10109
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10109
Veksten i norsk økonomi flater ut
statistikk
2008-05-21T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapmars 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Veksten i norsk økonomi flater ut

Etter nær fem år med sammenhengende sterk vekst i norsk økonomi ser det ut til at veksten flater ut i 1. kvartal. Både BNP og husholdningenes konsum viste en klart svakere utvikling enn de foregående kvartalene. Samtidig var det fremdeles god vekst i sysselsettingen.

Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2005=100

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2005=100

Fra 4. kvartal 2007 til 1. kvartal i år økte bruttonasjonalproduktet (BNP) i Fastlands-Norge med 0,2 prosent. En vesentlig faktor bak den svake veksten er nedgang i merverdiavgift og andre særavgifter som betales inn til staten. Dette må ses i sammenheng med blant annet nedgang i forbruket av avgiftstunge varer som elektrisitet og biler. Bruttoproduktet i Fastlands-Norge uten avgifter (basisverdi) økte med 0,6 prosent i 1. kvartal.

 

Bruttoproduktet i industri og bergverk gikk opp med 0,4 prosent fra 4. til 1. kvartal. Det var svak utvikling i bergverksdrift og mange av industrinæringene. Solid vekst blant annet i verkstedsindustrien, samt bygging av skip og oljeplattformer, bidro til vekst i næringen samlet sett.

Veksten i bygge- og anleggsvirksomheten var på 0,4 prosent og holdt seg på samme moderate nivå som gjennom andre halvår i fjor, mens det var en nedgang i elektrisitetsproduksjonen for andre kvartal på rad.

Også mange tjenestenæringer, som de siste årene har vært vesentlige bidragsytere til økningen i BNP, ser ut å ha en utflating av produksjonsveksten. I 1. kvartal var veksten i tjenestenæringene samlet på 0,5 prosent. Veksten i foretningsmessig tjenesteyting er fortsatt sterk, mens finansiell tjenesteyting gikk ned fra 4. til 1. kvartal.

Større usikkerhet i tallene enn normalt

På grunn av påskens plassering er det større usikkerhet i de sesongjusterte tallene enn normalt. Påsken var i 2. kvartal i 2007, mens den var i 1. kvartal i 2008.

Bruttonasjonalprodukt 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
  2006 2007 1. kvartal 2007 2. kvartal 2007 3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 1. kvartal 2008
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 2,5      3,7 1,2 0,6 1,6 1,3 0,2
Fastlands-Norge 4,8 6,2 2,0 1,5 1,9 1,1 0,2
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart -4,1 -4,6 -1,4 -2,8 0,6 1,9 0,3
Innenlandsk sluttanvendelse 5,5 5,8 0,2 2,4 1,6 3,9 -1,2
Konsum i husholdninger 4,6 6,4 3,2 0,9 1,0 1,0 0,3
Konsum i offentlig forvaltning 2,9 3,6 0,7 1,1 1,4 0,6 0,7
Bruttoinvestering i fast kapital 7,3 9,3 0,2 3,3 4,6 5,0 -4,8
Eksport 0,4 2,8 1,7 -2,2 2,9 -0,2 1,0
Import 8,1 8,7 -0,9 1,7 3,5 6,6 -2,8
               
Sysselsatte personer 3,4 4,0 1,0 1,3 1,0 1,0 0,8
Utførte timeverk 2,6 4,2 1,2 1,5 0,8 1,0 1,0
 

Fremdeles vekst i sysselsettingen

Det er fremdeles klar vekst i sysselsettingen. Antall sysselsatte økte med 0,8 prosent i 1. kvartal, og veksten var særlig sterk i foretningsmessig tjenesteyting.

I 1. kvartal 2008 var det mer enn 100 000 flere sysselsatte enn i samme kvartal i 2007.

Varekonsumet ned

Husholdningenes konsum økte beskjedent i 1. kvartal. Mens konsumet av tjenester gikk opp med 0,4 prosent, sank konsumet av varer med 0,2 prosent.

Sesongjusterte tall viser en nedgang i kjøp av biler og elektrisitet, noe som trakk varekonsumet ned. Det var heller ikke noen vekst i store varegrupper som matvarer, klær og sko. Av tjenestene var det konsumet av teletjenester og fritidstjenester som økte mest, mens det øvrige tjenestekonsumet viste nedgang eller svak vekst.

Liten nedgang i investeringene

Investeringene i olje og gassektoren gikk ned med vel 2 prosent i 1. kvartal, men lå fremdeles på et høyt nivå.

Etter en svært høy vekst gjennom fjoråret, var det en liten nedgang i investeringer i industrien fra 4. kvartal til 1. kvartal. Det var særlig lavere investeringer i verftsindustrien som trakk ned, mens investeringene i de øvrige næringene var om lag uendret fra 4. kvartal.

Ny informasjon om boliginvesteringene viser at det var en svak nedgang gjennom 2007. Nedgangen forsterket seg i 1. første kvartal i år. Investeringene bygger i stor grad på informasjon om igangsetting og fullføring av boligbygging. Igangsettingstallene gikk kraftig ned i desember og årets tre første måneder.

Eksporten opp

Eksporten av tradisjonelle varer var omtrent uendret i 1. kvartal sammenliknet med 4. kvartal. I samme periode økte eksporten av tjenester og olje og gass. Totalt økte eksporten med 1 prosent.

Den totale importen gikk ned i 1. kvartal. Importen av tradisjonelle varer økte med 2,2 prosent. Mye av denne veksten kan knyttes til økt import av verkstedsprodukter.

Prisene på eksportprodukter økte mer enn prisene på importprodukter, slik at Norge samlet sett bedret bytteforholdet ovenfor utlandet i 1. kvartal 2008, sammenliknet med samme kvartal i 2007. Denne bedringen er knyttet til veldig sterk prisøkning på olje og gass. Ser en på tradisjonelle varer, er bytteforholdet ovenfor utlandet derimot forverret.

BNP, sesongjustert. Prosentvis endring fra forrige kvartal
 
  2006 2007 2008
  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal
 
Sverige 1,4 1,0 0,9 0,7 0,5 0,8 0,6 0,8 ..
Danmark 0,6 3,0 0,0 -0,1 1,0 -1,1 1,7 0,3 ..
Finland 1,3 1,4 1,0 1,1 1,3 1,0 0,5 0,9 ..
Tyskland 0,9 1,3 0,7 1,0 0,6 0,2 0,7 0,3 1,5
Frankrike 0,7 1,0 0,0 0,5 0,6 0,6 0,7 0,3 0,6
UK 0,9 0,7 0,7 0,9 0,7 0,8 0,6 0,6 0,4
USA 1,2 0,6 0,3 0,5 0,2 0,9 1,2 0,1 0,1
Norge 0,6 0,1 1,2 0,3 1,2 0,6 1,6 1,3 0,2
 

Revisjoner

Som følge av innarbeiding av ny statistikk er tallene noe revidert fra forrige publisering.

 

Både BNP totalt og for Fastlands-Norge er oppjustert med 0,2 prosentpoeng for 2007, og skyldes i hovedsak ny informasjon om primærnæringene. Den sesongjusterte veksten for BNP i 4. kvartal er ikke endret, mens BNP for Fastlands-Norge er oppjustert fra en vekst på 0,9 til 1,1 prosent.

 

Sesongjusterte tall for konsumveksten i husholdninger er nedjustert fra 1,4 prosent til 1 prosent i 4. kvartal. Denne endringen skyldes i hovedsak ny informasjon om tjenestekonsum og husholdningers kjøp i utlandet. Veksten i bruttoinvesteringer i fast realkapital er justert ned med 3,2 prosentpoeng i 4. kvartal som følge av innarbeiding av endelige tall fra den kvartalsvise investeringstellingen for industri- og utvinningsnæringene.

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 
  2007 1. kvartal 2007 2. kvartal 2007 3. kvartal 2007 4. kvartal 2007
  Nye tall Forrige publisering Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert
  Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  Nye tall Forrige
publisering
Nye tall Forrige
publisering
Nye tall Forrige
publisering
Nye tall Forrige
publisering
Nye tall Forrige
publisering
Nye tall Forrige
publisering
Nye tall Forrige
publisering
Nye tall Forrige
publisering
 
Bruttonasjonalprodukt 3,7 3,5 1,2 0,7 2,5 2,4 0,6 1,1 3,5 3,6 1,6 1,5 3,8 3,4 1,3 1,3 4,8 4,7
BNP Fastlands-Norge 6,2 6,0 2,0 1,4 4,7 4,6 1,5 1,9 6,5 6,5 1,9 1,9 6,9 6,3 1,1 0,9 6,8 6,6
Husholdningenes konsum 6,4 6,5 3,2 2,8 7,2 7,3 0,9 1,2 6,3 6,3 1,0 1,1 6,1 5,9 1,0 1,4 6,3 6,5
Offentlig konsum 3,6 3,2 0,7 0,7 2,2 2,2 1,1 0,9 3,9 3,7 1,4 1,2 4,2 3,7 0,6 0,3 3,9 3,1
Bruttoinvestering i fast kapital 9,3 9,6 0,2 -1,1 7,9 7,5 3,3 4,3 4,2 3,9 4,6 4,5 11,6 10,5 5,0 8,2 13,0 15,8
Eksport 2,8 3,2 1,7 2,3 2,9 3,2 -2,2 -2,7 1,5 1,6 2,9 2,8 4,3 4,1 -0,2 1,1 2,6 3,9
Import 8,7 8,6 -0,9 -0,8 9,1 9,0 1,7 1,7 5,9 5,8 3,5 3,3 8,8 8,6 6,6 6,3 11,1 10,8
 

For begrepsforklaringer og mer informasjon , se nasjonalregnskapets temaside .

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB