10113
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10113
Den sterke veksten i norsk økonomi fortsetter
statistikk
2007-11-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapseptember 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Den sterke veksten i norsk økonomi fortsetter

Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte inn i 3. kvartal. Veksten første halvår er revidert noe siden forrige publisering, men fastholder bildet av en kraftig oppgang i Fastlands-Norge. I 3. kvartal fortsatte også den sterke sysselsettingsveksten.

Bruttoinvesteringer i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2005=100

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2005=100

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med nesten 2 prosent fra 2. til 3. kvartal.

På grunn av mye regn, og dermed stort tilsig til vannmagasinene, var det meget sterk vekst i kraftnæringen. Denne veksten utgjorde bortimot en fjerdedel av den totale veksten i BNP.

Varehandelen økte med 2,7 prosent, og fortsetter dermed en lang periode med meget sterk vekst. Ellers er det vekst i de fleste tjenesteytende næringene. Bruttoproduktet for norsk industri og bergverk fortsatte oppgangen i 3. kvartal, og har hatt sammenhengende vekst i to og et halvt år. Veksten fra 2. til 3. kvartal var i overkant av 1 prosent, og det var verkstedsindustrien og kjemisk industri som bidro mest.

Nedgang på kontinentalsokkelen

Mens det var oppgang i de fleste næringene på fastlandet, gikk bruttoproduktet på norsk kontinentalsokkel ned. Utvinningen av olje og gass falt med 0,7 prosent fra 2. til 3. kvartal, og dette medførte noe lavere vekst i totalt BNP enn BNP for Fastlands-Norge.

Bruttonasjonalprodukt 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
  2005 2006 3. kvartal 2006 4. kvartal 2006 1. kvartal 2007 2. kvartal 2007 3. kvartal 2007
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 2,7 2,2 1,1 0,5 0,6 1,0 1,4
Fastlands-Norge 4,6 4,3 1,1 1,4 1,3 1,8 1,9
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart -3,8 -4,1 1,4 -2,6 -1,9 -1,7 -0,3
Innenlandsk sluttanvendelse 5,5 5,1 1,3 0,9 -0,3 3,0 1,5
Konsum i husholdninger 4,1 4,1 1,4 1,1 3,1 1,6 0,7
Konsum i offentlig forvaltning 0,7 3,0 0,8 0,7 0,7 0,9 1,1
Bruttoinvestering i fast kapital 13,3 6,5 -1,2 1,9 -0,8 2,9 2,9
Eksport 1,1 0,5 0,1 2,4 1,5 -2,7 2,6
Import 8,7 8,2 0,1 4,7 -0,7 1,2 3,5
               
Sysselsatte personer 1,2 3,3 1,0 0,7 0,8 1,2 0,8
Utførte timeverk 1,4 2,4 0,8 0,9 1,0 1,3 0,7
 

Konsumveksten fortsetter

Konsumet i husholdningene steg med 0,7 prosent i 3. kvartal. Det er klart lavere vekst enn de to foregående kvartaler, og skyldes i hovedsak at utenlandskonsumet var uendret fra 2. til 3. kvartal. Nordmenns konsum i utlandet er for øvrig på et høyt nivå, og var 13 prosent høyere de tre første kvartalene i år enn i samme kvartaler i 2006. Det innenlandske varekonsumet økte med 1 prosent, mens tjenestekonsumet hadde en noe svakere utvikling.

Kjøp av biler forklarer omkring 40 prosent av konsumveksten fra 2. til 3. kvartal. Det var også sterk økning i konsumet av klær og sko.

Offentlig konsum økte med 1 prosent fra 2. til 3. kvartal, og var de tre første kvartalene vel 3 prosent høyere enn samme periode i fjor. Det statlige konsumet var 1,4 prosent høyere, mens det kommunale konsumet var 5,2 prosent over.

Industri- og oljeinvesteringene opp

Bruttoinvesteringer i fast realkapital økte med nesten 3 prosent fra 2. til 3. kvartal. Foreløpige beregninger av investeringer i oljesektoren, som utgjør omtrent en fjerdedel av de totale investeringene, viser en vekst på mer enn 6 prosent siste kvartal. Også investeringen i industrien økte markant, spesielt innenfor kjemisk industri og metallindustri.

Boliginvesteringene steg med 1,2 prosent fra forrige kvartal, og er etter fire år med til dels sterk vekst på et meget høyt nivå.

Sterk vekst i vareeksporten

Eksporten vokste med 2,6 prosent i 3. kvartal. Nærmere halvparten av veksten kan forklares med økningen i eksport av råolje og gass. Avviket mellom utviklingen i produksjon og eksport av råolje forklares med nedgang i lagerbeholdningene. Eksporten av tradisjonelle varer økte med 2,7 prosent, etter en svak nedgang forrige kvartal. Eksport av metaller bidro klart til utviklingen med en relativt sterk vekst i 3. kvartal etter tre kvartaler uten vekst.

I 3. kvartal økte importen med 3,5 prosent. Det var hovedsakelig tjenestene som bidro til veksten, mens import av tradisjonelle varer økte med 1 prosent.

Fremdeles sterk vekst i sysselsettingen

Det var 0,8 prosent flere sysselsatte i 3. kvartal sammenliknet med 2. kvartal i år. Veksten var spesielt sterk innen for bygg og anlegg og post og tele.

I 3. kvartal var det nesten 90 000 flere sysselsatte enn i samme kvartal i 2006.

BNP, sesongjustert
 
  Prosentvis endring fra forrige kvartal
  2005 2006 2007
  2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal
 
Sverige 0,7 1,3 0,8 1,6 1,1 0,7 0,9 0,7 0,9 :
Danmark 1,7 0,8 -0,2 1,3 1,6 0,2 0,5 0,3 -0,4 :
Finland 0,7 1,5 -0,3 2,1 1,4 0,7 2,3 0,7 0,9 :
Tyskland 0,4 0,6 0,3 0,9 1,3 0,7 1,0 0,5 0,3 0,7
Frankrike 0,2 0,7 0,5 0,7 0,9 -0,1 0,5 0,6 0,3 0,7
UK 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8
USA 0,7 1,1 0,3 1,2 0,6 0,3 0,5 0,2 0,9 1,0
 

Revisjoner

Sesongjustert vekst for BNP i Fastlands-Norge er revidert ned i første kvartal, mens den er revidert noe opp i 2. kvartal. Ser en første halvår samlet, har vi nå en noe svakere vekst enn ved forrige publiseringen.

Som ledd i den vanlige revisjonssyklusen er nasjonalregnskapstallene for 2005 og 2006 revidert .

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 
  2006 1. kvartal 2007 2. kvartal 2007
  Nye tall Forrige publisering Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert
  Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt 2,2 2,8 0,6 0,8 2,0 3,1 1,0 0,9 3,3 3,9
BNP Fastlands-Norge 4,3 4,6 1,3 1,6 4,1 5,2 1,8 1,3 6,0 6,0
Husholdningenes konsum 4,1 4,3 3,1 3,1 7,4 6,9 1,6 0,9 7,3 6,2
Offentlig konsum 3,0 3,3 0,7 0,6 2,2 1,7 0,9 0,1 3,7 2,6
Bruttoinvestering i fast kapital 6,5 7,4 -0,8 -1,3 7,6 8,7 2,9 3,9 2,9 5,0
Eksport 0,5 1,6 1,5 1,3 2,9 3,0 -2,7 -0,5 1,4 3,4
Import 8,2 8,2 -0,7 1,7 9,2 9,9 1,2 1,7 5,5 7,3
 

For begrepsforklaringer og så videre, se: nasjonalregnskapets temaside .

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB