10115
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10115
Konjunkturoppgangen fortsetter
statistikk
2007-08-23T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapjuni 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Konjunkturoppgangen fortsetter

Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte inn i 2. kvartal, viser forløpige tall fra nasjonalregnskapet. Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med 1,3 prosent fra 1. til 2. kvartal i år, og det var også sterk vekst i husholdningenes konsum og i antall sysselsatte.

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2004=100

Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2004=100

Det var produksjonen i tjenestenæringene som bidro mest til veksten i BNP. Bruttoproduktet i foretningsmessig tjenesteyting økte med mer enn 2 prosent fra 1. til 2. kvartal, mens varehandelen steg med 2,7 prosent. Også produksjon av elektrisk kraft vokste sterkt, og forklarer om lag en firedel av veksten i BNP Fastlands-Norge. Den sterke veksten henger sammen med stort tilsig til vannmagasinene i 2. kvartal.

Mens det var oppgang i de fleste næringene på fastlandet, gikk produksjonen på norsk kontinentalsokkel ned. Utvinningen av olje og gass gikk ned med 2,0 prosent fra 1. til 2. kvartal, og dette medførte lavere vekst i totalt BNP enn BNP for Fastlands-Norge.

Bruttonasjonalprodukt 2. kvartal 2006 til 2. kvartal 2007. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal
(sesongjustert vekst)
 
          2005         2006 2. kvartal 2006 3. kvartal 2006 4. kvartal 2006 1. kvartal 2007 2. kvartal 2007
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 2,7 2,8 0,2 1,6 0,4 0,8 0,9
Fastlands-Norge 4,5 4,6 0,8 1,5 1,2 1,6 1,3
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart -3,5 -3,8 -2,1 1,7 -2,7 -2,4 -1,2
Innenlandsk sluttanvendelse 5,6 5,2 1,9 1,4 1,0 0,9 1,8
Konsum i husholdninger 3,2 4,3 1,3 1,1 1,0 3,1 0,9
Konsum i offentlig forvaltning 1,8 3,3 0,7 0,7 0,6 0,6 0,1
Bruttoinvestering i fast kapital 11,2 7,4 7,8 -0,3 2,7 -1,3 3,9
Eksport 0,7 1,6 -0,4 1,2 1,3 1,3 -0,5
Import 8,6 8,2 4,3 0,5 3,0 1,7 1,7
               
Sysselsatte personer 1,0 3,1 0,9 0,9 0,7 0,9 1,2
Utførte timeverk 1,3 2,1 0,8 0,7 0,9 1,1 1,0
 

Vekst i husholdningenes konsum

Veksten i husholdningenes konsum fortsatte inn i 2. kvartal i år. Til tross for en kraftig nedgang i kjøp av biler fra det rekordhøye nivået i 1. kvartal, økte husholdningenes konsum med 0,9 prosent sesongjustert i 2. kvartal i år. Ser en bort ifra kjøp av biler, steg konsumet med mer enn 1,5 prosent i denne perioden.

Tjenestekonsumet i husholdningene økte med 1 prosent fra 1. til 2. kvartal. Veksten i konsumet av teletjenester, finansielle tjenester og fritidstjenester bidro mest til veksten. Konsumet av varer steg med 0,4 prosent, men dette må ses i sammenheng med nedgangen i bilkjøp. Det var konsum av fritidsutstyr og matvarer som hadde sterkest vekst av varene. Samtidig sank konsumet av klær og sko med 0,7 prosent, etter at det hadde vokst sterkt fra 4. til 1. kvartal.

Husholdningenes konsum i første halvår i år var 6,5 prosent1 høyere enn i første halvår i fjor.

Konsumet i offentlig forvaltning var tilnærmet uendret fra 1. til 2. kvartal i år. Konsumet i staten gikk ned, mens kommunalt konsum økte.

Investeringene økte

Bruttoinvesteringene i fast realkapital gikk opp med nesten 4 prosent fra 1. til 2. kvartal i år. Investeringene i oljesektoren økte med 9,4 prosent fra 1. kvartal, etter en nedgang fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Industriinvesteringene økte med 11,7 prosent i 2. kvartal, og det var veksten i verkstedsindustrien som bidro mest.

Boliginvesteringene økte med 0,6 prosent i 2. kvartal, noe som er en svakere vekst enn vi har sett i de siste kvartalene.

Sesongjusterte tall viser en økning i offentlige investeringer på 3,9 prosent fra 1. til 2. kvartal i år. Vekst i kommunale investeringer i undervisningssektoren stod for mer enn en tredjedel av økningen.

Importen stiger mer enn eksporten

Sesongjusterte tall viser en økning i importen på 1,7 prosent fra 1. til 2. kvartal i år. Eksporten sank med 0,5 prosent i samme periode.

Nedgang i eksport av olje og gass førte til nedgangen i total eksport. Eksport av tradisjonelle varer var om lag uendret fra 1. til 2. kvartal etter en lang periode med sterk vekst. Også importen av tradisjonelle varer vokste mer moderat enn på lenge, med en volumvekst på 0,5 prosent. De foreløpige tallene viser vekst i både tjenesteeksport og -import, men sesongjusteringen av disse tallene er for tiden svært usikre på grunn av omlegging av statistikken i 2005, og dermed et brudd i sesongmønsteret i forhold til tidligere tall.

Vekst i antall sysselsatte

Antallet sysselsatte i Norge fortsatte å vokse i 2. kvartal. Det er det tolvte kvartalet på rad med vekst i sysselsettingen. Sysselsettingen var 1,2 prosent høyere i 2. kvartal enn i 1. kvartal, og det var nærmere 90 000 flere personer i arbeid enn i samme kvartal i 2006.

Størst sysselsettingsvekst var det i bygg og anleggsbransjen og innenfor foretningsmessig tjenesteyting, begge med rundt 2,5 prosent økning.

I offentlig forvaltning økte sysselsettingen med 0,3 prosent. Det var en økning i kommunene, samtidig som antall sysselsatte i staten gikk ned.

Bruttonasjonalprodukt for noen av våre handelspartnere.
Sesongjustert utvikling i volum
 
  Prosentvis endring fra forrige kvartal
  2005 2006 2007
  2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal
 
Sverige 0,7 1,3 0,8 1,6 1,0 0,7 0,9 0,7 1,0
Danmark 1,7 0,8 -0,4 1,9 1,0 0,4 0,4 0,5 :
Finland 0,7 1,5 -0,2 2,2 1,2 0,8 2,4 0,9 :
Tyskland 0,4 0,6 0,3 0,9 1,3 0,7 1,0 0,5 0,3
Frankrike 0,2 0,7 0,4 0,7 0,9 0,1 0,4 0,5 0,3
UK 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 0,6 0,8 0,6 0,8
USA 0,7 1,1 0,3 1,2 0,6 0,3 0,5 0,2 0,8
 

I sesongjusteringen er det vanskelig å korrigere for effekter av handel i sammenheng med påsken. Dette gjør at de sesongjusterte tallene for 1. og 2. kvartal er noe mer usikre enn tallene for de andre kvartalene.

 

Revisjoner

Resultatene fra kvartalsvis nasjonalregnskap bygger på beregninger der grunnlagsmaterialet er basert på et foreløpig informasjonsgrunnlag. Usikkerheten er størst for det siste kvartalet det publiseres tall for. Ny informasjon innarbeides fortløpende og kan medføre revisjoner av tidligere publiserte tall.

 

For 1. kvartal 2007 er oppdaterte tall for noen tjenestenæringer og offentlig forvaltning innarbeidet. Dette er hovedforklaringen til at en oppjustering av veksten i BNP Fastlands-Norge på 0,3 prosentpoeng fra samme kvartal året før. Det førte til at sesongjustert vekst i fastlands-BNP ble revidert opp fra en vekst på 1,4 prosent ved forrige publisering, til en vekst på 1,6 prosent ved denne publiseringen.

 

Konsumet i staten er revidert ned etter innarbeiding av nye regnskapstall for undervisningssektoren. Ellers er tjenesteeksporten revidert noe ned, mens tjenesteimporten er revidert opp.

Revisjoner av makroøkonomiske hovedtall. Prosentvis volumendring
 
  2006 1. kvartal 2007
  Nye tall Forrige publisering Sesongjustert Ujustert
  Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt 2,8 2,8 0,8 0,7 3,1 2,8
BNP Fastlands-Norge 4,6 4,6 1,6 1,4 5,2 4,9
Husholdningenes konsum 4,3 4,3 3,1 2,9 6,9 6,6
Offentlig konsum 3,3 3,3 0,6 1,3 1,7 2,5
Bruttoinvestering i fast kapital 7,4 7,4 -1,3 -0,7 8,7 9,6
Eksport 1,6 1,6 1,3 2,5 3,0 4,5
Import 8,2 8,2 1,7 0,6 9,9 8,7
 

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring (Excel)

For begrepsforklaringer og så videre, se nasjonalregnskapets temaside. Klikk her .


1Rettet 23.08.2007 kl. 11:43.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

 

 

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB