra det endelige realregnskapet for 2007 innarbeidet i grunnlaget for kvartalsvis nasjonalregnskap slik at fastpristallene baserer seg på priser fra 2007, mot 2006 ved forrige publisering. Dette har sammen med innarbeiding av ny informasjon, ført til justeringer av tidligere publiserte tall. Sesongjusterte tall for BNP for Fastlands-Norge er revidert opp med 0,4 prosentpoeng i 1. kvartal mens 2. kvartal er uendret.

 

For revisjoner av 2007 og 2008, se Nasjonalregnskap, årlig, endelig regnskap 2007, foreløpig regnskap, 2008 . For begrepsforklaringer vises det til nasjonalregnskapets temaside .

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 
  2008 4. kvartal 2008 1. kvartal 2009 2. kvartal 2009
  Nye tall Forrige publisering Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert
  Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 1,8 2,1 0,0 0,4 0,2 0,7 -0,7 -0,8 1,2 1,1 -0,9 -1,3 -5,0 -4,8
BNP Fastlands-Norge 2,2 2,6 -1,3 -1,0 -0,4 0,3 -0,9 -1,3 0,8 0,8 0,3 0,3 -5,2 -5,0
Husholdningenes konsum 1,2 1,3 -0,9 -0,8 -1,7 -1,5 -0,4 -0,5 -2,6 -2,2 1,1 0,6 -2,1 -2,4
Offentlig konsum 4,1 3,8 0,8 1,4 3,3 3,9 2,3 1,4 7,9 7,5 1,8 2,0 1,5 1,4
Bruttoinvestering i fast kapital 1,4 3,9 -1,1 0,2 -4,6 -0,9 -5,0 -5,0 -4,4 -3,2 -0,5 0,1 -6,0 -4,0
Eksport 0,9 1,4 2,3 2,4 -0,4 0,7 -4,6 -5,6 -4,4 -4,8 -2,9 -2,9 -10,7 -10,0
Import 2,2 4,4 -5,8 -4,3 -6,8 -3,6 -7,8 -10,3 -11,9 -12,8 1,5 2,2 -13,7 -14,3
 
BNP for noen av våre handelspartnere. Sesongjustert utvikling i volum
 
  Prosentvis endring fra forrige kvartal
  2008 2009
  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal
 
Sverige 0,5 -0,2 -0,5 -4,9 -0,9 0,2 ..
Danmark -1,3 1,0 -1,4 -2,0 -1,3 -2,6 ..
Finland 0,7 0,0 -1,1 -2,5 -3,0 -2,6 ..
Tyskland 1,6 -0,6 -0,3 -2,4 -3,5 0,4 0,7
Frankrike 0,5 -0,4 -0,2 -1,5 -1,4 0,3 0,3
UK 0,6 -0,1 -0,7 -1,8 -2,5 -0,6 -0,4
USA -0,2 0,4 -0,7 -1,4 -1,6 -0,2 0,9
Norge 0,5 0,2 -0,7 0,0 -0,7 -0,9 0,9
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB