10103
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10103
Nedgang i fastlandsøkonomien
statistikk
2009-02-19T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapdesember 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i fastlandsøkonomien

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge gikk ned med 0,2 prosent i 4. kvartal, ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet. Nedgangen mot slutten av fjoråret skyldes redusert etterspørsel på bred front.

Bruttoprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2006=100

Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2006=100

Etter flere år med meget sterk vekst i fastlandsøkonomien avtok veksten klart i 2008, og er foreløpig beregnet til 2,4 prosent fra året før. Omslaget i økonomien kom allerede ved årsskiftet 2007/2008, og veksten svekket seg gjennom året. Som følge av blant annet redusert aktivitet i industrien gikk BNP for Fastlands-Norge ned med 0,2 prosent i 4. kvartal. Reduksjon i bygge- og anleggsproduksjonen bidro også til å trekke ned BNP.

Det er først og fremst bedrifter innenfor metallindustri og kjemisk og mineralsk industri som hadde nedgang i aktiviteten i 4. kvartal. Ellers har skipsbyggingsvirksomheten hatt fallende produksjon gjennom hele 2. halvår. For 2008 som helhet økte industriproduksjonen med 3,0 prosent.

Nedgangen i fastlandsøkonomien i 4. kvartal ble dempet av økt aktivitet i offentlig forvaltning, særlig innenfor den sivile statsforvaltningen. Bruttoproduktet i offentlig forvaltning gikk opp med 3,5 prosent fra 2007 til 2008.

De private tjenesteytende næringene hadde tilnærmet uendret produksjon i 4. kvartal sammenlignet med kvartalet før. For året sett under ett økte tjenesteproduksjonen med 3,4 prosent fra 2007. De største bidragene til årsveksten kom fra forretningsmessig tjenesteyting og varehandel.

Bruttoproduktet i oljevirksomhet og utenriks sjøfart økte med 0,8 prosent fra 2007 til 2008 og bidro til å dempe veksten i BNP totalt sammenlignet med BNP for Fastlands-Norge. Det var imidlertid sterk vekst i olje- og gassproduksjonen fra 3. til 4. kvartal, og dette medførte at veksten i BNP samlet sett gikk opp med 1,3 prosent i 4. kvartal.

Bruttonasjonalprodukt 3. kvartal 2007-4. kvartal 2008. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
  2007 2008 3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 1. kvartal 2008 2. kvartal 2008 3. kvartal 2008 4. kvartal 2008
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 3,1 2,0 1,4 1,4 0,0 0,1 -0,7 1,3
BNP Fastlands-Norge 6,1 2,4 1,6 1,3 -0,3 0,5 0,3 -0,2
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart -4,9 0,8 0,7 1,9 0,6 -0,8 -3,7 6,2
Innenlandsk sluttanvendelse 5,0 3,4 0,9 3,2 -0,4 0,4 0,6 -1,3
Konsum i husholdninger 6,1 1,4 1,1 1,5 0,1 -0,4 -0,7 -0,5
Konsum i offentlig forvaltning 3,4 3,7 1,4 0,5 0,8 0,8 1,3 1,0
Bruttoinvestering i fast kapital 8,4 3,3 4,4 4,5 -3,6 -0,1 2,0 -0,9
Eksport 2,5 0,9 2,8 1,4 -0,3 -0,9 -1,1 2,1
Import 7,5 4,2 2,2 6,4 -1,4 -0,7 2,2 -4,7
                 
Sysselsatte personer 4,1 3,2 0,9 1,0 0,7 0,8 0,7 -0,4
Utførte timeverk 4,4 3,5 0,7 1,2 0,8 0,7 0,6 -0,6
 

Fortsatt nedgang i konsumet

Husholdningskonsumet falt med 0,5 prosent fra 3. til 4. kvartal. Dette er tredje kvartal på rad med fall. Gjennom hele 2008 trakk varekonsumet det samlede husholdningskonsumet ned, mens tjenestekonsumet hadde svak vekst. Det var i hovedsak reduksjon i kjøp av nye biler som dro varekonsumet ned. Denne nedgangen bør imidlertid sees i sammenheng med at nivået for kjøp av nye biler i 2007 var rekordhøyt, målt i faste priser. Også husholdningenes kjøp i utlandet har falt etter 1. kvartal, men var likevel 8,3 prosent høyere i 2008 enn i 2007. Det samlede husholdningskonsumet økte med 1,4 prosent på årsbasis i 2008.

Konsumet i offentlig forvaltning var 3,7 prosent høyere i 2008 enn året før. Sterk vekst i konsumet i kommuneforvaltningen, særlig knyttet til helse- og omsorgstjenester, bidro mest til oppgangen.

Høye investeringer i 2008

Det var i 2008 klar vekst i investeringer innenfor oljevirksomhet og deler av industrien. I industrien var det særlig oljeraffinering, produksjon av kjemiske råvarer og næringsmiddelindustri som bidro til årsveksten. Etter flere år med sterk vekst i investeringene i Fastlands-Norge, utenom offentlig forvaltning, avtok veksten i 2008. Årsveksten i 2008 er beregnet til 1,1 prosent, mot 9,7 prosent året før. Reduksjonen i husholdningenes boliginvesteringer, som startet allerede tidlig i 2007, fortsatte gjennom hele 2008 og trakk den samlede investeringsveksten ned.

Totalt var investeringene i fast kapital 3,3 prosent høyere i 2008 enn i 2007. Fra 3. til 4. kvartal gikk imidlertid investeringene ned med 0,9 prosent.

Økt eksportoverskudd

Målt i faste priser økte importen med 4,2 prosent, mens eksporten økte med 0,9 prosent i 2008. Sterk prisvekst på blant annet råolje, gass og andre energivarer førte imidlertid til at eksportoverskuddet målt i løpende priser var på 464 milliarder kroner, en økning på om lag 100 milliarder kroner fra 2007.

Import av varer og tjenester gikk ned i 4. kvartal. Det var nedgang både i importen av tradisjonelle varer og tjenester. Redusert import av metaller og kjøretøyer bidro sterkt til nedgangen på 3,2 prosent i importen av tradisjonelle varer.

Eksporten av tradisjonelle varer vokste med 4,8 prosent fra 2007 til 2008. Allerede ved inngangen til 2008 ble veksttakten redusert sammenlignet med 2007, og det var en tiltagende nedgang gjennom 2. halvår. Eksporten av tradisjonelle varer var 3,5 prosent lavere i 4. kvartal enn i 3. kvartal. En viktig grunn til nedgangen var redusert eksport av industrivarer. Dette vitner om sterkt fall i etterspørselen av industrivarer hos Norges handelspartnere mot slutten av året, og må sees i sammenheng med den internasjonale finanskrisen.

80 000 flere i arbeid

Sysselsettingen i Norge økte med 3,2 prosent i 2008, tilsvarende om lag 80 000 personer. Veksten var særlig sterk i kommuneforvaltningen, varehandelen og industrien. Antall sysselsatte personer vokste i de tre første kvartalene, men gikk ned med 0,4 prosent i 4. kvartal. På slutten av året var det nedgang i sysselsettingen i de fleste næringene, utenom offentlig forvaltning. Sterkest nedgang fant sted i industri, varehandel og forretningsmessig tjenesteyting. Sysselsettingen i offentlig forvaltning økte, derimot, med 0,2 prosent og bidro således til å bremse det samlede sysselsettingsfallet.

Foreløpige beregninger viser at lønnsveksten - regnet som lønn per normalårsverk - var på 5,7 prosent fra 2007. Lønnsveksten var særlig sterk i finansiell tjenesteyting og kraftforsyning, men også innenfor offentlig forvaltning var lønnsveksten høyere enn gjennomsnittet.

Revisjoner av 2008-tall

Tall for de tre første kvartalene av 2008 er revidert som følge av innarbeiding av ny informasjon. Ujusterte tall for BNP for Fastlands-Norge er revidert opp 0,2 prosentpoeng i 3. kvartal, mens tall for BNP totalt er revidert ned med 0,1 prosentpoeng i 1. og 2. kvartal og opp med 0,2 prosentpoeng i 3. kvartal.

 

Sesongjusterte tall for BNP totalt og BNP for Fastlands-Norge er revidert ned 0,2 prosentpoeng i 1. kvartal. I tillegg er BNP for Fastlands-Norge revidert opp 0,1 prosentpoeng i 3. kvartal.

 

For begrepsforklaringer og så videre., se nasjonalregnskapets temaside .

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 
  2007 1. kvartal 2008 2. kvartal 2008 3. kvartal 2008
  Nye tall Forrige publisering Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert
  Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 3,1 3,1 0,0 0,2 1,3 1,4 0,1 0,1 5,2 5,3 -0,7 -0,7 0,8 0,6
BNP Fastlands-Norge 6,1 6,1 -0,3 -0,1 1,4 1,4 0,5 0,5 6,2 6,2 0,3 0,2 1,7 1,5
Husholdningenes konsum 6,1 6,1 0,1 0,4 3,0 2,9 -0,4 -0,1 3,4 3,5 -0,7 -0,6 0,8 0,9
Offentlig konsum 3,4 3,4 0,8 0,8 0,4 0,4 0,8 0,9 7,6 7,8 1,3 0,8 3,3 2,9
Bruttoinvestering i fast kapital 8,4 8,4 -3,6 -2,5 8,8 10,1 -0,1 0,8 5,5 7,1 2,0 0,1 3,1 1,9
Eksport 2,5 2,5 -0,3 -0,1 0,6 0,8 -0,9 -0,3 4,0 4,4 -1,1 -2,0 -1,0 -1,4
Import 7,5 7,5 -1,4 -0,7 7,0 7,3 -0,7 -0,4 9,1 9,2 2,2 1,4 6,4 5,5
 
BNP for noen av våre handelspartnere. Sesongjustert utvikling i volum. Prosentvis endring fra forrige kvartal
 
  2007 2008
  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
 
Sverige 0,5 0,9 0,4 0,4 0,0 -0,1 -0,1 ..
Danmark 1,4 -0,9 1,6 -0,2 -1,2 0,4 -0,4 ..
Finland 1,5 0,9 0,8 0,6 0,2 0,5 0,1 -0,6
Tyskland 0,4 0,4 0,6 0,3 1,5 -0,5 -0,5 -2,1
Frankrike 0,5 0,6 0,7 0,4 0,4 -0,3 0,1 -1,2
UK 0,8 0,9 0,8 0,6 0,4 0,0 -0,6 -1,5
USA 0,0 1,2 1,2 0,0 0,2 0,7 -0,1 -1,0
Norge 0,3 0,7 1,4 1,4 0,0 0,1 -0,7 1,3
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB