10107
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10107
Utflating i norsk økonomi
statistikk
2008-08-21T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapjuni 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utflating i norsk økonomi

Tallene for 2. kvartal og reviderte tall for 1. kvartal bekrefter inntrykket av et klart vekstomslag i norsk økonomi. Fra andre halvår i fjor til første halvår i år økte BNP for Fastlands-Norge med 1,6 prosent regnet som årlig vekstrate. I 2. kvartal tok veksten seg noe opp fra 1. kvartal.

Større usikkerhet i tallene enn normalt

Påsken i år var uvanlig tidlig i mars, noe som medfører at usikkerheten i de sesongjusterte tallene er større enn normalt. Usikkerheten er knyttet til fordelingen mellom 1. og 2. kvartal 2008.

Fra 1. til 2. kvartal økte bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge med 1 prosent, mens tallene for 1. kvartal viste uendret nivå fra 4. kvartal 2007. De sesongjusterte tallene viser at veksten fra siste halvår i fjor til første halvår i år var 0,8 prosent, noe som er vesentlig svakere enn vi har sett de siste årene.

Bruttoinvesteringer i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2005=100

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2005=100

Bruttoproduktet i industrien økte med litt under 2 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal. Verkstedsindustrien bidro mest til veksten, men også bygging av skip og plattformer hadde klar vekst. Det har over en lengre periode vært nedgang i trevare- og treforedlingsproduksjonen, og denne nedgangen fortsatte også i 2. kvartal.

Elektrisitetsproduksjonen økte relativt sterkt i 2. kvartal. I bygge- og anleggsbransjen kom omslaget allerede i 2. kvartal i fjor, og veksten har deretter vært moderat.

Etter et svakt 1. kvartal tok tjenesteproduksjonen seg noe opp i 2. kvartal, og særlig utviklingen i finansiell tjenesteyting trakk opp. Veksten innenfor forretningsmessig tjenesteyting, som har vært sterk over en lengre periode, stagnerte i 2. kvartal.

Fra 1. kvartal til 2. kvartal gikk bruttoproduktet i utvinning av olje og naturgass ned med mer enn 1 prosent, og dette gir lavere tall for total BNP enn for BNP for Fastlands-Norge.

Bruttonasjonalprodukt 2. kvartal 2007 til 2. kvartal 2008. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
  2006 2007 2. kvartal 2007 3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 1. kvartal 2008 2. kvartal 2008
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 2,5 3,7 0,6 1,6 1,0 0,0 0,6
BNP Fastlands-Norge 4,8 6,2 1,4 1,9 0,8 -0,1 1,0
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart -4,1 -4,6 -2,5 0,5 1,8 0,4 -0,7
Innenlandsk sluttanvendelse 5,5 5,8 2,6 1,2 3,2 -0,8 0,9
Konsum i husholdninger 4,6 6,4 1,3 0,9 0,9 0,0 0,3
Konsum i offentlig forvaltning 2,9 3,6 1,1 1,4 0,7 0,7 1,0
Bruttoinvestering i fast kapital 7,3 9,3 4,1 4,8 4,9 -2,7 -0,1
Eksport 0,4 2,8 -2,3 3,0 -0,4 1,3 -0,5
Import 8,1 8,7 2,2 2,5 5,4 -0,7 0,1
               
Sysselsatte personer 3,4 4,0 1,3 1,0 1,0 0,7 0,8
Utførte timeverk 2,6 4,2 1,3 0,8 1,2 0,7 1,0
 

Fremdeles vekst i sysselsettingen

Omslaget i økonomien er så langt mindre synlig i arbeidsmarkedet. Antall sysselsatte økte med 0,8 prosent i 2. kvartal sammenlignet med kvartalet før. Sysselsettingen økte både i tjenesteytende næringer og i industrien.

Det var nesten 90 000 flere sysselsatte i alt i 2. kvartal 2008 enn samme kvartal året før.

Konsumet litt opp

Etter at konsumet har vokst kraftig gjennom flere år, viser tallene svak vekst i årets seks første måneder. Avdempingen gjelder både vare- og tjenestekonsumet.

Det er fortsatt vekst i konsumet av klær og sko samt matvarer, mens det var har vært en klar nedgang i kjøp av biler gjennom hele første halvår. Ser en bort fra bilkjøpene, økte varekonsumet med 1,2 prosent fra 1. til 2. kvartal.

Om lag uendret investeringsnivå

Investeringene i olje- og gassvirksomheten gikk opp med nesten 3 prosent i 2. kvartal, og har kommet opp på et meget høyt nivå.

Også i industrien var det betydelig investeringsaktivitet, med en økning på nesten 7 prosent i 2. kvartal. Det var særlig sterk vekst i investeringene i kjemisk råvareindustri.

I tjenestenæringene var det en nedgang i investeringene. Denne nedgangen er blant annet knyttet til lavere byggeaktivitet innenfor næringsbygg.

Det er også markert nedgang i byggeaktiviteten innenfor boligbygg, og boliginvesteringene fortsatte å synke i 2. kvartal.

Eksporten ned, importen uendret

Import av varer og tjenester til Norge var omkring uendret i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal. Det var en nedgang i import av tradisjonelle varer, men denne nedgangen ble utlignet av en vekst i tjenesteimporten.

 

Det var en nedgang i den samlede eksporten på 0,5 prosent i 2. kvartal. Denne nedgangen skyldes i stor grad lavere oljeeksport. Eksporten av tradisjonelle varer økte, og det var verkstedsprodukter som bidro sterkest til denne veksten. Samtidig var det en nedgang i eksporten av tjenester.

BNP, sesongjustert
 
  Prosentvis endring fra forrige kvartal
  2007 2008
  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal
 
Sverige 0,7 0,9 0,4 0,5 0,1 0,0
Danmark 1,5 -1,5 1,7 -0,2 -0,6 ..
Finland 1,6 1,0 0,4 1,0 0,7 ..
Tyskland 0,4 0,4 0,6 0,3 1,3 -0,5
Frankrike 0,6 0,6 0,7 0,4 0,4 -0,3
UK 0,8 0,9 0,6 0,6 0,3 0,2
USA 0,0 1,2 1,2 0,0 0,2 0,5
Norge 1,4 0,6 1,6 1,0 0,0 0,6
 

Revisjoner av 1. kvartalstall

Totalt sett er det små revisjoner i de ujusterte tallene for 1. kvartal 2008 fra forrige publisering. BNP totalt er uendret, men det er enkelte revisjoner i underkomponentene. Olje- og gassvirksomhet samt utenriks sjøfart er oppjustert, men denne ble utlignet av en nedjustering i BNP for Fastlands-Norge. Alle endringene skyldes innarbeiding av ny statistikk for 1. kvartal. Vareproduksjon ble oppjustert som følge av ny informasjon om primærnæringene. Samtidig var det en nedjustering av tjenestenæringene etter innarbeiding av omsetningsindekser for 1. kvartal.

 

Bruttoinvesteringer i fast realkapital er revidert opp med 3,6 prosentpoeng. I hovedsak skyldes dette innarbeiding av ny informasjon om investeringene i tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning.

 

Både eksport og import er revidert opp fra forrige publisering, blant annet som følge av ny informasjon om eksport og import av skip, plattformer og tjenester.

 

De sesongjusterte tallene for BNP er noe nedjustert. For næringene er det en gjennomgående nedjustering fra forrige publisering. Også husholdningenes konsum er nedjustert.

 

Det er ingen endringer i de ujusterte tallene for 2007 fra forrige publisering.

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 
  1. kvartal 2008
  Sesongjustert Ujustert
  Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 0,0 0,2 0,9 0,9
BNP Fastlands-Norge -0,1 0,2 1,0 1,1
Husholdningenes konsum 0,0 0,3 2,1 2,2
Offentlig konsum 0,7 0,7 0,4 0,2
Bruttoinvestering i fast kapital -2,7 -4,8 11,4 7,8
Eksport 1,3 1,0 0,6 0,5
Import -0,7 -2,8 7,0 6,5
 

For begrepsforklaringer og mer informasjon , se nasjonalregnskapets temaside .

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB