10101
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10101
Markert nedgang i fastlandsøkonomien
statistikk
2009-05-19T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapmars 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Markert nedgang i fastlandsøkonomien

Foreløpige sesongjusterte tall viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge falt klart for andre kvartal på rad. Fallet i 1. kvartal 2009 var på 1,0 prosent, mens nedgangen i 4. kvartal 2008 er revidert fra 0,2 prosent til 0,8 prosent siden forrige publisering.

Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2006=100

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2006=100

Industriproduksjonen falt markert gjennom andre halvår 2008, og nedgangen forsterket seg i 1. kvartal i år. Aktiviteten gikk ned i store deler av industrien i 1. kvartal, og metallindustri og trelast- og trevareindustri bidro særlig sterkt til nedgangen. Den svake utviklingen i disse næringene kan blant annet relateres til redusert eksport og lavere aktivitet innenfor bygge- og anleggsvirksomhet. Også i andre vare- og tjenesteproduserende næringer har aktiviteten falt markert. Produksjon av elektrisk kraft gikk kraftig ned i 1. kvartal, noe som ga et negativt vekstbidrag til BNP i Fastlands-Norge på om lag en fjerdedels prosentpoeng. Tjenesteproduksjonen ble hovedsakelig trukket ned av forretningsmessig tjenesteyting og varehandel.

Den moderate veksten i offentlig forvaltning fortsatte i 1. kvartal. Det var svak vekst i den sivile statsforvaltningen og noe sterkere vekst i kommuneforvaltningen. Aktiviteten i forsvaret gikk derimot ned.

Også nedgang i samlet BNP

Mens det var nedgang i de fleste næringene på fastlandet, gikk det samlede bruttoproduktet for oljevirksomhet og utenriks sjøfart opp. Dette skyldes høy aktivitet i letevirksomhet tilknyttet olje- og gassutvinning. Olje- og gassproduksjonen var imidlertid tilnærmet uendret fra 4. kvartal. Utenriks sjøfart gikk ned etter å ha falt sterkt også i 4. kvartal. Samlet BNP gikk ned med 0,4 prosent fra 4. til 1. kvartal.

På grunn av ulik plassering av påsken fra år til år er usikkerheten i de sesongjusterte tallene spesielt stor i 1. og 2. kvartal. Påsken var i 1. kvartal i 2008, mens den var i 2. kvartal i 2009.

Bruttonasjonalprodukt 4. kvartal 2007-1. kvartal 2009. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
  2007 2008 4. kvartal 2007 1. kvartal 2008 2. kvartal 2008 3. kvartal 2008 4. kvartal 2008 1. kvartal 2009
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 3,1      2,1 1,4 0,4 0,1 -0,8 0,8 -0,4
BNP Fastlands-Norge 6,1 2,6 1,3 0,5 0,3 0,1 -0,8 -1,0
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart -4,9 0,8 1,9 0,1 -0,4 -3,4 5,9 1,1
Innenlandsk sluttanvendelse 5,0 3,3 3,2 0,4 -0,1 0,2 -1,6 0,0
Konsum i husholdninger 6,1 1,3 1,6 0,3 -0,6 -1,0 -0,6 -0,2
Konsum i offentlig forvaltning 3,4 3,8 0,5 0,7 0,9 1,2 1,2 1,6
Bruttoinvestering i fast kapital 8,4 3,9 3,3 -2,3 -0,4 2,0 -0,1 -6,9
Eksport 2,5 1,4 1,1 0,2 -0,4 -1,4 2,2 -4,7
Import 7,5 4,4 6,0 0,2 -1,3 1,0 -3,8 -5,9
                 
Sysselsatte personer 4,1 3,1 1,0 0,8 0,7 0,5 -0,3 -0,5
Utførte timeverk 4,4 3,4 1,2 0,9 0,6 0,4 -0,5 -0,8
 

Nedgangen i husholdningenes konsum flater ut

For femte kvartal på rad gikk varekonsumet i husholdningene ned, og igjen var det kjøp av biler som bidro mest til nedgangen. Det var også sterk nedgang i husholdningenes kjøp i utlandet. Tjenestekonsumet økte derimot i denne perioden.

Samlet gikk konsumet ned med 0,2 prosent fra 4. til 1. kvartal. Tilsvarende sank konsumet med 0,6 prosent i 4. kvartal og 1,0 prosent i 3. kvartal.

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 1,6 prosent i 1. kvartal 2009. Det var økning i både stats- og kommuneforvaltningen, mens konsumet i forsvaret var uendret fra 4. kvartal.

Sterk nedgang i industriinvesteringene

Investeringene i fastlandsnæringene viser nå kraftig nedgang. Investeringene i Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning gikk ned med 7,3 prosent fra 4. til 1. kvartal og investeringene i industrien gikk ned med hele 28,1 prosent. Den sterke nedgangen må sees i lys av det svært høye investeringsnivået de siste to årene - med en topp i 4. kvartal i fjor - i tillegg til den generelt meget svake konjunktursituasjonen. Reduserte investeringer i kjemisk industri bidro mest til nedgangen.

Boliginvesteringene falt i 1. kvartal med 2,6 prosent, og nedgangen var dermed klart mindre enn i kvartalet før, hvor reviderte tall nå viser en nedgang på 5,5 prosent. Foreløpige tall for investeringene i offentlig forvaltning viser et fall på 9,1 prosent fra 4. til 1. kvartal. Investeringene i oljevirksomheten økte moderat, og investeringene samlet gikk dermed ned med 6,9 prosent.

Redusert handel med utlandet

Både eksport og import gikk ned fra 4. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009. På eksportsiden var det særlig lavere salg av industrivarer og elektrisk kraft som trakk ned. Eksport av tradisjonelle varer gikk ned med 7,3 prosent i 1. kvartal etter en nedgang på 3,9 prosent i 4. kvartal. Reduksjonen i importen var hovedsakelig knyttet til motorkjøretøyer og industriprodukter. Import av tradisjonelle varer gikk ned med 3,6 prosent i 1. kvartal.

Lavere sysselsetting

Sysselsettingsnedgangen i 4. kvartal 2008 forsatte i 1. kvartal. Foreløpige beregninger viser at antall sysselsatte personer gikk ned med 0,5 prosent i 1. kvartal etter en nedgang på 0,3 prosent i 4. kvartal. Nedgangen var sterkest i industri, bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel. Økt sysselsetting i offentlig forvaltning bidro til å dempe nedgangen. Utførte timeverk gikk ned med 0,8 prosent i samme periode.

I løpet av det siste året har det vært en betydelig økning i antall permitterte personer. I nasjonalregnskapet betraktes permitterte personer som sysselsatte, og inngår dermed i nasjonalregnskapets tall for sysselsatte personer. Permitterte personer utfører derimot naturlig nok ingen timeverk.

Revisjoner av 2008

De kvartalsvise tallene for 2008 har blitt gjenstand for noen mindre revisjoner som følge av innarbeiding av ny informasjon. Årsveksten for BNP totalt er revidert opp med 0,1 prosentpoeng, mens BNP for Fastlands-Norge er revidert opp med 0,2 prosentpoeng.

Veksten i BNP for Fastlands-Norge for 4. kvartal 2008 sammenlignet med 4. kvartal 2007 er justert ned med 0,1 prosentpoeng - fra en vekst på 0,4 prosent til vekst på 0,3 prosent. Forløpet gjennom 2008 er også noe endret. I forhold til forrige publisering har det sesongjusterte tallet for 1. kvartal 2008 blitt justert opp, mens de andre kvartalene er noe nedjustert. For 4. kvartal er sesongjusterte tall for BNP for Fastlands-Norge revidert fra en nedgang på 0,2 prosent til en nedgang på 0,8 prosent.

For begrepsforklaringer etc., se nasjonalregnskapets temaside .

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 
  2008 1. kvartal 2008 2. kvartal 2008 3. kvartal 2008 4. kvartal 2008
  Nye tall Forrige publisering Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert
  Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 2,1 2,0 0,4 0,0 1,3 1,3 0,1 0,1 5,5 5,2 -0,8 -0,7 1,2 0,8 0,8 1,3 0,7 0,8
BNP Fastlands-Norge 2,6 2,4 0,5 -0,3 1,4 1,4 0,3 0,5 6,6 6,2 0,1 0,3 2,2 1,7 -0,8 -0,2 0,3 0,4
Husholdningenes konsum 1,3 1,4 0,3 0,1 2,9 3,0 -0,6 -0,4 3,3 3,4 -1,0 -0,7 0,7 0,8 -0,6 -0,5 -1,5 -1,3
Offentlig konsum 3,8 3,7 0,7 0,8 0,4 0,4 0,9 0,8 7,7 7,6 1,2 1,3 3,4 3,3 1,2 1,0 3,9 3,6
Bruttoinvestering i fast kapital 3,9 3,3 -2,3 -3,6 9,1 8,8 -0,4 -0,1 5,6 5,5 2,0 2,0 2,9 3,1 -0,1 -0,9 -0,9 -2,7
Eksport 1,4 0,9 0,2 -0,3 1,1 0,6 -0,4 -0,9 4,4 4,0 -1,4 -1,1 -0,7 -1,0 2,2 2,1 0,7 0,1
Import 4,4 4,2 0,2 -1,4 6,9 7,0 -1,3 -0,7 9,0 9,1 1,0 2,2 6,0 6,4 -3,8 -4,7 -3,6 -4,6
 
BNP for noen av våre handelspartnere. Sesongjustert utvikling i volum
 
  Prosentvis endring fra forrige kvartal
  2007 2008 2009
  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal
 
Sverige 0,3 0,8 0,3 1,5 -0,6 -0,5 -1,0 -2,4 ..
Danmark 1,1 -1,1 1,7 0,3 -1,2 0,3 -0,8 -1,9 ..
Finland 1,3 0,8 0,5 1,5 -0,3 0,1 -0,3 -1,3 ..
Tyskland 0,4 0,4 0,6 0,3 1,5 -0,5 -0,5 -2,2 -3,8
Frankrike 0,7 0,4 0,7 0,3 0,4 -0,4 -0,2 -1,5 -1,2
UK 0,8 0,8 0,6 0,9 0,3 0,0 -0,7 -1,6 -1,9
USA 0,0 1,2 1,2 0,0 0,2 0,7 -0,1 -1,6 -1,6
Norge 0,6 0,4 1,2 1,4 0,4 0,1 -0,8 0,8 -0,4
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB