10099
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10099
Svak vekst i Fastlands-Norge
statistikk
2009-08-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapjuni 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak vekst i Fastlands-Norge

Foreløpige nasjonalregnskapstall viser at bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge økte svakt i 2. kvartal etter to kvartaler med nedgang. Nedgangen i investeringene og eksporten av tradisjonelle varer stoppet opp, mens konsumet økte både i husholdningene og i offentlig forvaltning.

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2006=100

Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2006=100

Etter nedgang både i 4. kvartal 2008 og 1. kvartal 2009, økte BNP for Fastlands-Norge med 0,3 prosent, ifølge sesongjusterte tall. Økt konsum i husholdninger og offentlig forvaltning bidro klart til veksten, mens lavere oljeinvesteringer trakk ned. Den kraftige konjunkturnedgangen det siste året har bidratt til at BNP for Fastlands-Norge var 2,2 prosent lavere første halvår i 2009 enn i samme periode i 2008.

Økt aktivitet i tjenesteyting, fall i vareproduksjon

Økt aktivitet i både offentlig og privat tjenesteyting, særlig i forretningsmessig tjenesteyting, varehandelen, og post- og telekommunikasjon, bidro til veksten i BNP for Fastlands-Norge fra 1. til 2. kvartal i år.

For fjerde kvartal på rad falt industriproduksjonen, men nedgangen i 2. kvartal i år på 1,4 prosent er markert lavere enn i de to foregående kvartalene. Store deler av industrien har vært rammet av den internasjonale nedgangen. Fra 1. til 2. kvartal var det særlig i kjemisk og mineralsk industri samt i verkstedindustrien at aktiviteten gikk ned. Bruttoproduktet i trelast- og trevareindustri økte imidlertid kraftig etter flere kvartaler med til dels sterk nedgang.

Også produksjon av elektrisitet gikk ned for fjerde kvartal på rad og bidro isolert sett til å trekke BNP for Fastlands-Norge ned med vel 0,2 prosentpoeng. I bygge- og anleggsvirksomhet har aktiviteten falt i de tre siste kvartalene, men nedgangen på 0,8 prosent i 2. kvartal i år innebærer en klar oppbremsing av fallet.

Nedgang i utvinning av olje og naturgass gjorde at samlet BNP gikk ned med 1,3 prosent i 2. kvartal.

På grunn av ulik plassering av påsken fra år til år er usikkerheten i de sesongjusterte tallene spesielt stor i 1. og 2. kvartal. Påsken var i 1. kvartal i 2008, mens den var i 2. kvartal i 2009.

Bruttonasjonalprodukt 1. kvartal 2008-2. kvartal 2009. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
  2007 2008 1. kvartal 2008 2. kvartal 2008 3. kvartal 2008 4. kvartal 2008 1. kvartal 2009 2. kvartal 2009
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 3,1 2,1 0,4 0,6 -0,9 0,4 -0,8 -1,3
BNP Fastlands-Norge 6,1 2,6 0,4 0,6 0,1 -1,0 -1,3 0,3
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart -4,9 0,8 0,3 0,6 -3,9 5,1 0,7 -6,0
Innenlandsk sluttanvendelse 5,0 3,3 0,3 0,2 0,7 -2,3 -1,5 0,7
Konsum i husholdninger 6,1 1,3 0,3 -0,5 -0,9 -0,8 -0,5 0,6
Konsum i offentlig forvaltning 3,4 3,8 1,0 0,6 1,0 1,4 1,4 2,0
Bruttoinvestering i fast kapital 8,4 3,9 -2,9 0,4 1,3 0,2 -5,0 0,1
Eksport 2,5 1,4 0,7 0,4 -2,9 2,4 -5,6 -2,9
Import 7,5 4,4 0,7 -0,9 0,5 -4,3 -10,3 2,2
                 
Sysselsatte personer 4,1 3,1 0,8 0,7 0,5 -0,3 -0,4 0,0
Utførte timeverk 4,4 3,4 0,8 0,6 0,4 -0,4 -0,9 0,0
 

Vekst i husholdningskonsumet

Husholdningskonsumet vokste med 0,6 prosent i 2. kvartal. Veksten kom etter en nedgang i de fire foregående kvartalene. Varekonsumet gikk opp med 1,2 prosent, og økt bilkjøp stod for nærmere 60 prosent av denne oppgangen. Tjenestekonsumet økte mer moderat, med 0,4 prosent. Reduksjon i husholdningenes kjøp i utlandet og lavere forbruk av elektrisitet trakk det samlede husholdningskonsumet ned.

Konsum i offentlig forvaltning vokste med 2,0 prosent. Konsumet i statsforvaltningen, inklusive helseforetakene, økte med 2,8 prosent, mens økningen i kommuneforvaltningen var på 1,1 prosent.

Vekst i fastlandsinvesteringene

Investeringene i fastlandsøkonomien økte med 0,9 prosent i 2. kvartal. Økningen kan blant annet knyttes til sterk investeringsvekst i offentlig forvaltning. Investeringene i industri og bergverk falt moderat fra 1. til 2. kvartal etter å ha gått kraftig ned i 1. kvartal. Det var blant annet reduserte investeringer i bedrifter innen produksjon av kjemiske råvarer, mens investeringer innenfor møbelindustri og annen industri økte.

For åttende kvartal på rad falt husholdningenes boliginvesteringer. Nedgangen i 2. kvartal i år var om lag like sterk som i de to foregående kvartalene.

Oljeinvesteringene, som utgjør mer enn en firedel av totale investeringer, falt i 2. kvartal etter flere kvartaler med sterk vekst. Historisk sett var likevel nivået på oljeinvesteringene høyt i denne perioden, og de sesongjusterte tallene viser at samlede oljeinvesteringer i første halvår i år lå nærmere 10 prosent over tilsvarende investeringer i andre halvår i fjor.

Økt import av tradisjonelle varer

Etter fire kvartaler med nedgang økte import av tradisjonelle varer med 1,2 prosent i 2. kvartal. Økt import av biler bidro til veksten.

Samlet eksport ble redusert med 2,9 prosent, hovedsakelig som følge av sterk nedgang i eksport av olje og gass. Eksporten av tradisjonelle varer har falt siden 3. kvartal 2008, men i 2. kvartal flatet denne nedgangen ut. Blant annet økte eksporten av både metall og kjemiske varer. Den internasjonale konjunkturnedgangen har bidratt til at eksporten av tradisjonelle varer falt med vel 12 prosent fra 1. halvår i fjor til 1. halvår i år.

Uendret sysselsetting

Sysselsettingen var om lag uendret fra 1. til 2. kvartal. Økt sysselsetting i kommunale helse- og sosialtjenester og forretningsmessig tjenesteyting bidro positivt, mens sysselsettingen i industrien falt med 0,9 prosent. Dette er tredje kvartal på rad med nedgang i industrien. Også innen bygge- og anleggsvirksomhet gikk sysselsettingen ned.

Revisjoner av 2009

Som ledd i de vanlige revisjonsrutinene, er tall for 1. kvartal endret i forbindelse med publisering av 2. kvartal. Det er ingen ny informasjon om 4. kvartal 2008, men de nye tallene for 1. kvartal og tall for 2. kvartal har ført til endringer i anslagene på de rene sesongvariasjonene. Dette har resultert i at den sesongjusterte veksten i BNP for Fastlands-Norge er justert ned med 0,2 prosentpoeng for 4. kvartal og ned med 0,3 prosentpoeng for 1. kvartal.

For begrepsforklaringer etc., se nasjonalregnskaps temaside .

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 
  2008 1. kvartal 2008 2. kvartal 2008 3. kvartal 2008 4. kvartal 2008 1. kvartal 2009
  Nye tall Forrige publisering Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert
  Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før
    Nye tall Forrige publisering   Nye tall Forrige publisering   Nye tall Forrige publisering   Nye tall Forrige publisering   Nye tall Forrige publisering   Nye tall Forrige publisering   Nye tall Forrige publisering   Nye tall Forrige publisering     Nye tall Forrige publisering     Nye tall Forrige publisering
 
Brutto-
nasjonal
produkt
(BNP)
2,1 2,1 0,4 0,4 1,3 1,3 0,6 0,1 5,5 5,5 -0,9 -0,8 1,2 1,2 0,4 0,8 0,7 0,7 -0,8 -0,4 1,1 1,5
BNP
Fastlands-
Norge
2,6 2,6 0,4 0,5 1,4 1,4 0,6 0,3 6,6 6,6 0,1 0,1 2,2 2,2 -1,0 -0,8 0,3 0,3 -1,3 -1,0 0,8 1,1
Hus-
holdning-
enes
konsum
1,3 1,3 0,3 0,3 2,9 2,9 -0,5 -0,6 3,3 3,3 -0,9 -1,0 0,7 0,7 -0,8 -0,6 -1,5 -1,5 -0,5 -0,2 -2,2 -2,0
Offentlig
konsum
3,8 3,8 1,0 0,7 0,4 0,4 0,6 0,9 7,7 7,7 1,0 1,2 3,4 3,4 1,4 1,2 3,9 3,9 1,4 1,6 7,5 7,9
Brutto-
investering
i fast
kapital
3,9 3,9 -2,9 -2,3 9,1 9,1 0,4 -0,4 5,6 5,6 1,3 2,0 2,9 2,9 0,2 -0,1 -0,9 -0,9 -5,0 -6,9 -3,2 -5,8
Eksport 1,4 1,4 0,7 0,2 1,1 1,1 0,4 -0,4 4,4 4,4 -2,9 -1,4 -0,7 -0,7 2,4 2,2 0,7 0,7 -5,6 -4,7 -4,8 -3,5
Import 4,4 4,4 0,7 0,2 6,9 6,9 -0,9 -1,3 9,0 9,0 0,5 1,0 6,0 6,0 -4,3 -3,8 -3,6 -3,6 -10,3 -5,9 -12,8 -8,1
 
BNP for noen av våre handelspartnere. Sesongjustert utvikling i volum
 
  Prosentvis endring fra forrige kvartal
  2007 2008 2009
  4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal
 
Sverige 0,4 0,4 -0,1 -0,5 -5,0 -0,9 0,0
Danmark 0,1 -0,5 -0,4 -0,9 -2,0 -1,1 ..
Finland 1,3 0,8 -0,4 -0,9 -2,1 -2,7 ..
Tyskland 0,1 1,6 -0,6 -0,3 -2,4 -3,5 0,3
Frankrike 0,3 0,5 -0,5 -0,2 -1,4 -1,3 0,3
UK 0,5 0,8 -0,1 -0,7 -1,8 -2,4 -0,8
USA 0,5 -0,2 0,4 -0,7 -1,4 -1,6 -0,3
Norge 1,1 0,4 0,6 -0,9 0,4 -0,8 -1,3
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB