10105
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10105
Svakere vekst i norsk økonomi
statistikk
2008-11-25T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapseptember 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere vekst i norsk økonomi

Veksten i fastlandsøkonomien var beskjeden i 3. kvartal med en økning på 0,2 prosent. Sammen med reviderte tall for første halvår bekreftes inntrykket av at veksttakten så langt i 2008 er klart lavere enn i de siste årene. En viktig faktor bak dette er utflatingen og nedgangen i husholdningenes konsum.

Det sterkeste bidraget til veksten i bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge i 3. kvartal kom gjennom tjenesteproduksjonen som økte med 0,8 prosent fra 2. kvartal. Forretningsmessig tjenesteyting bidro sterkest til denne økningen. Også innenfor finansiell tjenesteyting, og post og telekommunikasjon, var utviklingen klart positiv. Varehandelen gikk noe tilbake fra 2. kvartal, blant annet som følge av nedgang i husholdningenes varekonsum.

Bruttoinvesteringer i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2006=100

Bruttoprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2006=100

Aktiviteten innenfor industrien ble samlet sett redusert med 0,4 prosent fra 2. til 3. kvartal. Nedgang i blant annet kjemisk og mineralsk industri trakk ned. Aktiviteten i verkstedindustrien var høy også i 3. kvartal, blant annet som følge av at oljeinvesteringene fortsatt vokser.

Nedgangen i utvinning av råolje og naturgass fortsatte også i 3. kvartal. Dette førte til en reduksjon i BNP totalt på 0,7 prosent fra 2. kvartal.

De nye tallene fra kvartalsvis nasjonalregnskap viser ellers at BNP for Fastlands-Norge i de tre første kvartalene av 2008 var 3,0 prosent høyere enn i samme periode i 2007.

Bruttonasjonalprodukt 2. kvartal 2007-3. kvartal 2008. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
  2006       2007 2. kvartal 2007 3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 1. kvartal 2008 2. kvartal 2008 3. kvartal 2008
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 2,3 3,1 0,7 1,6 1,1 0,2 0,1 -0,7
BNP Fastlands-Norge 4,9 6,1 1,8 1,8 0,8 -0,1 0,5 0,2
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart -5,3 -4,9 -2,8 1,0 1,8 1,2 -1,2 -3,7
Innenlandsk sluttanvendelse 5,6 5,0 3,0 1,3 2,5 0,0 0,1 0,7
Konsum i husholdninger 5,0 6,1 1,2 1,2 1,0 0,4 -0,1 -0,6
Konsum i offentlig forvaltning 1,9 3,4 1,2 1,5 0,5 0,8 0,9 0,8
Bruttoinvestering i fast kapital 11,7 8,4 4,0 5,0 3,5 -2,5 0,8 0,1
Eksport 0,0 2,5 -2,4 2,7 1,2 -0,1 -0,3 -2,0
Import 8,4 7,5 2,5 2,5 5,3 -0,7 -0,4 1,4
                 
Sysselsatte personer 3,6 4,1 1,3 0,9 1,1 0,7 0,8 0,6
Utførte timeverk 3,2 4,4 1,4 0,8 1,1 0,8 0,8 0,6
 

Nedgang i konsumet

Det var svak utvikling i husholdningens konsum i hele første halvår, og fra 2. til 3. kvartal gikk det ned med 0,6 prosent. Varekonsumet har hatt nedgang i hele 2008 og gikk ytterligere ned med 1,6 prosent i 3. kvartal, mens tjenestekonsumet økte noe. Mye av konsumnedgangen skyldes en sterk reduksjon i bilkjøp. Hvis man ser bort fra dette, var nedgangen i det samlede husholdningskonsumet på 0,2 prosent i 3. kvartal.

Uendret investeringsnivå

Bruttoinvesteringer i fast realkapital var om lag på samme nivå i 3. kvartal som i 2. kvartal. Investeringene i oljevirksomhet var noe høyere i 3. kvartal enn i kvartalet før, og overlevering av en fregatt til forsvaret trakk opp investeringene i offentlig forvaltning. Tallene viser fortsatt sterk nedgang i husholdningenes boliginvesteringer.

Fortsatt vekst i sysselsettingen

Omslaget i økonomien har ført til at veksten i sysselsettingen også er dempet. Foreløpige nasjonalregnskapstall viser imidlertid at sysselsettingen økte med 0,6 prosent i 3. kvartal. Særlig i kommuneforvaltningen var sysselsettingsveksten sterk. Industrisysselsettingen vokste med 0,5 prosent.

Økt import

Importen av varer og tjenester økte fra 2. til 3. kvartal. Det var økning i både tradisjonelle varer og tjenester. Import av fregatten til forsvaret bidro relativt mye oppgangen, mens lavere import av oljeinstallasjoner og biler trakk importen ned.

Eksporten av tradisjonelle varer økte svakt for andre kvartal på rad. Det var fortsatt metaller som bidro mest til å trekke eksporten opp. De foreløpige tallene viser at tjenesteeksporten gikk noe ned. Det var også en sterk nedgang i eksporten av olje og naturgass som medførte at eksporten samlet sett gikk ned med 2 prosent fra 2. til 3. kvartal.

Revisjoner av 2008

Fastpristallene baserer seg på priser fra 2006, mot 2005 ved forrige publisering. Dette skiftet, sammen med innarbeiding av ny informasjon, har medført justeringer av tidligere publiserte tall for 1. og 2. kvartal. Ujusterte tall for BNP for Fastlands-Norge er revidert opp med 0,4 prosentpoeng i 1. kvartal, mens 2. kvartal er nedjustert med 0,9 prosentpoeng. Bak dette ligger det en nedjustering av annen vareproduksjon i begge kvartal, mens både industrien og tjenestenæringene er revidert opp i 1. kvartal og ned i 2. kvartal.

 

Sesongjusterte tall for BNP for Fastlands-Norge uendret for 1. kvartal, mens 2. kvartal er revidert ned med 0,5 prosentpoeng.

 

Til 3. kvartal 2008 er resultatene fra det endelige realregnskapet for 2006 innarbeidet i modellgrunnlaget for kvartalsvis nasjonalregnskap. For revisjoner i 2006 og 2007, se Nasjonalregnskap, årlig, endelig regnskap 2006, foreløpig regnskap, 2007 .

 

For begrepsforklaringer og så videre, se nasjonalregnskapets temaside .

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 
  2007 1. kvartal 2008 2. kvartal 2008
  Nye tall Forrige publisering Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert
  Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 3,1 3,7 0,2 0,0 1,4 0,9 0,1 0,6 5,3 5,9
BNP Fastlands-Norge 6,1 6,2 -0,1 -0,1 1,4 1,0 0,5 1,0 6,2 7,1
Husholdningenes konsum 6,1 6,4 0,4 0,0 2,9 2,1 -0,1 0,3 3,5 3,1
Offentlig konsum 3,4 3,6 0,8 0,7 0,4 0,4 0,9 1,0 7,8 7,8
Bruttoinvestering i fast kapital 8,4 9,3 -2,5 -2,7 10,1 11,4 0,8 -0,1 7,1 7,2
Eksport 2,5 2,8 -0,1 1,3 0,8 0,6 -0,3 -0,5 4,4 4,4
Import 7,5 8,7 -0,7 -0,7 7,3 7,0 -0,4 0,1 9,2 9,8
 
BNP for noen av våre handelspartnere. Sesongjustert utvikling i volum. Prosentvis endring fra forrige kvartal
 
  2006 2007 2008
  4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal
 
Sverige 0,7 1,1 0,0 0,7 0,4 -0,1 1,5 ..
Danmark -0,2 1,6 -1,2 1,4 -0,2 -0,6 0,4 ..
Finland 1,1 1,7 1,1 0,4 0,9 0,3 0,8 ..
Tyskland 1,1 0,4 0,4 0,6 0,3 1,4 -0,4 -0,5
Frankrike 0,5 0,6 0,6 0,7 0,3 0,4 -0,3 0,1
Storbritannia 0,9 0,9 0,8 0,8 0,5 0,3 0,0 -0,5
USA 0,4 0,0 1,2 1,2 0,0 0,2 0,7 -0,1
Norge 0,3 0,4 0,7 1,6 1,1 0,2 0,1 -0,7
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB